На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Господарське право (Шпори)

Реферати > Правознавство > Господарське право (Шпори)

68. Строки і порядок виплати заробітної плати.

3аробiтна плата виплачується працiвникам регулярно в ро­бочi днi у строки встановленi колективним договором, але нерiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не пере­вищує шiстнадцяти календарних днiв. У разi, коли день ви­плати заробiтної плати збiгається з вихiдним, святковим i не­рабочим днем, заробiтна плата виплачується напередоднi. При кожнiй виплатi заробiтної плати власник або уповно­важений ним орган повинен повiдомити працiвника про такі данi, що належать до перiоду, за який проводиться оплата працi: а) загальна сума заробiтної плати з розшифровкою за вида­ми виплат; б) розмiри i пiдстави вiдрахувань та утримань iз заробiтної плати; в) сума заробiтної плати, що належить до виплати. Виплата заробiтної плати здiйснюється за мiсцем роботи. 3а особистою згодою працiвника виплата заробiтної працi мо­же здiйснюватися через установи банкiв, поштовими переказа­ми на вказаний ними рахунок. При звiльненнi працiвника виплата вix сум, що належать йому вiд пiдприємства, установи, органiзацiї, провадиться в день звiльнення. В разi невиплати з вини роботодавця належних звiльнено­му працiвнику у зазначенi строки, при вiдсутностi спору про їх розмір ротодавець повинен виплатити працiвниковi його середнiй заробiток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. При кожнiй виплатi заробiтної плати загальний pозмір ycix вiдрахувань не може перевищувати двадцяти вiдсоткiв, а у ви­падках, передбачених законодавством - п'ятдесяти вiдсоткiв за­робiтної плати, що належить до виплати. Але зазначенi обмеження не поширюються на вiдрахування iз заробiтної плати привiдбуваннi покарання у виглядi виправних робiт i при стягненнi алiментiв на неповнолiтнiх дiтей. Вiдомостi про оплату працi працiвника надаються будь-­яким органом чи особам лише у випадках, передбачених зако­нодавством, або за згодою чи на вимогу працiвника. Вiдповiдно до ст. 36 3акону "України «Про оплату працi» за порушення законодавства про оплату працi виннi посадовi особи притягаються до дисциплiнарної, матерiальної, адмiнiстративної, кримiнальної вiдповiдальностi. 69. Поняття гарантійних та компенсаційних виплат і доплат.

У рядi випадкiв для працiвникiв передбачаються гарантії щодо збереження мiсця роботи (посади) i середнього заробiтку. Це, зокрема: на час виконання державних або громадських обов'язкiв, якщо за чинним законодавством "України цi обов'язки можуть здiйснюватись у рабочий час (ст. 119 К3пП); за вiдрядженим працiвником протягом усього часу вiдрядження (ст. 121); при направленнi працiвника для пiдвищення квалiфiкації з вiдривом вiд виробництва (ст. 122 К3пП); за час перебування в медичному закладi на обстеженнi за працiвниками, зобов'язаними проходити таке обстеження (ст. 123 К3пП). 3а працiвниками - донорами за днi обстеження в закладах охорони здоров'я i здавання крові для переливання. Цим працiвникам безпосередньо надаеться день вiдпочинку з збереженням се­реднього заробiтку. Працiвникам, звiльненим вiд роботи внаслiдок обрання їх на виборнi посади в держав них органах, а також у громадсь­ких органiзацiях, надаеться пiсля закiнчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а при її вiдсутностi - iнша рiвноцiнна робота (посада) на тому самому або, за згодою працiвника, на iншому пiдприємствi (ст. 118 К3пП). А за працiвника­ми - авторами винаходiв корисних моделей, промислових зразкiв i рацiоналiзаторських пропозицiй зберiгається се­реднiй заробiток при звiльненнi їх вiд роботи для участi увпровадженнi цих винаходiв, корисних моделей. Працiвники, якi використовують свої iнструменти для по­треб пiдприємства, установи, органiзацiїi, мають право на одер­жання компенсацiїi за їх зношування (амортизацiю). Роботодавець повинен компенсувати працiвниковi витрати на придбання спецодягу та iнших засобiв iндивiдуального за­хисту, якщо встановлений нормами строк видачi цих засобiвпорушено i працiвник був змушений придбати їх за власнi ко­шти (ст. 164 К3пП).

70. Поняття охорони праці та її значення.

Кожний громадянин має конституцiйне право на охорону життя i здоров'я в процесi трудової дiяльностi. Цi питания ре­гулюються вiдповiдними нормами КЗпП, Законом Укрaїни «Про охорону працi» вiд 14 жовтня 1992 р., iншим законодав­ством Укрaїни та колективним договором. Зокрема, КЗпП(ст. 153), передбачає, що на Bcix пiдприємствах, в установах, органiзацiях мають створюватись безпечнi i нешкiдливi умови працi. Забезпечення таких умов покладаеєься на роботодавця. В ст. 1 Закону України «Про охорону працi» вiд 14 жовтня 1992 року визначено, що охорона працi - це си­стема правових, соцiально-економiчних, органiзацiйно­технiчних i лiкувально-профiлактичних заходiв та засобiв, спрямованих на збереження здоров'я i працездатностi людини в процесi роботи. Поняття охорони працi мiстить i вci заходи, що спецiально передбаченi законодавством для створення особливих полегше­них умов працi жiнок i неповнолiтнiх, а також рацiвникiв iз зниженою працездатнiстю. Як система правових норм, охорона працi формує iнститут особливої частини трудового права Укрaїни. 71. Організація охорони праці жінок.

Конституцiя Укрaїни (ст. 24) на вищому юридичному piвні закрiпила рiвнiсть прав жiнок i чоловiкiв. Але враховуючи фiзiологiчнi особливостi жiночого органiзму, з метою охорони материнства i дитинства, трудове законодавство України пе­редбачає для жiнок-працiвниць певнi пiльги, переваги i додаткової гарантй. Так, законодавством забороняеться застосування працi жiнок на важких роботах iз шкiдливими або небезпеч­ними умовами працi, а також на пiдземних роботах, крім де­яких пiдземних робiт. Забороняється також залучення жiнок до пiдiймання i пе­ремiщення речей, маса як их перевищує встановленi для жiнок такі граничнi норми: пiдiймання i перемiщення вантажiв при чергуваннi з iншою работою (до 2 разiв на годину) - 10 кг; пiдiймання i перемiщення вантажiв постiйно протягом робочої змiни - 7 кг; сумарна вага вантажу, який перемiщується протягом кожної години робочої змiни, не повинна перевищувати: з робочої поверхнi - 350 кг; з пiдлоги 175 кг. Залучення жiнок до робiт у нiчний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викли­кається необхiднiстю i дозволяється як тимчасовий захiд. В законодавствi про працю жiнок значна увага придiляється наданню пiльг i гарантiй вагiтним жiнкам i жiнкам, якi мають дiтей. Так, ст. 184 КЗпП забороняється вiдмовляти жiнкам у прийняттi на роботу i знижувати їм заробiтну плату з мотивiв, пов'язаних з вагiтнiстю або наявнiстю дiтей віком до трьох poків, а одиноким матерям за наявностi дитини віком до чо­тирнадцяти poків або дитини-iнвалiда. Вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей віком до 3 poків, забороняеться залучати до роботи у нiчний час, до надурочних робiт i робiт у вихiднi днi, а також направляти у вiдрядження. Вiдповiдно до Закону України «Про вiдпустки» (ст. 17) та ст. 179 КЗпП України, на пiдставi медичного висновку жiнкам надається оплачувана вiдпустка у зв'язку з вагiтнiстю та поло­гами тривалiстю: 1) до пологiв - 70 календарних днiв; 2) пiсля пологiв - 56 календарних днiв (70 календарних днiв - у разi народження двох i бiльше дiтей та у разi ускладнення пологiв), починаючи з дня пологiв. У разi, якщо дитина потребує домашнього догляду, жiнцi в обов'язковому порядку надається вiдпустка без збереження заробiтної плати тривалiстю, визначеному у медичному висновку, аде не бiльше як до досягнення дитиною шестирiчного віку. Вiдпустки для догляду за дитиною можуть бути використанi повнiстю або частинами також батькам дитини, бабою, дiдом чи iншими родичами, якi фактично доглядають за дитиною. Вiдпустка для догляду за дитиною не надаеться, якщо ди­тина перебуває на державному утриманнi. Жiнкам, що мають дiтей віком до пiвтора року, надаються крім загальної перерви для вiдпочинку i харчування, додаткові перерви для годування дитини. Перерви для годування дитини включаються в робочий час i оплачуються за середнiм заробiтком. Законодавством (ст. 184 КЗпП України) забороняється звiльнення з iнiцiативи роботодавця вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей віком до трьох pоків (в окремих випадках, ко­ли дитина потребує домашнього догляду згiдно медичного вис­новку, до шести років), крім випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства, коли допускається звiльнення з обов'язковим працевлаштуванням.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат