На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

Реферати > Фінанси > Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

Отже, Баланс є основним фінансовим звітом підприємства та служить для аналізу структури активів, зміни окремих статей (зменшення чи збільшення за відповідний період), зобов’язань і власного капіталу.

4. Зміст, структура та порядок складання Звіту про фінансові результати

Форма і зміст звіту про фінансові результати визначені Положенням (стан­дартом) бухгалтерського обліку 3 (далі — П(С)БО 3) "Звіт про фінансові ре­зультати". За П(С)БО 1, звіт про фінансові результати — це звіт про доходи, витрати і фінансові ре­зультати підприємства. Зазначені вимоги стосуються підприємств, організацій, установ і інших юридичних осіб (далі підприємств) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Малі підприємства скла­датимуть такий звіт за спрощеною формою, що є додатком до Положення (стандарту) 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" [додаток Б].

Основним показником ефективності господарювання вважається прибуток. Ефективність роботи підприємства означає спроможність підприємства генерувати прибуток, який означає перевищення сукупних доходів над сукупними витратами за певний період.

Прибуток від господарської діяльності підприємства обчислюється, як різниця між виручкою від реалізацією продукції (без ПДВ) і витратами на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг).

Згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати": Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Загальні критерії ж визнання статей у фінансових звітах — ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією стат­тею, та можливість достовірного визначення оцінки статті — встановлені П(С)БО 1. П(С)БО 25 деталізує ці критерії стосовно доходу і витрат на малому підприємстві.

Дохід повинен відображатись у звіті про фінансові результати, коли внаслідок господарської операції збільшуються економічні вигоди у вигляді надходження активів або зменшуються зобов'язання, що призводить до зростання власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати визнаються у звіті про фінансові результати на момент зменшення активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власникам) за умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена; на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди, пов'язані з використанням відповідного активу; негайно, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню їх як активу балансу.

Доходи і витрати включаються до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності. Тому доходи і витрати визнаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. Крім того, витрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі прямого зв'язку між ними та отриманими доходами.

Доходи і витрати, які відповідають викладеним у стандартах критеріям, наводять у Звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звітного періоду (крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають винятки з цього правила).

Структуру та склад звіту про фінансові результати розглянемо на прикладі “Звіту про фінансові результати” ПП за 2003 рік [додаток Б]

У статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" (рядок 010) відображається у звіті при надходженні активу або погашенню зобов’язань, загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг на підприємстві і складає 940,7 тис. грн., накопичення якого за звітний період відображається по кредиту 702 рахунку.

У статті "Непрямі податки та інші вирахування з доходу" (рядок 020) відображається сума податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (надані знижки, вартість повернутих товарів та інші обов'язкові збори), за рік сума 156,8 тис. грн.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 030) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих податків та інших вирахувань з доходу, тобто 940,7-156,8=783,9 тис. грн.

У статті "Інші операційні доходи" (рядок 040) відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

У статті "Інші звичайні доходи" (рядок 050) відображаються: дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

У статтях "Надзвичайні доходи" (рядок 060) і "Надзвичайні витрати" (рядок 160) відображаються відповідно: втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій; суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи або втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Разом чисті доходи (рядок 070) визначається як алгебраїчна сума таких рядків як (030+040+050+060) та складають 783,9 тис. грн.

У статті “Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції” (рядок 080) показується збільшення або зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції підприємства. Показник про зменшення залишків наводиться у дужках.

У статтях “Матеріальні затрати”(рядок 090) , “Витрати на оплату праці”(рядок 100) , “Відрахування на соціальні заходи”(рядок 110) , “Амортизація”(рядок 120) , “Інші операційні витрати” (рядок 130) наводяться елементи операційних витрат, які здійснює підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду і відповідно складають 12,8; 4,9; 7; 29,1 тис. грн.

У рядку “Собівартість реалізованих товарів” (рядок 140) відображаються витрати підприємства на виробництво та збут товарів, що складають 739,7 тис. грн.

У статті "Інші звичайні витрати" (рядок 150) відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства, які складають 39,2 тис. грн.

У статті "Податок на прибуток" (рядок 170) відображається сума податку на прибуток. У цій статті наводиться також сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент, що в сумі складає 2,4 тис. грн

У статті “Разом витрати” (рядок 180) відображається алгебраїчна сума здійснених витрат по рядкам 090+100+110+120+130+140+150+/-080+160+170 та становить 835,1 тис. грн.

У статті "Чистий фінансовий результат" (рядок 190) відображається чистий прибуток або чистий збиток і визначається як різниця рядків 070 та 180 які становить 51,2 тис. грн. збитку.

Процедура складання “Звіту про фінансові результати” є логічним продовженням після складання Балансу. Порядок складання “Звіту про фінансові результати” розглянемо на прикладі звіту ПП “Реал Трейд” за 2003 рік [додаток Б]. На основі даних Головної книги інформації переноситься у відповідні статті звіту, наприклад: [додаток Е та Б] з Головної книги за рахунком 702 “Дохід від реалізації товарів” обороти по кредиту за 2003 рік, що становить 940,7 тис. грн. переноситься у статтю 010 “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”, звіту про фінансові результати. Аналогічно заповнюються і інші статті звіту, а інформацію для заповнення статей звіту наведено у таблиці 4., що є методикою розрахунку чистого прибутку, як результату діяльності підприємства.


Таблиця 4 Інформація для заповнення статей звіту про фінансові результати.

Стаття

Код рядка

Інформація для заповнення статті (рахунок)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

рахунок Кт 702

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

в % від рядка 010

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

030

рядок 010-020

Інші операційні доходи

040

рахунок Кт 71

Інші звичайні доходи

050

рахунок Кт 73

Надзвичайні доходи

060

рахунок Кт 75

Разом чисті доходи

070

030+040+050+060

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

-

Матеріальні затрати

090

рахунок Кт 80

Витрати на оплату праці

100

рахунок Кт81

Відрахування на соціальні заходи

110

рахунок Кт82

Амортизація

120

рахунок КТ83

Інші операційні витрати

130

рахунок Кт84

Стаття

Код рядка

Інформація для заповнення статті (рахунок)

у тому числі:

131

_

собівартість реалізованої продукції

-

Інші звичайні витрати

150

рахунок Кт 84

Надзвичайні витрати

160

-

Податок на прибуток

160

-

Разом витрати

180

рядки

090+100+110+120+130+140+

150+/-080+160+170

Чистий фінансовий результат

190

рядки 070-180

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат