На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

Реферати > Фінанси > Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

Загалом роботу підприємства протягом періоду, що аналізується, слід оцінити негативно, адже не виконується умова ефективної діяльності, що полягає в забезпеченні прибутковості. Із даних таблиці 2 видно, що підприємство отримує дохід, але не отримує прибутку, тобто обсяги реалізації збільшилися в 5,725 раз і в 2003 р. становлять 940 тис. грн., але даний ріст обсягів реалізації пройшов за рахунок збільшення витрат, основу яких складає собівартість реалізації, на 512% в порівнянні з 2002р., але це не сприяло росту рентабельності, так як, дохід від господарської діяльності не покриває витрат і як наслідок показник рентабельності знизився до 0,97, що свідчить про те, що підприємство є не рентабельним. Фінансові показники свідчать про те, що підприємство є залежним від кредиторів в 2002 р на 89%, а в 2003р. цей показник досяг майже 100% значення. Це свідчить, що підприємство є абсолютно залежним, тобто підприємство здійснює свою діяльність на позикових та залучених коштах.

Отже, ПП хоч і нарощує обсяги реалізації воно є збитковим, так як має великі витрати пов’язані зі своєю діяльністю.

3. Зміст, структура та порядок складання Балансу

Найважливішою з обов’язкових форм звітності є бухгалтерський баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Фінансова звітність суб'єктами малого бізнесу складається у порядку, установленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року №39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за №161/4382, із змінами та доповненнями.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до Балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, крім банків та бюджет­них установ.

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Відповідно до П(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, баланс, як і будь-яка форма фінансової звітності, включає заголовок, основні її елементи (класи) та підкласи. У заголовку наводиться:

• назва підприємства, його організаційно-правова форма та місцезна­ходження;

• назва звіту;

• дата, на яку складено звіт;

• валюта, в якій складено звіт та рівень її точності.

Елементами балансу, безпосередньо пов'язаними з визначенням фінансового стану підприємства та змін в ньому, є:

• активи;

• зобов'язання; та

• власний капітал.

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Зобов’язання

Власний капітал

Активи
= +

Рис. 4 Балансова рівність

Активи і зобов'язання не підлягають згортанню, за винятком випадків, пе­редбачених окремими стандартами.

Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

Форма Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва є додатком до Положення (стандарту) 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" [ додатки А, Б]

Статті активу й пасиву Балансу поєднані в розділи, яких у активі три, а в пасиві – п’ять. Особливістю групування статей у розділи є взаємний зв’язок Балансу та Плану рахунків бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок Балансу та Плану рахунків наведено в таблиці 3.

Структуру та особливості складання Балансу малого підприємства розглянемо на прикладі Балансу на 31 грудня 2003 р. ПП “????” [додаток Б].

Актив Балансу складається з трьох розділів:

І. Необоротні активи.

ІІ. Оборотні активи.

ІІІ. Витрати майбутніх періодів.

І. “Необоротні активи” відображають вартість об’єктів, які віднесено до складу необоротні активів згідно з існуючими положеннями (стандартами). Окремо відображають первісну і залишкову вартість необоротних активів, а також нараховану в установленому порядку суму зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу.

У статті "Незавершене будівництво" (рядок 020) відображаються вартість незавершених капітальних інвестицій (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюються для власних потреб суб'єкта малого підприємництва, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій, але в даному звіті відсутні дані за цими статтями, що відображаються по 151 рахунку та є підставою відображенням у звіті.

У статті "Основні засоби" (рядки 030-032) наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів. У статті наводяться окремо первісна (переоцінена) та залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу і становить на кінець періоду 27,9-9,9=18 тис. грн.

У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" (рядок 040) відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час.

У статті "Інші необоротні активи" (рядок 070) наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей розділу "Необоротні активи".

ІІ. Оборотні активи

У статті "Виробничі запаси" (рядок 100) відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги). Цих запасів на початок звітного періоду не було, а на кінець вони становили 1,3 тис . грн.

У статті "Готова продукція" (рядок 130) відображається собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам. У цій статті наводиться також покупна вартість товарів, які придбані підприємствами для подальшого продажу. То ж на початок періоду вона становила 25,5 тис. грн. , а на кінець скоротилась до 1,4 тис. грн.

У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" (рядки 160-162) відображається заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями заборгованість. У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів і на початок періоду вона становила 11,4 тис. грн, а на кінець скоротилась до 0,1 тис. грн.

У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" (рядок 170) відображається визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів на початку року вона становила 9,9 тис. грн. та за рік скоротилась на 8,8 тис і на кінець становила 1,1 тис. грн.

У статті “Інша поточна дебіторська заборгованість” (рядок 210) відображається заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів, вона на початок періоду становила 38 тис. грн, а на кінець зросла до 54,8 тис. грн.

У статті "Поточні фінансові інвестиції" (рядок 220) відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" (рядки 230-240) відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валюті. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі необоротних активів. На ПП “Реал Трейд” знаходяться грошові кошти лише в національній валюті і на початок періоду вони становили 0,1 тис. грн., а на кінець 50,6 тис. грн.

У статті "Інші оборотні активи" (рядок 250) наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу "Оборотні активи".

ІІІ. “Витрати майбутніх періодів”(рядок 270)

У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів і на початок звітного періоду вони становили 1тис. грн., а на кінець року залишок відсутній.

Пасив Балансу складається з п’яти розділів:

І. Власний капітал

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів.

ІІІ. Довгострокові зобов’язання.

IV. Поточні зобов’язання.

V. Доходи майбутніх періодів.

І. “Власний капітал”.

У статті "Статутний капітал" (рядок 300) наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

У статті "Додатковий капітал" (рядок 320) відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу. Тут також наводиться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій.

У статті "Резервний капітал" (рядок 340) наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства, але на даному підприємстві дані по резервному капіталі відсутні.

У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" (рядок 350) відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу і на початок періоду становить 10 тис. грн., а на кінець 61,2 тис. грн.

У статті "Неоплачений капітал" (рядок 360) відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства у цій статті також відображають вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників. Суми за цією статтею вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів (рядок 430)

У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел.

ІІІ. Довгострокові зобов’язання. (рядок 480)

У статтях розділу "Довгострокові зобов'язання" наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями і ця сума становить на початок 115,7 тис. грн., а на кінець 180,8 тис. грн.

IV. Поточні зобов’язання.

У статті "Короткострокові кредити банків" (рядок 500) відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов'язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за користування ними.

У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" (рядок 510) наводяться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.

У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" (рядок 530) відображається сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні. На початок періоду ця кредиторська заборгованість становила 1,5 тис. грн, а на кінець вона була погашена.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" (рядок 550) відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства і з початку року вони зросли від 0,3 тис. грн. до 1,2 тис. грн.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" (рядок 570) відображається сума заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фонду України, на обов'язкове соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників, ці зобов’язання зросли з 0,7 тис. грн. до 2,1 тис. грн.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" (рядок 580) відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою і з початку року вона з 1,5 тис. грн. зросла до 4,3 тис. грн.

У статті "Інші поточні зобов'язання" (рядок 610) відображаються суми зобов'язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання", зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам. Ця заборгованість з 0,2 тис. грн. на початок скоротилась до 0,1 тис. грн. на кінець року.

V. Доходи майбутніх періодів. (рядок 630)

До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

Порядок складання балансу на ПП включає такі етапи:

Спочатку приймаються та обробляються первинні документи, що фіксують господарські операції, наступним етапом є складання журналів та відомостей на основі відповідних первинних документів. Журнали заповнюються на основі нагромаджувальних та групувальних відомостей, які узагальнюють інформацію за кредитовим принципом. Усі журнали відображають кредитові обороти у кореспонденції з дебетом рахунків.

Потім іде взаємоперевірка записів кореспондуючих рахунків у відомостях і журналах, а після цього переносяться записи з журналів у Головну книгу. У Головній книзі відкривається одна сторінка на кожний синтетичний рахунок. Вона може відкриватися на місяць, квартал, півріччя, дев’ять місяців та рік [додатки В,Г,Д,Е].

Наступним етапом є складання оборотної відомості на основі головної книги [додаток И]. Оборотна відомість служить для контролю за правильністю розноски операцій на рахунках обліку, виведення оборотів і сальдо на кінець періоду. Якщо збігаються суми дебетового і кредитового сальдо та оборотів, це свідчить про правильність ведення обліку з формального боку. Лише після складання оборотних відомостей можна заповнювати бухгалтерський баланс методом переносу залишків за рахунками на відповідні статті балансу[додатки А та И].

Таблиця 3. Інформація для заповнення статей балансу.

Назва статті

Код статті

Інформація для заповнення статті

Актив

І. Необоротні активи.

Незавершене будівництво

020

рахунок 151

Основні засоби

залишкова вартість

030

рядок 031-03

первісна вартість

031

рахунки 10, 11

знос

032

рахунки 131, 132

Довгострокові фінансові інвестиції

040

рахунок 141

Інші необоротні активи

070

рахунки 18, 19, 152-155,

Усього за розділом І

080

статті 020+030+040+070

Оборотні активи

Виробничі запаси

100

рахунки 20, 22, 25.

Готова продукція

130

рахунки 26, 27, 281-283.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

статті 161-162

первісна вартість

161

рахунок 36

резерв сумнівних боргів

162

рахунок 38

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

рахунки Дт 641, 642.

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

рахунок 37

Поточні фінансові інвестиції

220

рахунок 352

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

рахунки 30, 311, 313, 331,333,351.

в іноземній валюті

240

рахунки 302, 312, 314, 332, 334, 351.

Інші оборотні активи

250

визначаються підприємством

Усього за розділом ІІ

260

статті 100+130+160+

170+210+220+ 230+240+250

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

рахунок 39

Баланс

280

статті 080+260+270

Пасив

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

рахунок 40

Додатковий капітал

320

рахунок 41

Резервний капітал

340

рахунок 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

рахунок 44

Неоплачений капітал

360

рахунок 46

Усього за розділом І

380

статті 300+320+340+350+

360

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

430

рахунки 47, 48.

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

рахунки 50, 51, 52, 53, 54, 55.

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

рахунки 601-604

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

рахунок 61

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

рахунок 63

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом

550

рахунок 64

зі страхування

570

рахунок 65

з оплати праці

580

рахунок 66

Інші поточні зобов'язання

610

рахунки 605, 606, 684, 685.

єУсього за розділом IV

620

статті 500+510+530+550+570+

580+610.

V. Доходи майбутніх періодів

630

рахунок 69

Баланс

640

статті 380+430+480+620+630

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат