На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Господарське право (Шпори)

Реферати > Правознавство > Господарське право (Шпори)

59. Поняття і види відпусток. Державні гарантії права на відпустку.

Вiдпустка - це найтривалiший вид часу вiдпочинку, який передбачає тимчасове оплачуване або безоплатне звiльнення роботодавцем працiвника вiд виконання трудових обов'язкiв протягом встановленої законом або угодою cторін, але не мен­шої, нiж встановлена законом, кiлькостi календарних днiв iз збереженням за працiвником мiсця роботи на цей перiод. Право на вiдпустку мають громадяни України, якi перебу­вають у трудових вiдносинах з пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi i галузевої приналежностi, а також працюють за трудовим дого­вором у фiзичної особи. Iноземнi громадяни та особи без гро­мадянства, якi працюють в Україні на загальних пiдставах, мають право на вiдпустку на рівні з громадянами України. Особи, якi працюють за договором пiдряду або iншими до­говорами цивiльно-правового характеру, за авторським чи ви­давничим договором, не набувають статусу працiвника, а тому права на вiдпустку не мають. Право на вiдпустку надається також позаштатним працiвникам, на яких поширене державне соцiальне страху­вання. Законом України «Про вiдпустки» вiд 15 листопада1996 року вперше передбачено також право на вiдпустку тим­часовим i сезонним працiвникам. Ст. 4 Закону України «Про вiдпустки» визначае такі види вiдпусток:1) щорiчнi вiдпустки;- основна вiдпустка;- додаткова вiдпустка за роботу iз шкiдливими та важки­ми умовами працi;

- додаткова вiдпустка за особливий характер працi;- iншi додатковi вiдпустки, передбаченi законодавством: 2) додатковi вiдпустки у зв'язку з навчанням; 3) творча вiдпустка; 4) соцiальнi вiдпустки: - вiдпустка у зв'язку з вагiтнiстю та пологами; - вiдпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного віку; - додаткова вiдпустка працiвникам, якi мають дiтей; 5) вiдпустки без збереження заробiтної плати.

60. Порядок надання відпусток. Оплата відпусток.

Громадянам, якi перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форм власностi, видiв дiяльностi та галузевої при належностi, а також тим, хто працює за трудовим договором у фiзичної осо­би, надаються щорiчнi (основна та додатковi) вiдпустки iз збе­реженням на їх перiод мiсця роботи (посади) i заробiтної плати. Ст. 6 Закону України «Про вiдпустки» передбачає, що щорiчна основна вiдпустка для загального кола працiвникiв надається тривалiстю не менше як 24 календарних днi за вiдпрацьований рабочий piк, який вiдлiчується з дня укладен­ня трудового договору. Керiвним, педагогiчним, науково-пе­дагогiчним працiвниками освiти та науковим працiвникам на­дається щорiчна основна вiдпустка тривалiстю до 56 календар­них днiв, iнвалiдам 1 i 2 груп - 30 календарних днiв, а iнвалiдам 3 групи - 26 календарних днiв. Особам до вiсiмнадцяти poків надається щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 31 календарний день. Сезонним працiвникам, а також тимчасовим працiвникам вiдпустка надається пропорцiйно до вiдпрацьованого ними часу. Щорiчна додаткова вiдпустка iз шкiдливими i важкими умовами працi та за особливий характер працi надається до 35 календарних днiв, а працiвникам з ненормованим рабочим днем - тривалicтю до 7 календарних днiв. Порядок i умови надання щорiчних вiдпусток визначенi статтями 10-12 Закону України «Про вiдпустки». Загальна тривалiсть щорiчних основної та додаткової вiдпусток не може перевищувати 59 календарних днiв, а для працiвникiв, зайнятих на пiдземних гiрничих роботах - 69 ка­лендарних днiв. До стажу роботи, що дає право на щорiчну вiдпустку, зара­ховуються: час фактичної роботи протягом робочого року; час, коли працiвник фактично не працював та заробiтна плата повнiстю або частково; час навчання з вiдривом вiд виробництва тривалiстю менше 10 мiсяцiв на денних вiддiленнях професiйно-технiчних закладiв освiти; час навчання новим професiям (спецiальностям) осiб, звiльнених у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва та працi. Заробiтна плата працiвникам за час вiдпустки випла­чуеться не пiзнiше, нiж за три днi до його початку. 61. Відпустки без збереження заробітної плати.

Kpiм оплачуваних щорiчних вiдпусток за бажанням працiвника йому може надаватися вiдпустка без збереження заробiтної плати. Порядок та умови надання таких вiдпусток визначенi статтями 25, 26 Закону УкраlНИ «Про вiдпустки». Вiдпустка без збереження заробiтної плати може надавати­ся за бажанням працiвника в обов'язковому порядку, а також за домовленiстю cтopiн. В обов'язковому порядку вiдпустка надається: 1) Maтepi або батьку, який виховує дiтей без мaтepi, що має двох i бiльше дiтей віком до 15 раків або ди­тину-iнвалiда, - тривалiстю до 14 календарних днiв щорiчно;2) чоловiковi, дружина якого перебуває у пiсляпологовiй вiдпустцi, - тривалiстю до 14 днiв; 3) Maтepi, а також батьковi дитини, бабусi, дiдусевi чи iншим родичам, якi фактично доглядають за дитиною, або особi, яка усиновила чи взяла пiд опiку дитину у разi, якщо ди­тина потребуе домашнього догляду, - тривалiстю, визначе­ною у медичному висновку, але не бiльше як до досягнен­ня дитиною шестирiчного віку; 4) ветеранам вiйни, - тривалiстю до 14 календарних днiв щорiчно; 5) особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiв­щиною, - тривалiстю до 21 календарного дня щорiчiю; 6) пенсiонерам за віком та iнвалiдам III групп - тривалiстю до 30 календарних днiв щорiчно; 7) iнвалiдам 1 та II груп - тривалiстю до 60 календарних днiв щорiчно; 8) особам, якi одружуються, - тривалiстю до 10 днiв; 9) працiвникам у разi cмерті рiдних по крові або по шлюбу - тривалiстю до 7 кален­дарних днiв без урахування часу, необхiдного для проїзду до мiсця поховання та назад; iнших рiдних - тривалiстю до 3 календарних днiв без урахування часу, необхiдного для проїзду до мiсця поховання та назад; 10) працiвникам, допущеним до вступних iспитiв у вищi за­клади освiти, - тривалiстю 15 календарних днiв без ураху­вання часу, необхiдного для проїзду до мicцезнаходження навчального закладу та назад; 11) ветеранам працi - тривалiстю до 14 календарних днiв щорiчно. За домовленiстю мiж працiвником i роботодавцем працiвниковi може надаватися вiдпустка без збереженняс за­робiтної плати за сiмейними обставинами та з iнших причинна термін, обумовлений сторонами, але не бiльше 15 календар­них днiв на piк.

62. Поняття та структура заробітної плати.

Вiдповiдно до Конституцiї України (ст. 43) кожний працю­ючий має право на заробiтну плату, не нижчу вiд визначеної законом. Заробiтна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразi, яку роботодавець виплачує працiвниковi за виконану ним роботу. Розмiр заробiтної плати залежить вiд складностi та умов виконуваної роботи, професiйно-дiлових якостей працiвника, результатiв його працi та господарської дiяльностi пiдприємства, установи, органiзацiї, i максимальним розмiром не обмежується. Структурно заробiтна плата складається з основної, додат­кової заробiтної плати та iнших заохочувальних та компен­сацiйних виплат. Основна заробiтна плата - це винагорода за виконану роботу вiдповiдно до встановлених норм працi. Вона встанов­люеться у виглядi тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних розцiнок для робiтникiв та посадових окладiв для службовцiв. Додаткова заробiтна плата - це винагорода за працю понад встановленi норми. Вона включає доплати, надбавки, га­рантiйнi i компенсацiйнi виплати, передбаченi чинним законо­давством. До iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат нале­жать виплати у формi винагород за пiдсумками роботи за piк, премiї за спецiальними системами i положениями, компен­сації та інші грошові матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норм. 63. Методи регулювання заробітної плати.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат