На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

Реферати > Трудове право України > Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування

Так, у державній службі зайнятості повинні бути зареєс­тровані:

— працівники, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за п.1 ст. 40 КЗпП, — протягом 7 календарних днів після звільнення;

— працівники, звільнені з підприємств, установ і органі­зацій незалежно від форм власності в зв'язку з відселенням або самостійним переселенням з території радіоактивного забруднення, — протягом одного місяця після звільнення;

— військовослужбовці, звільнені з військової служби у зв'язку зі скороченням чисельності або штату без права на пенсію, — протягом 7 календарних днів з дня поставлення на військовий облік військкоматами;

— громадяни, які втратили роботу внаслідок нещасного випадку на виробництві або настання професійного захво­рювання, і через це потребують професійної підготовки, пе­репідготовки чи підвищення кваліфікації, на яких поширю­ються особливі гарантії, передбачені п.. 1 ст. 26 Закону Украї­ни "Про зайнятість населення", — протягом 7 календарних днів після звільнення.

У разі, коли вказані громадяни без поважних причин своєчасно не зареєструвалися у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, вони втрачають пільги, передба­чені п. 1 ст. 26 Закону України "Про зайнятість населення", а умови виплати допомоги з безробіття та її розмір встанов­люються для них на загальних підставах (статті 28, 29 зазна­ченого Закону).

Громадяни, які звернулися до служби зайнятості як такі, що шукають роботу, мають право на безкоштовну професій­ну орієнтацію і консультацію. Що ж стосується професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації — такі послуги надаються у випадках неможливості підібрати підхо­дящу роботу через відсутність у громадянина необхідної професійної кваліфікації; необхідності змінити кваліфіка­цію у зв'язку з відсутністю роботи, яка відповідає професій­ним навикам громадянина; пошуку роботи вперше і відсут­ності професії (спеціальності); втрати здатності виконання роботи за попередньою професією (ст. 24 Закону). Як бачимо, тут міститься перелік поважних причин для виникнення права на професійну підготовку або перепідготовку.

Громадянам, зареєстрованим в державній службі зайня­тості, протягом семи календарних днів з моменту реєстрації підбирається підходяща робота.

Поняття підходящої роботи міститься в ст. 7 Закону України "Про зайнятість населення", згідно з якою для гро­мадян, які втратили роботу і заробіток (трудовий дохід), підходящою вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника і надається в тій самій місцевості, де він проживає. Заробітна плата повинна відповідати рівню, який особа мала за попередньою роботою з ура­хуванням її середнього рівня, що склався в галузі відповід­ної області за минулий місяць.

При пропонуванні підходящої роботи враховується тру­довий стаж громадянина за спеціальністю, його попередня діяльність, вік, досвід, становище на ринку праці, тривалість періоду безробіття.

Для громадян, які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), підходящою вважається робота, яка потребує попередньої професійної підготовки, або оплачува­на робота (включаючи роботу тимчасового характеру), яка не потребує професійної підготовки, а для громадян, які ба­жають відновити трудову діяльність після перерви триваліс­тю понад 6 місяців, — робота за спеціальністю, що потребує попередньої перепідготовки чи підвищення кваліфікації, а в разі неможливості її надання — інша оплачувана робота за спорідненою професією (спеціальністю).

Для громадян, які працювали не за професією (спеціаль­ністю) понад 6 місяців, підходящою вважається робота, яку вони виконували за останнім місцем роботи, а робота за ос­новною професією (спеціальністю) може бути відповідною за умови попередньої перепідготовки або підвищення квалі­фікації з урахуванням потреб ринку праці у цій професії (спеціальності).

У разі неможливості надання громадянинові роботи за професією (спеціальністю) протягом 6 місяців безробіття підходящою вважається робота, яка потребує зміни професії (спеціальності) з урахуванням здібностей, здоров'я грома­дянина і колишнього досвіду, доступних для нього видів на­вчання та потреб ринку праці у цій професії (спеціальності).

При зміні громадянами професії (спеціальності) за на­правленням державної служби зайнятості підходящою вва­жається робота як за новою, так і за попередньою професією (спеціальністю) за останнім місцем роботи.

У разі відсутності підходящої роботи, за загальним пра­вилом, громадянинові надається статус безробітного.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат