На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Релігієзнавство

Реферати > Релігія > Релігієзнавство

ТЕМА №1 РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ І СКЛАДОВА

ЧАСТИНА ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ

Предмет курсу “Релігієзнавство”. Релігія як предмет дослідження. Визначення релігії. Основні релігієзнавчі концепції (об’єктивно-ідеалістичні, суб’єктивно-ідеалістичні, матеріалістичні, натуралістичні, соціологічні) та їхня загальна характеристика. Класифікація релігій. Структура релігії: релігійна свідомість, релігійний культ, релігійні організації. Релігія як сфера духовної культури. Функції релігії та її роль у житті суспільства.

ТЕМА № 2 СТАНОВЛЕННЯ РЕЛІГІЇ ТА ЇЇ РАННІ ФОРМИ

Виникнення релігії. Основні концепції походження релігії. Класифікації релігії: нормативна, географічна, етнографічна і лінгвістична, генетична, філософська, морфологічна. Соціологічний підхід до класифікації релігії: п’ятиетапна класифікація Р.Белла. Феноменологія релігії. Родоплемінні культи: магія, фетишизм, анімізм, тотемізм, шаманізм та знахарство.

ТЕМА № 3 НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

Поняття національно-державної (етнічної) релігії. Ранні національні релігії: релігія Стародавнього Єгипту; релігія Стародавньої Месопотамії; давньогрецька релігія. Язичество: язичество кельтів і германських племен; язичество прадавніх слов’ян. Пізні національні релігії: індуїзм; конфуціанство; даосизм; синтоїзм; зороастризм; джайнізм; іудаїзм.

ТЕМА № 4 СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: БУДДИЗМ

Історія виникнення буддизму. Основи віровчення та культу. Чотири благородні істини буддизму. Восьмирічний шлях. Космологія буддизму. Поняття нірвани. Аналіз дхарм. Морально-етичні норми буддизму. Буддійське мистецтво і архітектура. Основні течії у буддизмі: хінаяна, махаяна, ламаїзм. Відмітні особливості дзен-буддизму. Ріндзай-дзен: коани, саторі. Сото-дзен: просвітлення у процесі медитації.

ТЕМА № 5 СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: ІСЛАМ

Причини виникнення та історія розвитку ісламу. Священне писання ісламу: Коран та Сунна. Хадіси. Стовпи ісламу. Основи віровчення та культу. Основні напрямки в ісламі: суннізм, шиїзм, суфізм. Мусульманська культура. Традиціоналізм та модернізм в ісламі. Ісламський фундаменталізм.

ТЕМА № 6 СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: ХРИСТИЯНСТВО

Становище Палестини у складі Римської імперії. Історичні умови виникнення християнства: соціально-економічні та політичні обставини, духовна атмосфера. Кумранська община (Євсеї). Біблія – священна книга християнства. Образ Ісуса Христа в Євангеліях. Релігійне вчення раннього християнства. Есхатологічний та соціальний вимір християнства у часи його виникнення. Первісні християнські громади. Формування церковної організації, віровчення і культу. Розповсюдження християнства. Відносини помісних церков. Собори ІІ –ІІІ ст. Боротьба з єресями. Християнські богослови перших століть.

ТЕМА № 7 КАТОЛИЦИЗМ

Суперництво Риму і Константинополя у церковних справах. Поділ 1054 р., його передумови, чинники та наслідки. Католицизм у контексті історії. Догматичні особливості віровчення та культу католицизму. Система організації та управління. Інститут папства як суспільно-політичний чинник. Західне чернецтво. Світські католицькі організації. Католицька церква в Новій та Новітній історії. Католицизм на Україні. ІІ Ватиканський собор. Політика Аджорнаменто. Соціальна доктрина Католицької церкви. Понтифікат Івана Павла ІІ.

ТЕМА № 8 ПРАВОСЛАВ’Я

Догматичні особливості православ’я. Особливості розуміння і здійснення таїнств та обрядів православ’я. Особливості богослужіння. Використання мистецтв. Побудова та оздоблення храму. Особливості церковних свят православ’я. Різниця календарів Православної та Католицької церков. Церковна організація у православ’ї. Вселенське православ’я. Соборність та централізований єпископальний устрій, їхнє співвідношення. Організація чернечого життя: своєрідність східної традиції. Історичні умови хрещення України. Історія православ’я на Україні. Українська греко-католицька церква. Рух за незалежну руську митрополію і Українську православну церкву. Сучасний стан православ’я на Україні.

ТЕМА № 9 ПРОТЕСТАНТИЗМ

Причини виникнення та історичні умови Руху Реформації. Німецька „Бюргерська” Реформація. Мартін Лютер. „Цюріхська Реформація”. Ульріх Цвінглі. „Женевська реформація”. Жан Кальвін. Доктрина божественного перед визначення. Офіційна реформація у Британії. Англіканство (Єпископальна Церква). Лютеранство (Аугсбурзьке віросповідання). Кальвінізм. Своєрідність віросповідних засад протестантизму. Особливості культової практики. Історичні умови виникнення та існування пізнього протестантизму. „Сектантські” ознаки та їхня еволюція. Пресвітеріанство. Конгрегаціоналізм. Баптизм. Квакери. Методизм. Адвентизм. Мормони (Церква Ісуса Христа святих останніх днів). Армія Спасіння. Свідки Єжови. П’ятидесятництво. Протестантські конфесії в Україні.

ТЕМА № 10 СУЧАСНІ НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ

Причини виникнення та широкого розповсюдження нетрадиційних релігій. Загальна характеристика і класифікація нетрадиційних релігій. Небезпека тоталітарних культів. Неохристиянські об’єднання: Церков Христа, Міжнародна християнська місія, Християнська місія „Емануїл”, Діти Бога, Церква перемоги, Церква Скелі, Слово життя, Слово віри, Чиста Церква, Християнська Надія, Церква Апокаліпсису, Церква Віссаріона, Богородицький центр. Неоязичництво: РУНВіра, Ладовірство, Собор рідної віри, Великий огонь. Синтетичні неорелігії: Церква об’єднання (Асоціація Святого Духа), Віра багаї, Церква уніфікації. Неоорієнталістські культи: „АУМ Сенрікьо”, Міжнародне товариство свідомості Кришни, Товариство Шрі Ауробіндо, Товариство ведичної культури. Езотеричні обєднання: Реріхівське товариство, Асоціація „Живої етики”, Теософія, Братство Грааль. Сайєнтологічні рухи: Діанетика, АСТІКА, Наука розуму, Християнська наука, Церка саєнтології Р.Хаббарда. Психотехнічні культи: Трансцендентальна медитація, Біле братство, Вогняна квітка. Сатанізм, демонологія.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою. Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо.

Загальні методичні рекомендації до семінарських занять

Перший рік навчання студентів у вищому навчальному закладі супроводжується значними труднощами в опануванні існуючих форм навчання. Особливо це стосується семінарських занять.

При підготовці семінарських занять бажано дотримуватись наступного порядку:

• спочатку повторити матеріал, отриманий на лекціях;

• потім ознайомитись із методичними рекомендаціями до кожного пункту плану семінарського заняття, опрацювати вказану літературу і в обов'язковому порядку сумлінно виконати зазначені завдання;

• після систематизації самостійно отриманих знань приступити до написання конспекту відповіді чи реферату (на кожен пункт плану окремо), де треба висловити в основному власні думки. Обсяг реферату довільний.

Студенти повинні знати і певні вимоги до процесу проведення семінарських занять. Так, один студент виступає з доповіддю за конкретним пунктом плану. Протягом 10-15 хвилин він зобов'язаний своїм виступом організувати дискусію щодо порушених проблем, розбудити творчу активність навчальної групи. Також протягом 5-10 хв. проводиться обговорення виступу студента через доповнення, уточнення, висловлювання своїх поглядів тощо. Вирішення проблемної ситуації завершується висновком.

Слід зазначити, що готуватися до семінарського заняття потрібно не безпосередньо перед його проведенням, а за декілька днів. Справа в тому, що багато часу займає робота в бібліотеці, і потрібен час для осмислення та засвоєння матеріалу. Перед семінарським заняттям потрібно перечитати підготовлений конспект. В конспекті мають бути посилання на використану літературу та висновки по кожному питанню. Висновки мають бути короткими, змістовними, написані в науковій формі, але при використанні доступної для розуміння студентів лексики. Такий підхід сприяє розвитку культури мислення, допоможе за короткий термін отримати навички аналізу та систематизації, що знадобляться при написанні курсових, дипломних чи інших робіт.

ТЕМА 1. РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

І СКЛАДОВА ЧАСТИНА ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ

ПЛАН

1. Основні концепції релігії:

матеріалістична концепція релігії;

об’єктивно – і суб'єктивно-ідеалістичні концепції релігії;

натуралістична концепція релігії;

соціологічна концепція релігії Дюркгейма.

2. Структура релігії:

особливості релігійної віри;

релігійна свідомість: співвідношення її раціональної й емоційно-вольової грані;

релігійний культ: зміст та функції;

релігійні організації.

3. Функції релігії та її роль у житті суспільства.

Контрольні запитання

Яке місце займає релігія у суспільній свідомості?

З яких позицій підходять до визначення релігії та її місця у всесвітньому історичному процесі представники різних філософських напрямків?

Яке визначення релігії, на Ваш погляд, найбільше передає суть цього питання?

Чому головним в релігієзнавстві є філософський зміст?

Які мав підстави Гегель сказати, що релігія і філософія майже на рівних увінчують грандіозну будівлю людського знання?

Доведіть, що релігія є формою онтологічного самовизначення людини.

Проаналізуйте філософське обґрунтування існування Бога.

Чому проблема причин виникнення релігії вважається однією з найважливіших та дискусійних ?

Які основні елементи складають сутність історичного розвитку релігії?

Що представляє собою психологія релігії?

Чому про релігію можна говорити як про соціокультурну ланку в житті суспільства?

Розкрийте основні елементи концепції Т.Парсона про релігію як фактор стабільності суспільства.

Чому деякі соціологи та філософи розглядають релігію як фактор не лише суспільної інтеграції, але і дезинтеграції?

Як релігійні конфлікти впливали на соціально-політичний і економічний розвиток суспільства у ході світового історичного процесу?

Як релігійні конфлікти впливали на соціально-політичний та економічний розвиток суспільства у ході світового історичного процесу?

Теми рефератів

Релігія в системі культури.

Філософія релігії: витоки і сучасний стан.

Духовна сутність релігії.

Езоторизм як спосіб духовного освоєння світу.

Філософські форми усвідомлення Бога: теїзм, деїзм, пантеїзм.

Релігія та наука.

Релігія та мораль.

Місце релігії в суспільній свідомості.

Психологія релігії про природу релігійного феномена (3. Фрейд, К. Юнг).

Релігійні організації. Типи релігійних організацій.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Гараджа В.И. Социология религии. – М., 1996.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Бурунков Ю.Ф. Структура религиозного сознания. – М., 1971.

Булгаков С.Н. Два града. Исследования о природе общественных идеалов – СПб, 1997.

Булгаков С.Н. Христианский социализм – Новосибирск, 1991.

Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. // Работы М. Вебера по социологии религии и идеологии. – М., 1985.

Вебер М. Избранное. Образ общества – М., 1994.

Вебер М. История хозяйства. Город. – М., 2001.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму – К., 1999.

Джеймс В. Многообразие религиозного опыта. – М., 1999.

Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1991.

Фромм Э. Психоанализ и религия. – М., 1990.

Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М., 1995.

Юнг. К. Архетип и символ. – М., 1991.

ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

ПЛАН

Поняття національно-державної (етнічної) релігії.

Ранні національні релігії:

а) релігія Стародавнього Єгипту;

б) Релігія Стародавньої Месопотамії;

в) давньогрецька релігія;

Язичество:

а) язичество кельтів і германських племен;

б) язичество прадавніх слов’ян.

Пізні національні релігії:

а) індуїзм;

б) конфуціанство;

в) даосизм;

г) синтоїзм;

д) зороастризм;

е) джайнізм;

з) іудаїзм.

Контрольні запитання

Дайте визначення національно-державної (етнічної) релігії.

Розкажіть про найпоширеніші культи народів Давньої Месопотамії - астральний, родючості, про залишки в них первісних форм релігії.

Які релігійні ідеї і вчення зародилися в рамках давньомесопотамських міфів, ставши потім одними з головних у розвинутих релігійних системах - християнстві, буддизмі, ісламі?

Охарактеризуйте давньоєгипетський політеїстичний пантеон, яке місце в цій релігії займає тотемізм, поклоніння природі?

Що Ви знаєте про давньоєгипетські піраміди?

Що уявляв собою давньоєгипетський храм?

Які вірування відносяться до релігії „класичних” цивілізацій Стародавнього Світу?

Розкрийте найхарактерніші риси давньогрецької релігії.

Що представляв собою давньогрецький храм? Що таке архітектурні ордени?

Охарактеризуйте особливості етапів розвитку релігії Давнього Риму.

Охарактеризуйте політеїстичні пантеони кельтів, германців, слов’ян.

Розкрийте філософські уявлення індуїзму.

Які текстологічні пам’ятки індуїзму відомі сучасній науці?

У чому міститься філософський сенс категорій Дао та Де?

Даосизм характеризується наявністю глибоко проробленої філософії. Чому у такому випадку його відносять до релігії?

Чому у Китаї не було персоніфікованих богів та храмів на їх честь, а обов’язки жерців виконували державні службовці?

Доведіть, що вчення Конфуція раціоналістично за своїм змістом, але релігійно по своїй суті.

Де, коли і в якій історичній обстановці виник іудаїзм?

Як трактуються релігійні норми та основний Закон, даний Богом єврейському народу у п’яти книгах Тори?

Теми рефератів

Вірування у культи Стародавнього Єгипту.

Релігії Стародавньої Месопотамії.

Релігія Стародавньої Греції.

Релігія Стародавнього Риму.

Вплив давньогрецької міфології на розвиток Європейської культури.

Життєві цілі та моральні норми індуїзму.

Роль конфуціанства у розвитку релігії, культури та держави в Китаї.

Життя в гармонії з природою по-даоські.

Релігійно-філософська основа далекосхідних бойових мистецтв.

Вплив синтоїзму на світосприйняття японців.

Давньослов’янський пантеон.

“Нижча міфологія” слов’ян.

Основні ідеї Старого Завіту.

Значення морального закону Мойсея в історії людства.

Свята і обряди іудаїзму.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. Канонические – М., 1989.

Белицкий М. Забытый мир шумеров. – М, 1980.

Валаев Р.Ч. Тайны египетских пирамид. – М., 1991.

Васильев А.С. История религий Востока. – М., 1988.

Гече Г. Библейские истории. – М.,1998.

Жак Кристиан Египет великих фараонов. – М., 1992.

Каниткар В.П., Оуэн К.У. Индуизм. – М., 1999.

Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. – М., 1976.

Крамер С. история начинается в шумере. – М., 1991.

Крывелев И.А. Библия: Историко-критический анализ. – М., 1983.

Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. – М., 1989.

Лаоцзы. Обрести себя в Дао. – М., 1999.

Мифологический словарь./ Под ред. Е.М. Мелетинского. – М., 1991.

Мифы народов мира: в 2 т. – М., 1995.

Переломов Л.С. Слово Конфуция. – М., 1992.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

Томпсон М. Восточная философия. – М., 2001.

Фрезер Д.Д. Золотая ветвь. – М., 1998.

Широкова Г. Древние кельты. – Л., 1986.

Щекин Г.В. Религии мира. – К., 1995.

ТЕМА 3. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: БУДДИЗМ

ПЛАН

Життя Будди – вихідний пункт віровчення буддизму.

Ключові концепції буддизму.

Морально-етичні норми буддизму.

Основні напрямки буддизму:

махаяна;

хінаяна;

ламаїзм;

дзен-буддизм.

Контрольні запитання

На якій підставі богослов'я і філософсько-соціологічні науки виділяють три світові релігії?

Де і коли виник буддизм?

Що Ви можете розповісти про засновника буддизму?

Як буддизм трактує сенс людського існування?

У чому різниці ідеї карми та сансари у буддизмі та індуїзмі?

Як ставиться буддизм до соціальної організації суспільства?

Яка основна моральна якість притаманна бодхісатві?

Чому вважається, що буддизм досягнув найбільш повного завершення у ламаїзмі?

Теми рефератів

Історичні умови виникнення буддизму.

Основні форми медитації та їх значення у буддизмі.

Космологія буддизму.

Причини росту популярності буддизму у світі.

Відмітні особливості ріндзай-дзен.

Відмітні особливості сото-дзен.

Історична оцінка буддизму.

Особливості буддійської культової архітектури та мистецтва

Основні течії і напрямки буддизму.

Ламаїзм та його особливості.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1983.

Корнев В.И. Буддизм – религия востока. – М., 1990.

Кочетов А.Н. Буддизм. – М., 1983.

Кочетов А.Н. Ламаизм. – М., 1973

Крывелев И.А.История религий. Т.2. – М., 1976.

Мифологический словарь. – М., 1996.

Рерих Н. Шамбала сияющая. – М., 1990.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. – М., 1989.

Щекин Г.В. Религии мира. – К., 1995.

Эрикер К. Буддизм. – М., 2000.

ТЕМА 4. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: ІСЛАМ

ПЛАН

Причини виникнення та історія розвитку ісламу.

Основи віровчення та культу.

Священне писання ісламу: Коран та Сунна.

Основні напрямки в ісламі.

Традиціоналізм та модернізм в ісламі.

Ісламський фундаменталізм.

Контрольні запитання

Які причини виникнення ісламу?

Хто і коли заснував іслам як релігію?

Який аспект має перевагу в ісламі: обрядовий чи віросповідний?

У чому полягають особливості віровчення та культу ісламу?

Які основні догмати ісламу?

Чим пояснити той факт, що в ісламі дуже розвинута правова традиція?

Будучи знайомими з монотеїстичними релігіями (християнство, іудаїзм), кочові племена арабів прийняли нову монотеїстичну релігію – іслам. Як ви вважаєте, чому?

Чому іслам сприяв створенню теократичного суспільства.

Уявіть собі, що ви народилися у традиційно ісламській країні. Що змінилося б у ваших поглядах на життя, світ та людей?

Чому в уявленні багатьох людей іслам асоціюється з фанатизмом та тероризмом?

Теми рефератів

Взаємовідносини ісламу з соціальними інститутами.

Духовно-політичний портрет Мухаммеда.

Відносини між християнським світом та мусульманами.

Ісламський фундаменталізм.

Значення Корану для мусульман та його зміст.

Трактування понять “Бог”, “закон”, “істина” в ісламі.

Основні обов’язки мусульман перед Аллахом, людьми та суспільством.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Аширов Н. Ислам и нация. – М., 1975.

Васильев Л.С. История Востока. – М., 1993. – Т.2.

Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1990.

Коран. – М.,1997.

Климович Л.И. Ислам. – М., 1973.

Климович Л.И. Книга о Коране. – М., 1983.

Максуд Р. Ислам. – М., 1999.

Панова В.Ф., Вахтин Ю. Б. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

ТЕМА 5. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: ХРИСТИЯНСТВО

ПЛАН

Віровчення та культ католицизму.

Система організації та управління католицизму.

Католицизм на Україні.

Віровчення та культ православ’я.

Українська греко-католицька церква.

Сучасні проблеми українського православ’я.

Особливості віровчення та культу протестантизму.

Основні напрямки протестантизму.

Контрольні запитання

Якими є спільні джерела віровчення західного і східного християнства?

Назвіть основні догматичні розходження між православ’ям і католицизмом.

Які обрядові відмінності існують між православ’ям і католицизмом у здійсненні таїнств?

Назвіть основні відмінності між православним і католицьким богослужінням.

Що таке „Аджорнаменто” та якими є його головні ідеї?

Охарактеризуйте роль Католицької церкви у сучасному світі.

Схарактеризуйте діяльність папи Івана Павла ІІ у формуванні сучасної позиції Католицької церкви.

Викладіть основні ідеї соціальної доктрини Католицької церкви.

Які свята найважливіші для православних?

Охарактеризуйте церковний устій у православ’ї.

Який вплив на сучасне життя має той факт, що західне християнство (католицизм та протестантизм) постійно модернізуються, а православ’я наголошує на своїй прихильності до традицій.

У чому причина, на ваш погляд, релігійних конфліктів між православними церквами на Україні та негативному відношенню православної церкви до поширення католицизму?

Схарактеризуйте перспективи православно-католицького богословського діалогу.

Якими є ознаки релігійного життя в сучасній Україні?

В чому полягає проблема політизації релігійного життя в Україні?

Які причини міжконфесійних конфліктів серед християн України?

З якими проблемами стикаються християнські конфесії України в своїй діяльності?

Чому саме духовні цінності християнства лягли в основу сучасної західної цивілізації?

Чи згідні ви з твердженням, що протестантизм прискорив розвиток капіталізму? Обґрунтуйте свою точку зору.

У чому полягало значення пізньопротестантської релігійності? Розкрийте її зміст і характерні особливості.

Які обряди збереглися у пізньому протестантизмі?

Розкрийте особливості протестантських конфесій в Україні.

Теми рефератів

Політика Ватикану у сучасному світі.

Особливості католицького віровчення.

Роль католицьких чернечих орденів у історії католицької церкви.

Основні віхи історії католицької церкви у Нову добу.

Соціальна доктрина Католицької церкви.

Миротворча діяльність Івана Павла ІІ.

Вплив християнства на культуру, мистецтво, освіту Русі-України.

Роль українського православ’я в національно-визвольній боротьбі українського народу.

Особливості українського православ’я.

Основні етапи історії Української православної церкви.

УАПЦ у сучасній Україні.

Сучасний стан православ’я в Україні.

Основні етапи історії Української греко-католицької церкви.

Роль Української греко-католицької церкви у національно-визвольній боротьбі українського народу.

Подвижницька діяльність митрополита Андрія Шептицького та Йосипа Сліпого.

Виникнення протестантизму.

Лютеранство і кальвінізм як два основні різновиди протестантизму.

Особливості церковного упорядкування пізньопротестантських конфесій.

Своєрідність віросповідних засад протестантизму.

Особливості культової практики протестантизму.

Історичні умови виникнення та існування пізнього протестантизму.

Протестантські конфесії в Україні.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Головащенко С.Історія християнства. – К., 1999.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Карев А. В., Сомов К. В. История христианства.— М., 1990.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга вторая. Пути христианства. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Бондаренко В.Д. Современное православие: тенденции эволюции – Симферополь, 1989.

Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. – К., 1991.

Ватиканський собор. Документи Другого ватиканського собору: Конституції, декрети, декларації – Львів, 1996.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму – К., 1994.

Волконский А. Католичество и священное предание Востока. – М., 1992.

Гараджа В.И. Протестантизм. – М., 1973.

Герье В. Западное монашество и папство. – М., 1997.

Горський В.Л. Адвентизм: історія і сучасність. – К., 1987.

Григулевич И.Р. История инквизиции. – М., 1970.

Григулевич Й.Р. Папство. Століття ХХ. Пер. з рос. – К., 1988.

Джексон П. Доктрины и устройство баптистских церквей. – Одесса, 1993.

Зоц В.А. Православие и культура: факты против домыслов – К., 1986.

Иоанн Павел ІІ Искупитель человека; Бог, богатый милосердием; Совершая труд – Рoznań: Simvol, 1991.

Иоанн Павел ІІ Окружное послание Centesimus Annus – Сотый Год Его Святейшества Папы Иоанна Павла ІІ – Нью-Йорк: ООН, 1991.

Иоанн Павел ІІ Энциклики его Священства Папы Римского 1981-1991 годов о труде и человеческой жизнедеятельности, нравственности и морали – К., 1993.

История баптизма. – Одесса, 1996.

Ідеологія руського православ’я: Критич. аналіз / Б.О. Лобовик, М.С. Гордієнко, М.П. Красиков, М.П. Новиков, В.К. Танчер та ін. – К., 1986.

Історія релігії в Україні: В 10 т. – К., 1997. – Т.2: Українське православ’я.

Історія християнської церкви на Україні. – К., 1992.

Калинин Ю.А. Модернизм русского православия – К., 1988.

Красников Н.П. Православная этика: прошлое и настоящее – М., 1981.

Лапицкий М.И. Труд и бизнес в зеркале религий – М., 1998.

Лапицкий М.И. Труд и бизнес в зеркале религий – М., 1998.

Лобье, Патрик де. Три града. Социальное учение христианства – СПб., 2001.

Лозинский С.Г. История папства – М., 1986.

Любащенко В.І. Історія протестантизму в україні. – К., 1996.

Лялина Г.С. Баптизм. – М., 1977.

Марусяк М. (протоієрей) Моральне богослов’я. Навч. посіб. для дух-х навч. закл. – Снятин, 2000.

Мельник В.И. Эволюция современного пятидесятничества. – Львов, 1985.

Мельник В.Історія протестантизму. Курс лекцій. – К., 1996.

Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность. СПб., 1997.

Моральне Богослов’я католицької Церкви – Львів, 1995.

Мчедлов М.П. Католицизм – М., 1974.

Обер Жан-Мари Моральне богослов’я – Львів, 1997.

Овсиенко Ф.Г. Социально-этическое учение современного католицизма. (Критический анализ) – М., 1987.

Овсиенко Ф.Г. Эволюция социального учения католицизма – М., 1987.

Пастирське послання “Економічна справедливість для всіх: Католицьке соціальне вчення та економіка США” // Наука та релігія 1986, №7, С.54-57.

Покликання і місія мирян: післясинодальне апостольське повчання Святійшого Отця Івана Павла ІІ – Львів, 1998.

Поснов М. История христианской церкви – К., 1991.

Поснов М. История христианской церкви – К., 1991.

Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. – К., 1994.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

Українська греко-католицька церква – Львів, 1994.

Українська церква між Сходом і Заходом. – К., 1996.

Филарет (митрополит Московский) Православный катехизис – СПб., 1995.

Филиппович Л. Философско-этический анализ православно-богословской концепции нравственных качеств человека: науч. докл. – К., 1989.

Чанышев А.Н. Протестантизм. – М., 1969.

Чировський М. Введення до суспільно-господарської науки Церкви – Львів, 1994.

Чировський М. Введення до суспільно-господарської науки Церкви – Львів, 1994.

Чобич С. Історія християнської церкви. – Львів, 1998.

Чобич С. Історія християнської церкви. – Львів, 1998.

ТЕМА 6 СУЧАСНІ НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ

ПЛАН

Причини виникнення та широкого розповсюдження нетрадиційних релігій.

Загальна характеристика і класифікація нетрадиційних релігій.

Нехристиянські об’єднання.

Неоязичництво.

Синтетичні неорелігії.

Неоорієнталістські культи.

Езотеричні об’єднання.

Сайєнтологічні рухи.

Психотехнічні культи.

Сатанізм, демонологія.

Контрольні запитання

Поясніть причини виникнення та широкого розповсюдження нетрадиційних релігій.

Як формуються нетрадиційні релігії і які загальні риси їм притаманні?

Чому багато нових релігій називають “молодіжними”?

На якому ґрунті виникають в нашій країні різні релігійні секти?

Дайте загальну характеристику і класифікацію нетрадиційних релігій.

У чому полягає небезпека тоталітарних культів.

Що є основою віри багаї і чому соціологи відносять її до універсалістських релігій?

Як міграція населення у зв’язку з війнами та військовими конфліктами, а також з політичними змінами у державах міняють геополітичну та релігійну картину сучасного світу?

Які передумови існують для подальшого розвитку міжрелігійних контактів в інтересах всього суспільства?

Розкажіть про сутність синтетичних неорелігій, що лежить в основі їх теорії і практики?

Назвіть спільні риси неохристиянських об’єднань.

Що представляють собою неоорієнталістські культи?

В силу яких причин в нашій країні розповсюдилися неоорієнталістські культи?

Що таке психотехнічні культи, чому вони вважаються небезпечними?

Розкажіть про сутність релігій сайєнтологічного напрямку.

Розкажіть про пропагандистську діяльність релігійних сект. Чому вона негативно впливає на духовне і фізичне здоров’я людей?

Чому наукові досягнення і технічний прогрес викликає у людей апокаліптичні і релігійно-містичні настрої?

В силу яких причин в ХХ ст. отримали широке розповсюдження сатанинські культи? Яку основну ідею сповідують їх представники?

Теми рефератів

Особливості нетрадиційних культів.

Різновиди нетрадиційних культів.

Небезпека тоталітарних культів.

Астрологія і її сьогоднішній ренесанс.

Неоязичництво на Україні.

Сутність оккультно-містичних вчень.

Пропагандистська діяльність релігійних сект та її наслідки.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Головащенко С.Історія християнства. – К., 1999.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Карев А. В., Сомов К. В. История христианства.— М., 1990.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга вторая. Пути христианства. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Гуревич П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. – М., 1995.

Кураев А. Соблазн неоязычества. – М., 1994.

Митрохин Л.Н. Религии «нового века». – М., 1994.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З РЕЛІГІЄЗНАВСТА

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах. Рекомендується перевірка засвоєння найбільш важливих та складних питань в співбесіді з викладачем.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

ТЕМА №1 РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ І СКЛАДОВА

ЧАСТИНА ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ

Ознайомтеся з темою за наступним планом:

Предмет курсу “Релігієзнавство”.

Основні релігієзнавчі концепції та їхня загальна характеристика.

Сутність і походження релігії.

Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура.

Функції релігії та її роль у житті суспільства.

Мета розгляду теми: показити, що релігію можна і потрібно вивчати як соціальну реальність, яка доступна емпіричному дослідженню, раціональному поясненню і теоретичному аналізу; проаналізувати структуру, функції і роль релігії в суспільстві.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: релігієзнавство, релігійна свідомість, релігійна діяльність, богослов’я, теологія, трансцендентний, креаціонізм, провіденціалізм, есхатологія, релігія, догматика, екзегетика, літургіка, каноніка, культ, церква, секта, харизматичний культ, деномінація.

Після систематизації самостійно отриманих знань приступіть до написання конспекту відповіді (на кожен пункт плану окремо), реферату, в якому необхідно висловити власні думки. Обсяг реферату довільний.

Дайте відповіді на запитання для самоконтролю.

Запитання для самоконтролю

Охарактеризуйте основні історичні етапи релігієзнавства.

В чому різниця між науковим і богословським підходом до вивчення релігії?

Як пояснювали феномен релігії представники різних філософських напрямів?

Охарактеризуйте структурні елементи релігії.

Що представляють собою сутнісні характеристики релігії?

Назвіть основні домінанти релігії.

Що таке предмет релігійної віри?

Що представляє собою релігійний досвід?

Розкрийте зміст і функції релігійного культу.

Яку роль відіграє релігія в житті суспільства? Охарактеризуйте основні функції релігії.

Визначте правові види взаємовідносин церкви і держави.

Як співвідносяться між собою релігійні і політичні інститути суспільства?

Назвіть основні етапи еволюції релігії в ході історичного розвитку людства.

Що таке свобода совісті? Охарактеризуйте основні положення Закону „Про свободу совісті та релігійні організації в Україні”.

Теми рефератів

Релігія в системі культури.

Філософія релігії: витоки і сучасний стан.

Духовна сутність релігії.

Езоторизм як спосіб духовного освоєння світу.

Філософські форми усвідомлення Бога: теїзм, деїзм, пантеїзм.

Релігія та наука.

Релігія та мораль.

Місце релігії в суспільній свідомості.

Психологія релігії про природу релігійного феномена (3. Фрейд, К. Юнг).

Релігійні організації. Типи релігійних організацій.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Гараджа В.И. Социология религии. – М., 1996.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Бурунков Ю.Ф. Структура религиозного сознания. – М., 1971.

Булгаков С.Н. Два града. Исследования о природе общественных идеалов – СПб, 1997.

Булгаков С.Н. Христианский социализм – Новосибирск, 1991.

Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. // Работы М. Вебера по социологии религии и идеологии. – М., 1985.

Вебер М. Избранное. Образ общества – М., 1994.

Вебер М. История хозяйства. Город. – М., 2001.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму – К., 1999.

Джеймс В. Многообразие религиозного опыта. – М., 1999.

Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1991.

Фромм Э. Психоанализ и религия. – М., 1990.

Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М., 1995.

Юнг. К. Архетип и символ. – М., 1991.

ТЕМА № 2 СТАНОВЛЕННЯ РЕЛІГІЇ ТА ЇЇ РАННІ ФОРМИ

Ознайомтеся з темою за наступним планом:

Виникнення релігії.

Родоплемінні культи: магія, фетишизм, анімізм, тотемізм, шаманство та знахарство.

Мета вивчення теми: показати основні підходи вирішення проблеми походження релігії і дати характеристику її ранніх форм.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: концепція прамонотеїзма, нормативна класифікація, етнографічна і лінгвістична класифікація, генетична класифікація, філософська класифікація, морфологічна класифікація, феноменологія релігії, магія, фетишизм, анімізм, тотемізм, шаманство та знахарство.

Після систематизації самостійно отриманих знань приступіть до написання конспекту відповіді (на кожен пункт плану окремо), реферату, в якому необхідно висловити власні думки. Обсяг реферату довільний.

Дайте відповіді на запитання для самоконтролю.

Запитання для самоконтролю

Охарактеризуйте релігієзнавчі теорії походження релігії, в чому їх відмінність від богословських теорій?

Розкрийте сутність богословсько-теологічного підходу до питання генезису релігії.

У чому полягає науковий підхід до питання генезису релігії?

Поясніть, що таке класифікація релігій. Які класифікації релігії існують в релігієзнавстві?

Розкрийте сутність соціологічного підходу до проблеми класифікації релігій.

Які фактори вплинули на формування релігійності первісної людини?

Які існували первісні форми релігії?

Що представляє собою тотемізм?

Що таке табу?

Що Ви знаєте про магію?

Що таке фетишизм?

Охарактеризуйте анімізм.

Теми рефератів

Основні підходи вирішення проблеми походження релігії.

Шаманство та знахарство: факти і домисли.

Магічне світосприйняття.

Знахарство та лікувальна магія.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Анисимов А.Ф. Этапы развития первобытной религии. – М., 1967.

Малиновский Б. Магия, наука и ерлигия // Религия и общество. – М., 1996. – Ч. І, ІІ.

Мифы народов мира: в 2 т. – М., 1995.

Тейлор В Первобытная культура. – М., 1989.

Токарев Д. Ранние формы религии. – М., 1996.

Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1991.

Фромм Э. Психоанализ и религия. – М., 1990.

Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М., 1995.

Штернберг Л.Я. Первобытнай религия. – М., 1936.

Юнг. К. Архетип и символ. – М., 1991.

ТЕМА № 3 НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

Ознайомтеся з темою за наступним планом:

Поняття національно-державної (етнічної) релігії.

Ранні національні релігії:

а) релігія Стародавнього Єгипту;

б) Релігія Стародавньої Месопотамії;

в) давньогрецька релігія;

Язичество:

а) язичество кельтів і германських племен;

б) язичество прадавніх слов’ян.

Пізні національні релігії:

а) індуїзм;

б) конфуціанство;

в) даосизм;

г) синтоїзм;

д) зороастризм;

е) джайнізм;

з) іудаїзм.

Мета вивчення теми: показати національно-державні (етнічні) релігії в усьому різноманітті їх історичних форм.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: національно-державної (етнічної) релігії, міф, індуїзм, конфуціанство, даосизм, синтоїзм, зороастризм, джайнізм, іудаїзм, Веди, ідея перевтілення, карма, сансара, культ Неба, монотеїзм.

Після систематизації самостійно отриманих знань приступіть до написання конспекту відповіді (на кожен пункт плану окремо), реферату, в якому необхідно висловити власні думки. Обсяг реферату довільний.

Дайте відповіді на запитання для самоконтролю.

Запитання для самоконтролю

Дайте визначення національно-державної (етнічної) релігії.

Що таке міф, які його функції? Про що розповідають давньомесопотамські міфи?

Яке значення мали релігії Давньої Месопотамії для подальшого розвитку релігійної думки?

Охарактеризуйте політеїстичний пантеон давніх шумерів, аккадців, вавілонян, ассірійців.

Розкрийте роль заупокійного культу у давніх єгиптян.

Якою була роль жерців у давньоєгипетському суспільстві?

Охарактеризуйте пантеон давньогрецьких богів.

Як розповідали давньогрецькі міфи про походження світу і людей?

Які герої були найбільш популярними у давніх греків?

Охарактеризуйте особливості соціально-економічного розвитку і релігійних вірувань кельтів, германців, давніх слов’ян.

Охарактеризуйте головні ідеї релігії Вед.

Яке відношення має ведична релігія до пращурів українців?

В чому суть релігії брахманізму? Що таке Упанішади?

Які культи богів існували в процесі розвитку індуїзму?

У чому специфіка релігійних систем давнього Китаю?

Що таке конфуціанство? Яка роль конфуціанства в розвитку релігії в Китаї?

Охарактеризуйте ідеал досконалої людини за Конфуцієм. У чому його позитивний зміст?

У чому суть даоської релігії і який вплив вона мала на китайське суспільство?

Розкрийте сутність зороастризму.

Охарактеризуйте головні риси синтоїзму.

Коли в стародавній Іудеї виник культ Яхве і як це вплинуло на становлення іудаїзму як релігії?

Що таке Талмуд? Яке його значення для іудеїв?

Якою була роль пророка Мойсея в розвитку іудаїзму?

Вплив іудаїзму на становлення та розвиток державних інститутів.

Яка роль синагоги в іудейській релігії?

Теми рефератів

Вірування у культи Стародавнього Єгипту.

Релігії Стародавньої Месопотамії.

Релігія Стародавньої Греції.

Релігія Стародавнього Риму.

Вплив давньогрецької міфології на розвиток Європейської культури.

Життєві цілі та моральні норми індуїзму.

Роль конфуціанства у розвитку релігії, культури та держави в Китаї.

Життя в гармонії з природою по-даоські.

Релігійно-філософська основа далекосхідних бойових мистецтв.

Вплив синтоїзму на світосприйняття японців.

Давньослов’янський пантеон.

“Нижча міфологія” слов’ян.

Основні ідеї Старого Завіту.

Значення морального закону Мойсея в історії людства.

Свята і обряди іудаїзму.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. Канонические – М., 1989.

Белицкий М. Забытый мир шумеров. – М, 1980.

Валаев Р.Ч. Тайны египетских пирамид. – М., 1991.

Васильев А.С. История религий Востока. – М., 1988.

Гече Г. Библейские истории. – М.,1998.

Жак Кристиан Египет великих фараонов. – М., 1992.

Каниткар В.П., Оуэн К.У. Индуизм. – М., 1999.

Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. – М., 1976.

Крамер С. история начинается в шумере. – М., 1991.

Крывелев И.А. Библия: Историко-критический анализ. – М., 1983.

Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. – М., 1989.

Лаоцзы. Обрести себя в Дао. – М., 1999.

Мифологический словарь./ Под ред. Е.М. Мелетинского. – М., 1991.

Мифы народов мира: в 2 т. – М., 1995.

Переломов Л.С. Слово Конфуция. – М., 1992.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

Томпсон М. Восточная философия. – М., 2001.

Фрезер Д.Д. Золотая ветвь. – М., 1998.

Широкова Г. Древние кельты. – Л., 1986.

Щекин Г.В. Религии мира. – К., 1995.

ТЕМА № 4 СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: БУДДИЗМ

Ознайомтеся з темою за наступним планом:

Історія виникнення буддизму.

Основи віровчення та культу.

Буддійське мистецтво і архітектура.

Морально-етичні норми буддизму.

Основні течії у буддизмі: хінаяна, махаяна, дзен-буддизм, ламаїзм.

Мета вивчення теми: показати витоки виникнення найдавнішої світової релігії, особливості її віровчення та культу; ознайомити з основними течіями у буддизмі.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: буддизм, нірвана, ахімса, восьмирічний шлях, чотири істини буддизму, закон дхарми, чакра, ступа, хінаяна, махаяна, дзен-буддизм, ламаїзм.

Після систематизації самостійно отриманих знань приступіть до написання конспекту відповіді (на кожен пункт плану окремо), реферату, в якому необхідно висловити власні думки. Обсяг реферату довільний.

Дайте відповіді на запитання для самоконтролю.

Запитання для самоконтролю

Що таке світові релігії?

Розкажіть про історію виникнення буддизму.

Що Ви знаєте про Будду Шакьямуні?

Які риси буддизму зближають його з іншими світовими релігіями?

У чому полягає відмінність буддизму від інших релігій?

Охарактеризуйте основи віровчення буддизму і чотири благородні істини, восьмирічний шлях, закон карми, закон дхарми, космологію буддизму, священні книги буддизму.

Морально-етичні норми буддизму. Основні течії у буддизмі: хінаяна, махаяна, дзен-буддизм, ламаїзм.

Теми рефератів

Історичні умови виникнення буддизму.

Основні форми медитації та їх значення у буддизмі.

Космологія буддизму.

Причини росту популярності буддизму у світі.

Відмітні особливості ріндзай-дзен і сото-дзен.

Історична оцінка буддизму.

Особливості буддійської культової архітектури та мистецтва

Основні течії і напрямки буддизму.

Ламаїзм та його особливості.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1983.

Корнев В.И. Буддизм – религия востока. – М., 1990.

Кочетов А.Н. Буддизм. – М., 1983.

Кочетов А.Н. Ламаизм. – М., 1973

Крывелев И.А.История религий. Т.2. – М., 1976.

Мифологический словарь. – М., 1996.

Рерих Н. Шамбала сияющая. – М., 1990.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. – М., 1989.

Щекин Г.В. Религии мира. – К., 1995.

Эрикер К. Буддизм. – М., 2000.

ТЕМА № 5 СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: ІСЛАМ

Ознайомтеся з темою за наступним планом:

Причини виникнення та історія розвитку ісламу.

Основи віровчення та культу.

Священне писання ісламу: Коран та Сунна.

Основні напрямки в ісламі.

Традиціоналізм та модернізм в ісламі.

Ісламський фундаменталізм.

Мета вивчення теми: ознайомлення з ісламом – однією з трьох світових монотеїстичних релігій, з особливостями його віровчення та культу; з’ясувати, чому ця релігія, яка виникла значно пізніше усіх інших монотеїстичних вірувань, змогла духовно об’єднати мільйони людей.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: іслам, Коран, Сунна, хадж, намаз, газават, шиїзм, сунізм, джихад, шарада, салят, міхраб, ракат, закят, саум, іхрам, шаріат, фікха, улем, каді, суфізм.

Після систематизації самостійно отриманих знань приступіть до написання конспекту відповіді (на кожен пункт плану окремо), реферату, в якому необхідно висловити власні думки. Обсяг реферату довільний.

Дайте відповіді на запитання для самоконтролю.

Запитання для самоконтролю

Розкрийте причини виникнення ісламу та історію його розвитку.

Які основні догмати ісламу?

Охарактеризуйте основи віровчення та культу ісламу.

Охарактеризуйте п’ять „стовпів віри” ісламу.

Що представляють собою Коран та Сунна.

Які основні напрямки в ісламі Ви знаєте?

У чому полягає традиціоналізм та модернізм в ісламі?

З чим пов’язано посилення ролі ісламу в економічній, політичній і духовній сферах життя східних країн?

Що таке ісламський фундаменталізм?

Теми рефератів

Взаємовідносини ісламу з соціальними інститутами.

Духовно-політичний портрет Мухаммеда.

Відносини між християнським світом та мусульманами.

Ісламський фундаменталізм.

Значення Корану для мусульман та його зміст.

Трактування понять “Бог”, “закон”, “істина” в ісламі.

Основні обов’язки мусульман перед Аллахом, людьми та суспільством.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга вторая. Пути христианства. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Аширов Н. Ислам и нация. – М., 1975.

Васильев Л.С. История Востока. – М., 1993. – Т.2.

Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1990.

Коран. – М.,1997.

Климович Л.И. Ислам. – М., 1973.

Климович Л.И. Книга о Коране. – М., 1983.

Максуд Р. Ислам. – М., 1999.

Панова В.Ф., Вахтин Ю. Б. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

ТЕМА № 6 СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: ХРИСТИЯНСТВО

Ознайомтеся з темою за наступним планом:

Історичні умови виникнення християнства: соціально-економічні та політичні обставини, духовна атмосфера.

Кумранська община (Євсеї): ідейний попередник християнства.

Біблія – священна книга християнства. Образ Ісуса Христа в Євангеліях.

Релігійне вчення раннього християнства. Есхатологічний та соціальний вимір християнства у часи його виникнення.

Первісні християнські громади. Формування церковної організації, віровчення і культу.

Розповсюдження християнства.

Відносини помісних церков. Собори ІІ –ІІІ ст.

Боротьба з єресями.

Християнські богослови перших століть.

Мета вивчення теми: показати, які умови сприяли виникненню християнства; відмітити основні лінії еволюції християнської релігії в початковий період її існування; ознайомити з особливостями віровчення та культу раннього християнства.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: Євангелія, апокрифи, благодать, есхатологія, еклезіологія, зішестя, харизма, апологетика, пресвітер, клір, париків, єпархії, єресь, іудео-християнство, миколаїтство, докетизм, гностицизм, маніхейство, монтанізм, христологія, іпостась.

Після систематизації самостійно отриманих знань приступіть до написання конспекту відповіді (на кожен пункт плану окремо), реферату, в якому необхідно висловити власні думки. Обсяг реферату довільний.

Дайте відповіді на запитання для самоконтролю.

Запитання для самоконтролю

Назвіть нехристиянські та християнські джерела в історії раннього християнства.

Охарактеризуйте ідейних попередників християнства.

Схарактеризуйте релігійне вчення раннього християнства, його есхатологічний та соціально-історичний вимір.

У чому причина дискусій щодо особистості засновника християнства?

Порівняйте проповіді Ісуса Христа й апостола Павла, природу та особливості еволюції їхніх настанов.

В чому полягали причини успіху проповіді християнства?

Як змальоване життя перших християнських громад у книзі Дій Апостолів?

Хто такі іудо-християни?

Яку роль у ранньому християнстві відіграв Павло – апостол „язичників”?

Як відбувалася внутрішньоцерковна боротьба за затвердження християнського віровчення і культу?

Яким був церковний устрій у перші століття існування християнства?

Гностицизм як духовно-релігійна традиція: в чому полягали його розходження з християнством?

У чому заключалася трансформація християнської доктрини та символіки у маніхействі?

Назвіть причини гонінь владою ранньої церкви.

Теми рефератів

Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення християнства.

Значення Біблії у християнстві, історії релігійної і філософської думки, історії світової культури.

Образ Ісуса Христа в канонічних Євангеліях.

Головні ідеї Нового Завіту.

Перетворення християнства у державну релігію Римської імперії.

Перші єресі всередині християнської церкви.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. Канонические – М., 1989.

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Головащенко С.Історія християнства. – К., 1999.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Карев А. В., Сомов К. В. История христианства.— М., 1990.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат