На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Господарське право (Шпори)

Реферати > Правознавство > Господарське право (Шпори)

88. Індивідуальні трудові спори.

Iндивiдуальнi трудовi спори - це неврегульованi розбiжності мiж працiвником i роботодавцем з питань застосування законодавчих та iнших нормативно-правових aктів про працю, або змiни умов трудового договору, iнших угод про працю, якi переданi на розгляд до органу, уповноваженого вiдповiдно до закону розглядати спiр, що виник, i винести по ньому рiшен­ня, обов'язкове для всіх cторін. Ро­ботодавцевi протистоїть зазвичай один працiвник. Навіть як­що працiвникiв буде декiлька, але кожен з них пред'являє до власника вимоги з приводу порушення його iндивiдуальнихправ у частинi, що стосується кожного працiвника, спiр вва­жається iндивiдуальним. До iндивiдуальних трудових спорiв належать, зокрема, трудовi спори про: переведення на iншу роботу; припинення трудово­го договору; оплату працi i виплату заробiтної плати та iнших виплат i компенсацiй; повернення грошових сум; надання вiдпустки; накладення дисциплiнарного стягнення; видачу тавикористання спецодягу, спецвзуття, iнших засобiв iндивiду­ального захисту; видачу лiкувально-профiлактичного харчу­вання, молока чи iнших рiвноцiнних продуктiв; встановлення та впрвадження норм працi; вiдрахування з заробiтної плати вiдшкодування завданої шкодя тощо. Комiсiя по трудових спорах не розглядає трудовi спори суддiв, прокурорсько-слiдчихпрацiвникiв, а також трудовi спори, якi згiдно закону (ст. 232 КЗпП) пiдлягають безпосередньому розглядовi у районних (мiських) судах. Працiвник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримiсячний строк з дня, коли він дiзнався або повинен бун дiзнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробiтної плати - без обмеження будь-яким строком. Заява працiвника, що надiйшла до комісії, пiдлягає обов'язковiй реестрації. Трудовий спiр розглядається комiсiею у десятиденний строкз3 дня подавил заяви у присутностi працiвника, який по­дав заяву або його представника та представника роботодавця. Розгляд спору за вiдсутностi працiвника допускаеться лише за його письмовою заявою. Другим органом, який розглядае трудовi спори, є район­ний (мiський) суд. У районних (мiських) судах можуть розгля­датись трудовi спори пiсля розгляду в комiсiях по трудових спорах за заявами. Для вирiшення трудового спору працiвник може звернутись безпосередньо до районного (Micького) суду у тримiсячний строк з дня, коли він дiзнався або повинен був дiзнатися пропорушення свого права, а у справах про звiльнення - в мiсяч­ний строк з дня вручення копiї наказу про звiльнення або здня видачi трудової книжки. 89. Колективні трудові спори.

Правовою основою вирiшення колективних трудових спорiв є Закон України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв») вiд 3 березня 1998 року та ряд iнших нормативно-правових aктів. Колективний трудовий спiр (конфлiкт) - це розбiжностi, що виникли мiж сторонами соцiально-трудових вiдносин. Сторонами колективного трудового спору (конфлiкту) є: - на виробничому piвні - найманi працiвники (oкремі ка­тегорії найманих працiвникiв) пiдприємства, установи, органiзації чи їх структурних пiдроздiлiв або профспiлкова чи iнша уповноважена найманими працiвни­ками органiзацiя та власник або уповноважений ним орган (роботодавець) чи представник; - на галузевому, територiальному рiвнях - найманi працiвники пiдприємства, установи, органiзації однiєї або декiлькох галузей (професiй) або адмiнiстративно-територiальних одиниць чи профспiлки, їх об'єднання або iншi уповноваженi ними найманими працiвниками ор­ганн та власники, об'єднання власникiв або уповнова­женi ними органи чи представники; - на нацiональному piвні - найманi працiвники однiєї або декiлькох галузей (професiй) на території бiльшостi областей України. Розгляд колективного трудового спору (конфлiкту) вiдпо­вiдно до закону України «Про порядок вирiшення колектив­них трудових спорiв (конфлiктiв») здiйснюється примирною комiсiєю або трудовим арбiтражем. Примирна комiсiя - це орган, призначений для вироблення рiшення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлiкту. Примир­на комiсiя розглядає колективнi спори, що виникла з приводувстановлення нових або змiни iснуючих соцiально-еко­номiчних умов працi та виробничого побуту, а також з приво­ду укладення чи змiни колективного договору. Трудовий арбiтраж - це орган, який складається iз залуче­них сторонами фахiвцiв, експертiв та iнших осiб i приймаерiшення по cутi трудового спору (конфлiкту), що виник з при­воду виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю або вразi неприйняття примирною комiсiею погодженого рiшеннящодо вирiшення трудового спору (конфлiкту). Трудовий арбiтраж утворюється з iнiцiативи однiєї iз cторін або незалежного посередника. Незалежний посередник - визначена за спiльним вибором cторін особа, яка сприяє встановленню взаемодії мiж сторона­ми, проведенню переговорiв, бере участь у виробленнi примир­ною комiсiєю взаемоприйнятного рiшення.­

90. Право на стайк і його реалізація.

Страйк - це тимчасове колективне добровiльне припинен­ня робот и працiвниками (невихiд на роботу, невиконання своїх трудових обов'язкiв) пiдприємства, установи, органiзації (структурного пiдроздiлу) з метою вирiшення колективного трудового спору (конфлiкту). Страйк застосовуеться як крайнiй засiб (коли вci iншi можливостi вичерпано) вирiшен­ня колективного трудового спору (конфлiкту) у зв'язку звiдмовою власника або уповноваженого ними органу (пред­ставника) задовольнити вимоги найманих працiвникiв або уповноваженого ним органу, профспiлки, об'єднання профспiлок чи уповноваженого нею (ним) органу. Порядок здiйснення права на страйк встановлюється зако­ном України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв»). Страйк, органiзацiя та проведення якого здiйснюються без додержання вимог цього закону, визнаетьсяв судовому порядку незаконним. Законом забороняється проведення страйку за умов, якщо припинення працiвниками роботи створює загрозу життю i здоров'ю людей, довкiллю або перешкоджае запобiганню стихiйному лиху, аварiям, катастрофам, епiдемiям та епiзо­отiям чи лiквiдацiї їx наслiдкiв. Забороняється також прове­дення страйку працiвникам (крім технiчного та обслуговуючо­го персоналу) opганів прокуратури, суду, збройних сил України, opганів державної влади, безпеки та правопорядку. Для працiвникiв пiд час страйку законодавством передба­ченi певнi гарантії. Так, участь устрайку працiвникiв (за ви­нятком страйкiв, визнаних судом незаконними) не розгля­даеться як порушення трудової дисциплiни i не може бути пiдставою для притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi. За працiвниками, якi не брали участь устрайку, але у зв'яз­ку з його проведенням не мали можливостi виконувати свої тру­довi обов'язки, зберiгається заробiтна плата у розмiрах не ниж­че вiд установлених законодавством та колективним трудовим договором, укладеним на цьому пiдприємствi, як за час простою не з вини прaцiвника. Облiк таких працiвникiв є обов'язком власника або уповноваженого ним органу (представника). Особи, виннi в порушеннi законодавства про колективнi тру­довi спори (конфлiкти) несуть дисциплiнарну, адмiнiстративнуабо кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат