На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Правове регулювання окремих видів господарських договорів

Реферати > Правознавство > Правове регулювання окремих видів господарських договорів

Договір купівлі-продажу один з найбільш поширених договорів, що укладаються як фізичними так і юридичними особами, За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується передати майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Істотними умовами даного договору є майно - товар і ціна.

Сторонами договору є продавець і покупець, якими можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Товаром може бути любе майно, не вилучене з цивільного обороту. Товаром може бути також майно, якого в момент укладання договору ще не має в натурі, наприклад майбутній врожай.

Договір купівлі-продажу може укладатись у різних формах; усна, письмова, нотаріально-посвідчена. Якщо момент укладання і виконання договору співпадають, його можна укласти в усній формі, якщо не співпадають - можна укласти в письмовій формі. Що ж стосується останньої форми, вона обов'язкова при укладенні договору купівлі-продажу жилого будинку, коли однією із сторін є громадянин та в інших випадках, зазначених в законодавстві.

Права та обов'язки виникають для обох сторін договору купівлі-продажу. Так продавець зобов'язаний передати продану річ покупцеві, даному обов'язку відповідає право покупця; покупець зобов'язаний сплатити вартість товару - продавець має право вимагати сплати вартості. Продавець зобов'язаний передати якісну річ, що передбачено Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р.

Сторони несуть взаємну відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору.

Покупець, якому продано річ неналежної якості, якщо її недоліки не були застережені продавцем, вправі за своїм вибором вимагати;

• або заміни речі, визначеної в договорі родовими ознаками, річчю належної якості;

• або відповідного зменшення купівельної ціни;

• або безплатного усунення недоліків продавцем чи відшкодування витрат покупця на їх виправлення;

• або розірвання договору з відшкодуванням покупцеві збитків.

Покупець вправі заявити продавцеві претензію з приводу недоліків проданої речі негайно по їх виявленню, але не пізніше шести місяців з дня передачі речі. З приводу недоліків у будинках - не пізніше одного року з дня передачі будинку у володіння покупця.

Договір поставки (ст.ст. 245-253 ЦК України).

За договором поставки організація постачальник зобов'язується передати у певні строки або строк організації покупцеві (замовникові у власність (з оперативне управління) певну продукцію згідно з обов'язковим для обох організацій плановим актом розподілу продукції; або за їх розсудом, а організація покупець зобов'язується прийняти продукцію і оплатити її за встановленими цінами.

Договір поставки - двосторонній (багатосторонній), консенсуальний і сплатний. Сторонами по договору поставки є постачальник і покупець(замовник). Договір на поставку продукції, відповідно до ст. 44 ЦК України, повинен укладатись у письмовій формі.

Якість продукції, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам або зразкам. У разі поставки продукції більш низької якості, ніж передбачено стандартами, технічними умовами, покупець зобов'язаний відмовитись від прийняття і оплати продукції, а якщо продукція вже оплачена покупцем, то внесена сума підлягає поверненню. У випадках, коли недоліки поставленої продукції можуть бути усунені, покупець вправі вимагати усунення виявлених недоліків.

Продукція повинна бути поставлена в асортименті, передбаченому договором. Поставка продукції одних видів, що входять до даного асортименту, в кількості більшій, ніж передбачено договором, не зараховується у покриття недопоставки продукції інших видів, крім випадків, коли така поставка проводиться за згодою покупця. За недопоставку продукції постачальник сплачує встановлену неустойку.

Строки і порядок пред'явлення претензій у зв'язку з недоліками поставленої продукції визначає ст. 250 ЦК України.

Для позовів, що випливають з поставки продукції неналежної якості, встановлюється шестимісячний строк позовної давності з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставленої йому продукції.

Відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Положень про поставки товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення за порушення зобов'язань за договором поставки стягується встановлена неустойка(штраф), а також завдані такою поставкою збитки.

Договір підряду (ст.ст. 332 - 349 ЦК України).

За договором підряду підрядчик зобов'язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану роботу. Даний договір двосторонній, консенсуальний і сплатний.

Сторонами в договорі підряду є підрядчик і замовник. Підрядчик - особа, яка приймає на себе зобов'язання виконати певну роботу і готовий результат передати замовнику. Замовником виступає особа, яка замовляє виконання певної роботи, зобов'язана її прийняти і сплатити її вартість,

Форма договору підряду, як правило, письмова. Істотними умовами договору є його предмет, ціна і строк виконання робіт. Предметом договору є готовий результат роботи, який має бути переданий замовнику. Робота може бути виконана як з матеріалів підрядчика, так і з матеріалів замовника.

За договором підряду підрядчик повинен виконати роботу на свій ризик. Це означає, що підрядчик, який на свій розсуд організує процес роботи, при випадковій загибелі предмету або при настанні випадкової неможливості закінчити роботу, не має права від замовника оплати виконаної оплати виконаної роботи Тобто оплачується переданий замовнику результат роботи, а не її процес. Якщо такого результату не має, не буде і оплати.

На виконання робіт, передбачених договором підряду, складається кошторис. При необхідності значно перевищити складений кошторис, підрядчик зобов'язаний своєчасно повідомити про це замовника. У випадку не попередження замовника, при перевищенні кошторису, підрядчик не вправі вимагати відшкодування надкошторисних витрат.

Сторони договору підряду вправі розірвати його в односторонньому порядку у випадках, зазначених в законі, а саме:

• якщо в обумовлені строки підрядчик не приступив до виконання робіт;

• якщо підрядчик значно перевищує погоджений при.; укладені договору кошторис;

• неналежна якість виконання робіт тощо.

Договорами підряду передбачається майнова відповідальність за порушення умов договору. Підрядчик несе відповідальність за допущені недоліки у виконаній роботі, за порушення строків виконання. Замовник несе відповідальність за несвоєчасне постачання матеріалами, за порушення строків оплати робіт тощо.

Договір підряду на капітальне будівництво (ст.ст. 353-357 ЦК України).

За договором підряду на капітальне будівництво організація-підрядчик зобов'язується своїми силами і засобами збудувати і здати організації-замовнику передбачений планом об'єкт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації і у встановлений строк, а замовник зобов'язується надати підрядчику будівельну площадку, передати йому затверджену проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівництва, прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх.

Забезпечення будівництва технологічним, енергетичним, електротехнічним та загальнозаводським устаткуванням і апаратурою покладається на замовника, крім випадків, передбачених спеціальними постановами. Спеціальними постановами на замовника може бути покладене забезпечення будівництва матеріалами.

Договір підряду на капітальне будівництво - це двосторонній, консенсуальний і сплатний договір.

Сторонами у договорі підряду на капітальне будівництво виступають юридичні особи.

Договір підряду на капітальне будівництво укладається замовником з однією будівельною організацією, а у випадках і в порядку, що визначаються КМУ, з двома або більше будівельними організаціями, які вправі як генеральний підрядчик на основі договору субпідряду доручати виконання окремих комплексів робіт спеціалізованим організаціям.

Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконуваних робіт проектам і кошторисам. Він вправі в будь-який час перевіряти хід і якість будівельних і монтажних робіт, а також якість використовуваних матеріалів, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність підрядчика.

За невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором підряду на капітальне будівництво відповідальна за це сторона сплачує встановлену неустойку (пеню), а також відшкодовує в сумі, не покритій неустойкою, збитки, що. виразилися у зроблених другою стороною витратах, у втраті або пошкодженні її майна.

Правове регулювання договорів перевезення (ст.ст.358 - 368 ЦК України).

Договори перевезень оформляються тільки в письмовій, формі у вигляді накладних, на морському транспорті -коносаменту. Договори перевезення - це реальні договори Вони вважаються укладеними з моменту прийняття вантажу до перевезення.

Сторонами в договорі перевезення виступають відправник вантажу і перевізник. В якості перевізника в основному виступають юридичні особи, в якості замовників - як фізичні так і. юридичні особи. Це договори двосторонні, сплатні. Договори передбачають матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання сторонами їх обов'язків, які є специфічними у кожному договорі.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат