На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

Реферати > Маркетинг > Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

Зміст

Вступ…………………………………………………….…………3

1.Теоретичні основи рейтингу

Анкетування в системі рейтингу...............................................4

Інтерв”ю і фокус-групи..............................................................10

1.3 Опитування ( експертне і масове).............................................11

1.4Основні показники, що використовуються в рейтингу..........17

1.5Методика розрахунку рейтингових місць.................................22

2. Рейтинг ВУЗів України

2.1 Система вищої освіти в Україні..........................................25

2.2 Рейтинг ВУЗів України.......................................................28

Висновок......................................................................................30

Список літератури.......................................................................31

Вступ

Система освіти в Україні є однією зі значимих і визнаних освітніх систем у світовому співтоваристві. У 2004 році мережа державних організацій системи освіти містила в собі 654 закладів вищої освіти з 1680 філіями, 2628 закладів середньої професійної освіти, 3789 закладів початкової професійної освіти, 63 закладів додаткової професійної освіти. Загальна кількість студентів і учнів, що навчаються на всіх рівнях освіти в Україні, складає 6 млн. чоловік, у тому числі 3 596 тис. студентів вузів, 1 650 тис. системи початкової освіти. Чисельність студентів вузів на 10 000 населення склала в 2003 р. 191 чол., з них 92 чол. на 10 000 населення навчалися за рахунок бюджетних засобів. Недержавний сектор освіти значимий і представлений тільки в системі вищої професійної освіти: питома вага недержавних вузів у загальному їхньому числі досягла 37,5%. Однак у недержавних вузах навчається тільки 13% від чисельності всіх студентів вищих навчальних закладів.

Мета даної курсової роботи-дослідити стан ринку освітніх послуг в Україні,провести аналіз вищих учбових закладів згудно методик,запропонованих Міністерством Освіти України.

Основним завданням-визначити рейтинги ВУЗів України. Маркетинг у сфері вищої освіти починає відігравати роль інструменту ефективної політики на ринку освітніх послуг, стає невід'ємною частиною менеджменту вузу. Поряд із проведенням спеціальних досліджень ринку, використанням різних засобів комунікації, маркетингових каналів, що займаються просуванням інформації про освітні послуги і їхню реалізацію, актуальним є питання про сегментування ринку споживчих послуг вищих навчальних закладів.

1.1 Анкета в системі рейтингу

Рейтинг вузу – це результат комплексної оцінки всієї його

діяльності. Причому, незалежно оцінюються два сумарних

показника: потенціал вузу й ефективність його використання.

Якісне поліпшення цих показників уможливило б істотне просування в рейтингу.

На другому етапі при зборі первинних даних (інформації, зібраної вперше для якоїсь конкретної мети) вибирають метод дослідження. Зупинимося на опитуванні, тому що анкетування є одним з основних інструментів саме даного методу маркетингового дослідження.
Опитування може піти в усній або письмовій формі. Усні і телефонні опитування називають звичайно інтерв'ю. Опитування розділяються:
1) по колу опитуваних (частки особи, експерти, підприємці й ін.);
2) по кількості одночасно опитуваних (одиничне або групове інтерв'ю);
3) по кількості тим, що входять в опитування (одна або трохи (омнібус) );
4) за рівнем стандартизації (вільна схема або структурована, цілком стандартизована);
5) по частоті опитування (одне- або багаторазове опитування).
При письмовому опитуванні учасники одержують опитувальні аркуші, що вони повинні заповнити і відіслати по призначенню. У даному випадку використовуються переважно закриті питання, відповідь на які полягає у виборі одного з приведених варіантів. Питання підрозділяються в такий спосіб:
так - немає питання (іноді передбачається відповідь типу 'не знаю' або 'ні так, ні немає');
альтернативні питання, при яких потрібно вибрати з ряду можливих відповідей один, іноді трохи;
ранжирування об'єктів порівняння, наприклад автомобілів, на базі переваг, що суб'єктивно відчуваються; шкалирующие питання, що дають диференційовану оцінку подібності або розходження досліджуваних об'єктів.
Різні види питань задають різні рівні шкал, які можна застосувати надалі для виміру величини досліджуваної ознаки.
При розробці питань потрібно виходити з потреби в інформації і можливостей опитуваних дати правильна відповідь. Якщо дослідника цікавить тільки згода або незгода, то достатно питання виду 'так - немає'. Якщо ж потрібно зробити висновок про думки опитуваних, то необхідно використовувати шкалирующие питання.
Опитувальні аркуші можуть включати, крім питань власне кажучи справи, питання, що допомагають установити контакт з опитуваним, і питання, що контролюють правильність і дійсність відповідей. Крім того, використовуються статистичні питання, що стосуються особистості опитуваного.
Питання, що можуть викликати неприємні почуття, наприклад сором, невдоволення або бажання прикрасити реальність, найкраще ставити не в прямій, а в непрямій формі, наприклад: замість питання ' чиМаєте ви автомобіль?' можна поставити запитання 'Хто у вашій родині має автомобіль?'. При дослідженні реальних мотивів і думок часто використовуються методи проекції й асоціації. У першому випадку тестируемому особі пропонується описати яку-небудь ситуацію або виразити можливу реакцію третьої особи на цю ситуацію. Як правило, люди приписують іншим тієї особливості характеру, якими вони володіють самі, свої думки і представлення. На принципі асоціації заснований тест, що з'ясовує, що нагадує випробуваному те або інше слово, наприклад: що асоціюється зі словом 'літо' і т.д. (словесна асоціація). Ту ж основу має тест доповнення пропозицій, у ході якого опитуваному пропонується закінчити неповна пропозиція, наприклад: 'Спортивним автомобілем володіють люди, що...'. Час відповіді в обох випадках повинне бути обмежено, щоб одержати спонтанні судження.
У дослідженні найчастіше використовується усне опитування, або інтерв'ю. Якщо опитування проходить за строго заданою схемою, то говорять про стандартизований інтерв'ю. Репрезентативність подібної форми збору даних багато в чому залежить від імені, що проводить інтерв'ю. З одного боку, гарна його підготовка сприяє зменшенню частки осіб, що відмовляються брати участь у роботі. З іншого боку, потрібно враховувати вплив інтерв'юера на опитуваних, котре спотворює іноді результати опитування.
Переваги вільного опитування (мається только тема і ціль; конкретної схеми немає):
можливий індивідуальний підхід до кожного з опитуваних осіб, що допомагає підтримувати атмосферу довіри;
можливе одержання додаткової інформації.
Недоліки подібних опитувань: важко протоколювати відповіді;
погана порівнянність результатів; труднощі в обробці даних; високі витрати.
При зборі первинних даних у дослідників маркетингу є вибір із двох основних знарядь досліджень - ця анкети і механічні пристрої. Анкета - більш розповсюджене знаряддя. У широкому змісті анкета - це ряд питань, на які опитуваний повинний дати відповідь. Анкета - інструмент дуже гнучкий у тім змісті, що питання можна задавати безліччю різних способів. Анкета вимагає ретельної розробки, випробування й усунення виявлених недоліків до початку її широкого використання. У недбало підготовленій анкеті можна завжди знайти цілий ряд помилок. У ході розробки анкети дослідник маркетингу вдумливо відбирає питання, їхнє формулювання і послідовність. Самі звичайні помилки - постановка питань, на які неможливо відповісти, на які не захочуть відповісти, що не вимагають відповіді, і відсутність питань, на которые варто було б обов'язково одержати відповідь. Кожне питання потрібно перевірити з погляду внеску, що він вносить у досягнення результатів дослідження. Питання, що представляють собою просто дозвільний інтерес, варто опускати, оскільки вони затягують процедуру і діють опитуваним на нерви. Форма питання може вплинути на відповідь.
Дослідники маркетингу виділяють два типи питань:
-Закриті
-Відкриті
Закрите питання містить у собі всі можливі варіанти відповідей, і опитуваний просто вибирає один з них.
Відкрите питання дає опитуваним можливість відповідати своїми словами. Відкриті питання ставлять у самих різних формах. Відкриті питання часто дають більше, оскільки опитувані нічим не зв'язані у своїх відповідях.
Особливо корисні відкриті питання на пошуковому етапі дослідження, коли необхідно установити, що люди думають, не заміряючи, яке кількість з них думають тим або іншим певним чином. З іншого боку, на закриті питання дають відповіді, що легше інтерпретувати і зводити в таблиці.
Формулювання питання вимагає обережності. Дослідник повинний користуватися простими, недвозначними словами, що не впливають на напрямок відповіді.
Особливої уваги вимагає і встановлення послідовності питання. Перший з них повинний по можливості розбудити в запитуваний інтерес. Важкі або особисті питання варто задавати на початку анкети, поки опитувані не встигли замкнутися в собі. Питання повинні задаватися в логічній послідовності. Питання, що класифікують опитуваних на групи, задають в останню чергу, тому що вони носять більш особистий характер і менш цікаві для що відповідають.
Розробка анкети.
Анкета повинна бути складена таким чином, щоб питання не могли уплинути на поводження особи, що буде опитано. Гарна анкета повинна:
- полегшити відповідь опитуваної особи;
- сформулювати питання з урахуванням його впливу на відповідь опитуваного;
- дозволити легко провести аналіз.
Перевірка анкети. Перш ніж починати опитування, потрібно перевірити анкету на невеликому числі осіб, щоб остаточно доробити її методом поступового наближення; таким шляхом можна уникнути багатьох помилок.
Збір відповідей. Потім потрібно узагальнити отримані відповіді на питання. Ця операція може бути легко виконана вручну при опитуванні декількох десятків і навіть декількох сотень людина. У випадку опитування значно більшого числа людей, особливо якщо питань більш 20, потрібно використовувати электронно-вычислитель-ную технікові. Аналіз відповідей. Кожна відповідь потрібно ретельно проанализиро-вать і у випадку потреби відкинути, якщо ясно, що він свідомо невірний, з нього неможливо що-небудь зрозуміти або ж якщо опра-шиваемый відповів просто "для галочки", не знаючи предмета.
Обробка результатів. Після того, як відповіді перевірені і випадку необхідності виправлені, потрібно обробити результати і представити них у формі настільки простий, наскільки це возмож-но, звичайно у формі таблиць, графіків.
Аналіз результатів.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат