На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Чинний порядок оподаткування прибутку

Реферати > Фінанси > Чинний порядок оподаткування прибутку

Розрахунки суми амортизаційних відрахувань, що підлягає спла­ті до державного бюджету, та їх перерахування будуть здійснювати­ся не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним.

Вилучення до бюджету частини амортизаційних відрахувань суб'єктів господарювання компенсуватиме зменшення надходжень в бюджет податку на прибуток у зв'язку зі зростанням суми амортиза­ційних відрахувань і зменшенням оподаткованого прибутку.

Передбачено, що амортизаційні відрахування, які надійдуть в державний бюджет, будуть використовуватися для фінансування за­ходів структурної перебудови базових галузей національної еконо­міки.

Зниженню податкового тиску на суб'єктів господарювання сприятиме така особливість оподаткування прибутку.

Якщо у платника податку з числа резидентів об'єкт оподатку­вання за результатами звітного (податкового) періоду має негативне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозво­ляється відповідне зменшення об'єкта оподаткування у наступному звітному (податковому) кварталі, а також протягом кожного з на­ступних двадцяти звітних (податкових) кварталів до повного пога­шення негативного значення об'єкта оподаткування.

Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності» від 1 грудня 1998 p. надається інвестиційний податковий кредит платникам податку на прибуток. Тобто суб'єктам підприємницької діяльності встановлюється відстрочка сплати податку на прибуток на визначений строк з метою збільшення їх власних фінансових ре­сурсів для здійснення інноваційних програм. Погашення інвести­ційного податкового кредиту буде здійснюватися за рахунок додаткових надходжень податку на прибуток унаслідок зростання прибу­тку від реалізації інноваційних програм.

Ставки оподаткування прибутку. Основну ставку податку встановлено в розмірі 30% до об'єкта оподаткування. Крім того, пе­редбачено й інші ставки оподаткування. Так, за оподаткування страхової діяльності застосовуються такі ставки:

— 3% валового доходу (крім доходу від страхування й перестра­хування життя);

— 6% валового доходу за дострокового розторгнення договору про страхування життя.

У розмірі 50% від основної ставки оподатковується прибуток від ре­алізації інноваційного продукту, заявленого в інноваційних центрах.

Суми прибутків нерезидентів, що виплачуються резидентами як оплата вартості фрахту транспортних засобів, оподатковуються за ставкою 6%.

Термін сплати податку на прибуток. Платники податку не пі­зніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають по­даткову декларацію про оподатковуваний прибуток за звітний квар­тал, розраховану наростаючим підсумком з початку звітного фінан­сового року. Податок сплачується в бюджет не пізніше 20 числа мі­сяця, наступного за звітним кварталом.

За підсумками першого і другого місяця кварталу всі платники податку, крім нерезидентів і виробників сільськогосподарської про­дукції, сплачують авансові платежі (відповідно до 20 числа другого і третього місяців кварталу). Розрахунок авансових внесків платни­ки здійснюють самостійно без складання нодаткових декларацій. Слід звернути увагу, що штрафні санкі/ії за невідповідність розмі­рів сточених авансових внесків розміру платежів, перерахованих за результатами звітного кварталу, не застосовуються.

Підприємства — виробники сільськогосподарської продукції по­дають податкову декларацію про прибутки, розрахунок податку на прибуток і сплачують податок одночасно з поданням річного бухга­лтерського звіту.

Нерезиденти обчислюють і сплачують податок на прибуток що­квартально.

Платники податку на прибуток подають бухгалтерську звітність за результатами своєї діяльності за рік тільки статистичним орга­нам, тобто подання бухгалтерської звітності податковим адмініст­раціям не є обов'язковим.

Якщо податкова адміністрація виявить приховування або неви­правдане зменшення сум податку на прибуток, платник сплачує:

суму донарахованого податку,

штраф у розмірі 30% від донарахованої суми податку,

пеню, обчислену, виходячи зі 120% облікової ставки Національ­ного банку України, що діяла на момент сплати, нараховану на пов­ну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк.

Оподаткування дивідендів. Як уже зазначалось вище. Законом «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачено оподат­кування дивідендів.

Її аналіз і аналіз відповідних положень Закону дають змогу дійти таких висновків:

1) платником податку на дивіденди в бюджет є акціонерне під­приємство (емітент корпоративних прав);

2) джерелом сплати податку на дивіденди є частина прибутку, яка спрямовується на їх виплату. Отже, на суму вказаного податку зменшується сума дивідендів, які отримають власники корпоратив­них прав (юридичні та фізичні особи);

3) виплата дивідендів у вигляді акцій звільняє емітента корпора­тивних прав від сплати податку на дивіденди;

4) підприємству-емітенту відшкодовується сума сплаченого по­датку на дивіденди через відповідне зменшення нарахованого пода­тку на прибуток;

5) отримані юридичними особами дивіденди не враховуються за визначення їх оподаткованого прибутку. Дивіденди, отримані фізи­чними особами, не враховуються за оподаткування їхнього сукупно­го річного доходу.На рис. 2 зображено схему оподаткування дивідендів.


Рис. 2 Структурно-логічна схема оподаткування дивідендів. що їх виплачують емітенти корпоративних прав

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат