На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Пільги для працівників, які навчаються у середній закладах освіти

Реферати > Трудове право України > Пільги для працівників, які навчаються у середній закладах освіти

Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Для здо­буття повної середньої освіти можуть створюватися вечірні (змінні) школи, класи, групи з очною, заочною формами на­вчання при загальноосвітніх школах. Працівники, котрі по­єднують працю з навчанням у середніх закладах освіти ма­ють наступні пільги.

1.1. Встановлення скороченого робочого часу

Скорочена тривалість робочого часу — це тривалість робочого часу, зменшена законодавством в порівнянні із за-гальновстановленим 40-годинним робочим тижнем з метою охорони праці працівників та створення сприятливих умов для поєднання роботи з навчанням. Для працівників, які успішно навчаються без відриву від виробництва в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період навчального року встановлюється скоро­чений робочий тиждень на 1 робочий день або на відповідну кількість робочих годин (при скороченні робочого дня про­тягом тижня).

Ці особи звільняються від роботи протягом навчально­го року не більш ніж на 36 робочих днів при 6-денному робочому тижні або на відповідну їм кількість робочих го­дин. Таким чином, право на скорочену тривалість робочого часу мають працівники, які успішно навчаються, та тільки в період навчального року, тривалість якого визначається са­мим закладом освіти, але не може бути меншою за 36 тижнів. При 5-денному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин. За час звіль­нення від роботи, вказаним особам виплачується 50% серед­ньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче мінімального розміру заробітної плати (ст. 209 КЗпП). Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гаран-" тією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та гос­подарювання. Розмір мінімальної заробітної плати встанов­люється і переглядається відповідно до статей 9 та 10 Зако­ну України від 24 березня 1995 р. "Про оплату праці".

В окремих випадках, коли за умовами виробництва (се­зонний, роз'їздний характер роботи) названі особи не мо­жуть регулярно користуватися вільними днями, власник підприємства або уповноважений ним орган може надавати їм вільні від роботи дні в підсумованому вигляді в міжсе­зонний період або в інший період найменшої зайнятості на виробництві в межах загальної кількості вільних від роботи днів, установлених законодавством. Графіки надання скоро­ченого робочого дня, скороченого робочого тижня або вільних від роботи днів затверджуються власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за по­годженням з профспілковим комітетом, а також з урахуван­ням графіка занять або навчального плану школи, де навча­ються працівники.

1.2. Звільнення від роботи без збереження заробітної

плати

Керівники підприємств, установ, організацій можуть на­давати без шкоди для виробничої діяльності підприємства працівникам, котрі навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на їх ба­жання, в період навчального року 1—2 вільних від роботи дні в тиждень без збереження заробітної плати (ст. 210 КЗпП). Це право власника підприємства, а не його обов'язок.

1.3. Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у серед­ніх закладах освіти

Відпустка — це вільний від роботи час протягом вста­новленої законодавством кількості днів. Законом України "Про відпустки", що набрав чинності з 1 січня 1997 p., перед­бачені різні види відпусток, один з яких — додаткова відпуст­ка у зв'язку з навчанням. Ці відпустки надаються для скла­дання іспитів і заліків. Тривалість таких відпусток залежить від виду закладу освіти; від форми навчання; від року, кур­су або класу навчання; від мети, для якої надається відпуст­ка. За час вказаних відпусток за працівниками зберігається їх робоче місце та середній заробіток ст. 217 КЗпП в ред. Закону від 18 вересня 1993 p.

Згідно із Законом України "Про освіту", старша школа — це школа 3-го ступеня, що забезпечує повну середню освіту. Основна школа — це школа 2-го ступеня, що забезпечує ба­зову середню освіту. На період складання випускних іспитів в старшій школі працівникам надається додаткова оплачува­на відпустка тривалістю 23 календарних дні, а в основній — 10 календарних днів. На час складання перевідних іспитів в основній та старшій школі — від 4 до 6 вільних від роботи днів із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи без урахування вихідних, що означає — святкові та неробочі дні в рахунок цих 4—6 днів не входять і не врахо­вуються вихідні дні. Тривалість відпустки може бути збільше­на за рахунок святкових і неробочих днів, але оплаті підля­гають тільки передбачені законодавством 4—6 календарних днів (ст. 210 КЗпП).

Бажаючим надається право та створюються умови для прискорення закінчення середньої загальноосвітньої школи шляхом складання іспитів екстерном. Порядок складання іспитів екстерном для отримання документа про загальну середню освіту регулюється Положенням "Про індивідуаль­не навчання в системі загальної середньої освіти", затвердже­ним наказом Міністерства освіти України від 1 липня 1993 p. (зареєстрований в Міністерстві юстиції 26 липня 1993 p.). Особам, допущеним до іспитів у порядку екстернату за основ­ну і старшу школу, надається додаткова оплачувана відпуст­ка відповідно 21 і 28 календарних днів. На час додаткової відпустки в зв'язку із навчанням за працівником за основ­ним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

1.4. Час надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються в середніх закладах освіти

Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпуски, за їх бажанням, надаються з таким розрахунком, щоб їх можна було використати до початку навчання в цих установах. Право на таку пільгу мають всі працівники, котрі навчаються в середніх закладах освіти незалежно від того, успішно працівник навчається чи ні.