На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державне кредитування підприємств

Реферати > Фінанси > Державне кредитування підприємств

Державний кредит — це економічні відносини, які виникають між підприємством і державою внаслідок купівлі першим держав­них цінних паперів (підприємство стає кредитором держави), а також унаслідок одержання бюджетних і позабюджетних креди­тів (підприємство стає позичальником).

Державне кредитування здійснюється наданням бюджетних по­зик безпосередньо міністерствам, відомствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади для фінансування через банків­ські установи:

• пускових об'єктів;

• раніше розпочатих новобудов виробничого призначення;

• технічного переозброєння і реконструкції діючих підприємств незалежно від форм власності.

Фінансування інвестиційних потреб підприємств буває цільо­вим, прямим, поворотним, терміновим, забезпеченим заставою чи гарантією (поручительством).

Бюджетні позики надаються на таких умовах:

• обсяги бюджетних кредитів на відповідний рік доводяться до міністерств, відомств, інших центральних органів державної влади, які фінансуються Міністерством економіки, після затвердження Державної програми економічного й соціального розвитку України;

• перелік будов і об'єктів виробничого призначення, які фінан­суються за рахунок коштів державного бюджету, визначає Мініс­терство економіки за погодженням з Міністерством фінансів і гю.іас його на затвердження Кабінету Міністрів України у складі Дер/кан-ної програми економічного й соціального розвитку України на рік. що планується;

• терміни погашення бюджетних кредитів не перевищмоп, трьох років, а в окремих випадках — п'яти років;

• погашення бюджетних кредитів починається через рік ніс-1 я закінчення будівництва, реконструкції або технічного переозброєн­ня об'єкта кредитування (якоїсь його черги, пускового комплексу) і здійснюється щоквартально;

• погашення бюджетних кредитів, які використовуються на при­дбання обладнання, що не входить у систему будівель, починається наступного за плановим року і здійснюється щоквартально протягом не більше двох років;

• за користування бюджетними позиками встановлюється відсо­ткова ставка, яка визначається Мінфіном України щорічно під час формування державного бюджету.

Організація роботи з обслуговування бюджетних кредитів, їх об­ліку і проведення розрахунків з позичальниками покладається на вповноважені комерційні банки України.

Механізм надання бюджетних позик підприємствам зображено на рис. 1


Рис. 1 Порядок фінансування інвестиційних потреб підприємств за рахунок бюджетних позик через уповноважені банки України

1. Перерахування на окремий рахунок коютів, у межах яких надасться бюджетна потика відпо­відно до Державної програми економічного і соціального розвитку України. 2. Укладання кредитної угоди з визначенням умов надання позик і їх гарантованого повернення у відповідний термін. 3. Порядок подання інформації про об'гкги, які фінансуються. 4. Укладання крсжппіх доіоорів у місячішП термін з моменту одержання замовником бюджетних позик 5, 5а. Копії кредитних дого-ворів і додатків до них, які подаються у двотижневий термін j моменту їх підписання банком.

Уповноважені банки використовують бюджетні кредити відпо­відно до цільового призначення.

Оплата виконаних робіт з будівництва, реконструкції, технічного переозброєння підприємств і об'єктів виконується вповноваженими санками в межах бюджетної позики за умови надходження від пози­чальника розрахунково-грошових документів.

За користування бюджетним кредитом підприємства сплачують відсоток бюджету й банку в установлені терміни. Зокрема, кошти під­приємств, які надходять у банк за користування бюджетною позикою, перераховуються в державний бюджет в обсязі 60%, а коли до пози­чальника застосовано штрафні санкції — 70% від загальної суми спла­чених підприємством відсотків. Решта суми поступає в уповноважений {"іанк для покриття витрат на обслуговування бюджетної позики.

Оплата відсотків здійснюється за рахунок власних коштів під­приємства.

Контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних кредитів покладається безпосередньо на банки, що фінансують по-іичальника. До недисциплінованих позичальників, що порушують кредитну угоду, застосовують штрафні санкції.

Штрафні санкції до підприємств-позичальників не застосовують­ся в разі несвоєчасного одержання позичальником бюджетної пози­ки у передбачених обсягах, а також тимчасової консервації об'єкта за браком коштів для продовження його будівництва.

Державне кредитування підприємств може здійснюватися для іибезпечення післяпривати'заційної фінансової підтримки.

Приватизовані підприємства кредитуються Фондом державного майна України. Кредитування проводиться за рахунок коштів Дер­жавного позабюджетного фонду приватизації та коштів, передбаче­них Державною програмою приватизації. Фінансування здійснюєть­ся на умовах забезпечення повернення, платності і цільового характеру використання коштів.

Кредити за рахунок коштів Державного позабюджетного фонду приватизації надаються за таких умов:

• у статутному фонді приватизованого підприємства державна частка не перевищує 25%;

• загальний обсяг кредиту не перевищує 33% загального обсягу надходження коштів від продажу майна відповідного підприємства (незалежно від його вартості);

• приватизовані підприємства не належать до об'єктів кому­нальної власності;

• продаж підприємства не був здійснений за приватизаційні папери. Розмір плати за кредит встановлюється на рівні облікової ставки

Національного банку України.

Для одержання цільових кредитів підприємства подають у Фонд державного майна України такі документи:

• заяву на одержання кредиту із вказівкою його обсягу, мети ви­користання, умов повернення;

• копії засновницьких документів підприємства-засновника;

• довідку комерційного банку про залишок коштів на рахунку підприємства і брак заборгованості за одержаними раніше пози­ками;

• довідку органів Державної податкової адміністрації про своє­часну сплату податків;

• баланс (копію) на останню звітну дату, засвідчений податко­вою інспекцією;

• висновки останньої аудиторської перевірки фінансового стану підприємства;

• техніко-економічне обгрунтування використання кредиту у вигляді бізнес-плану;

• перелік майна, яке служитиме заставою і є власністю підпри­ємства-позичальника;

• інші документи на вимогу Фонду.

Після експертизи документів Фонд повідомляє підприємство та відповідні вповноважені комерційні банки про свою згоду та умови кредитування. Уповноважені банки на підставі вивчення кредито­спроможності позичальників здійснюють кредитування за доручен­ням Фонду. Підприємство після одержання повідомлення Фонду про включення його у списки підприємств-позичальників звертається до вповноваженого комерційного банку для здійснення кредитування в межах коштів, виділених Фондом.

Комерційні банки після перевірки кредитоспроможності підпри­ємства-позичальника мають право відмовитись від укладання дого­вору кредитування, якщо підприємство не має достатніх гарантій повернення кредиту. Згода вповноваженого комерційного банку є підставою для Фонду укласти договір із банком і переказати йому кошти Державного позабюджетного фонду приватизації для креди­тування підприємства. Одержавши ці кошти, уповноважений комер­ційний банк і підприємство укладають кредитний договір. Для за­безпечення гарантій повернення кредиту і відсотків за користування ним укладається також договір застави. Об'єктом застави можуть бути ліквідні активи підприємства-позичальника.

Контроль за цільовим використанням і своєчасним погашенням кредиту і відсотків за користування ним здійснює комерційний банк.

У разі несплати підприємством суми кредиту, відсотків за корис­тування ним чи відповідних комісійних переказ належних сум на рахунок Фонду здійснюється в межах вартості заставного майна, яке реалізується з доручення банку.