На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Фонд державного майна України

Реферати > Правознавство > Фонд державного майна України

Історичні Відомості:

Фонд державного майна України створено в 1991 роцi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики в сферi приватизацiї державного майна. Першi органи приватизацiї в Українi — Фонд, його регiональнi вiддiлення, фонди, комiтети, управлiння комунального майна було утворено в 1992 роцi.

В 1994 р. було прийнято Указ Президента України № 56 "Про єдину систему органiв приватизацiї в Українi". Цим Указом фактично було сформовано сучасну систему органiв приватизацiї.

Згiдно з Указом Президента України "Про змiни в системi центральних органiв виконавчої влади України" вiд 13.03.99р. № 248/99, Фонд державного майна України входить до центральних органiв виконавчої влади.

Вiдповiдно до "Тимчасового Положення про ФДМУ" фонд державного майна України пiдпорядкований i пiдзвiтний Верховнiй Радi України. У своїй дiяльностi фонд керується Конституцiєю i законодавчими актами України, Кабiнету Мiнiстрiв України.

Фонд має регiональнi вiддiлення в усiх областях України, В Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi.

Основнi завдання Фонду полягають у наступному:

захист майнових прав України на її територiї та за кордоном;

здiйснення прав розпорядження майном державних пiдприємств у процесi їх приватизацiї, створення спiльних пiдприємств;

здiйснення повноважень щодо органiзацiї та проведення приватизацiї майна пiдприємств, яке перебуває у загальнодержавнiй власностi;

сприяння процесовi демонополiзацiї економiки i створенню умов для конкуренцiї виробникiв.

Фонд вiдповiдно до покладених на нього завдань:

змiнює у процесi приватизацiї органiзацiйно-правову форму пiдприємств, що перебувають у загальнодержавнiй власностi, шляхом перетворення їх у вiдкритi акцiонернi товариства;

продає майно, що перебуває у загальнодержавнiй власностi у процесi його приватизацiї, включаючи майно лiквiдованих пiдприємств i об'єктiв незавершеного будiвництва;

укладає угоди з посередниками щодо органiзацiї пiдготовки до приватизацiї та продажу об'єктiв приватизацiї;

видає лiцензiї посередникам;

вживає заходiв до залучення iноземних iнвесторiв до процесу приватизацiї;

бере участь у створеннi спiльних пiдприємств, до статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власнiстю;

представляє iнтереси України за кордоном з питань, що стосуються захисту майнових прав держави.

Фонд очолює Голова, який призначається на посаду i звiльняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. На сьогоднi Головою Фонду державного майна України є Чечетов Михайло Васильович.

В рiзнi роки Фонд державного майна України очолювали:

з жовтня

1998

по квiтень

2003

Бондар Олександр Миколайович;

з березня

1997

по квiтень

1998

Лановий Володимир Тимофiйович;

з серпня

1994

по лютий

1997

Єхануров Юрiй Іванович;

з липня

1991

по липень

1994

Прядко Володимир Володимирович.

Практична дiяльнiсть Фонду держмайна спирається на програму приватизацiї. Згiдно з програмою приватизацiї на 2000-2002 роки прiорiтети роботи в сферi приватизацiї полягають в наступному:

залучення iнвестицiй в економiку України шляхом продажу акцiй на конкурсах та на мiжнародних фондових ринках;

залучення до пiдготовки на проведення приватизацiї нацiональних та iноземних суб'єктiв фондового ринку;

продаж стратегiчних об'єктiв приватизацiї за грошовi кошти.

Центральний апарат Фонду державного майна України

Керівник - Чечетов Михайло Васильович
Голова Фонду державного майна України

Адміністративно-господарський департамент

Основні функції і завдання Департаменту:

1. Організація та здійснення кадрової роботи, що передбачає добір працівників і просування їх по службі за діловими якостями та професійною компетентністю, формування і робота з кадровим резервом, постійне підвищення фахових знань працівників, заохочення їх до службової кар'єри, реалізація єдиної державної політики з питань державної служби у центральному апараті та регіональних відділеннях і представництвах Фонду.

2. Підготовка і надання аналітичної та оперативної інформації Голові Фонду, правоохоронним органам, звітів Головдержслужбі щодо дотримання державними службовцями державних органів приватизації Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією", "Загальних правил поведінки державного службовця".

3. Здійснення комплексу заходів з кадрових питань для забезпечення ефективної і якісної роботи керівного складу та персоналу регіональних відділень.

4. Визначення політики і стратегії діяльності Департаменту відповідно до основних завдань і функцій.

5. Аналіз стану і тенденцій розвитку кадрової політики, державної служби у Фонді, прийняття відповідних рішень щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій.

6. Організація розробки проектів законодавчих і нормативних актів, що належать до компетенції Департаменту. Контроль та перевірка виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

7. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державних органів приватизації.

8. Організація міжнародних зв'язків, у тому числі з посольствами і консульствами інших країн, міжнародними організаціями, представництвами підприємств і організацій інших країн.

9. Забезпечення організації видання відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" журналу "Державний інформаційний бюлетень про приватизацію" українською та російською мовами та контролю за здійсненням оперативного видання додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газети "Відомості приватизації".

10. Аналіз та узагальнення стану ринку товарів, робіт і послуг та надання пропозицій керівництву Фонду стосовно закупівель, здійснення організаційних заходів щодо проведення торгів (тендерів) та ведення матеріалів з проведення тендерів з питань технічно-господарського забезпечення працівників центрального апарату.

Перелік нормативно-правових актів, якими керується Департамент:

Закони України:

- "Про державну службу" від 16.12.93 № 3723-ХІІ;

- "Про боротьбу з корупцією" від 05.10.95 № 356/95-ВР;

- "Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти" від 22.02.2000 № 1490-ІІІ.

Постанова Верховної Ради України "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України" від 07.07.92 № 2558-ХІІ.

Указ Президента України "Про єдину систему органів приватизації в Україні" від 19.02.94 № 56.

Постанови Кабінету Міністрів України:

- від 2 серпня 1996 року № 912 "Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади";

- від 15 червня 1994 року № 412 "Про затвердження положень про регіональне відділення та про представництво Фонду державного майна України у районі, місті";

- від 19 червня 1996 року № 658 "Про затвердження Положення про ранги державних службовців";

- від 26 лютого 2000 року № 403 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують";

- від 28 грудня 2000 року № 1922 "Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців";

- від 28 лютого 2001 року "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби";

- від 02.10.02 № 863 "Про затвердження Порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань";

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат