На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Автоматизація виробництва та реалізації продукції

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Автоматизація виробництва та реалізації продукції

ЗМІСТ:

Вступ…………………………………………………………

I. Теоретична частина………………………………….

Облік витрат на виробництво…………………..

Електронні таблиці Excel. Введення формул та функцій…………………………………………..

Практична частина……………………………………

Постановка задачі та автоматизація……………

Роздрук вихідних даних………………………...

Висновок…………………………………………………….

Список використаної літератури…………………………..

Облік є одним із найголовніших засобів отримання інформації і основою національного управління. Курс на ринкові перетворення в Україні супроводжується реформуванням бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік - скучна, суха, в уяві більшості людей, наука - стає популярним. На високо кваліфікованих бухгалтерів великий попит. Бухгалтер повинен бути оснащений сучасними знаннями, твердими переконаннями і професійною етикою.

Аналіз і вдосконалення досвіду дозволяють розвивати і обгрунтовувати методологічні засади побудови системи обліку.

В умовах жорсткої конкуренції між підприємствами більше шансів на перемогу має той, хто в будь-який момент може чітко уявити, яка продукція має найбільший попит, які товари є на складі і в якому обсязі слід здійснювати подальше їх виробництво або придбання. Ефективне рішення цих питань при великому обсязі інформації не можливе без використання комп'ютерних систем автоматизації оперативного і бухгалтерського обліку.

При автоматизації обліку підприємств розрізняють інформаційні комп'ютерні системи, призначені для автоматизації ведення бухгалтерського обліку і системи, які призначені для виконання облікових робіт, пов'язаних з оперативним обліком виробництва, зберігання і продажу продукції.

На відміну від бухгалтерських програм, які здебільшого забезпечують складання звітності, системи оперативного і управлінського обліку - це інструмент бізнесу. Проте найбільший ефект досягається при проведенні комплексної комп'ютеризації бухгалтерського і оперативного, фінансового і управлінського обліку підприємства.

Кінцевою метою комплексної автоматизації є створення інформаційної бази, яка б сприяла прийняттю управлінських рішень, вибору стратегії на основі аналізу господарської діяльності за різними показниками та досягненню конкурентноспроможності підприємства.

Комп'ютерна система обліку на підприємствах може створюватися за такими методиками:

створення необхідної кількості автоматизованих робочих місць, призначених для вирушення певних облікових завдань;

організація системної комп'ютеризації обліку, тобто об'єднання всіх автоматизованих робочих місць в єдину комп'ютерну мережу. В цьому випадку весь обсяг інформації в мережі стає доступним всім користувачам;

створення все новіших і новіших комп'ютерних програм ведення обліку;

використання нової апаратури, тобто встановлення новіших версій комп'ютерів на підприємстві, в яких швидкість роботи і обсяг пам'яті більші, що полегшується ведення обліку.


1.1. ОБЛІК ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Для забезпечення обліку витрат підприємства в рамках розподілу їх між господарськими процесами, виробництва та видами продукції Планом рахунків передбачено рахунки класів 8 і 9.

Кожне підприємство виходячи із специфіки своєї господарської діяльності вибирає ту іншу сукупність рахунків і закріпляє прийняте рішення наказом про облікову політику.

Організація аналітичного обліку

Залежно від напрямку статутної діяльності, підприємства дуже істотно відрізняються одне від одного за технологічним процесом, за організаційною структурою, за взаємозв’язками з партнерами та контрагентами, а також за взаємозалежністю між окремими структурними підрозділами всередині себе.

Відмітні особливості підприємства насамперед виявляються в організації виробництва, яка обумовлюється технологією виготовлення продукції. Тому зміст, обсяг, вид і форма надання інформації, необхідної для управління процесом виробництва, кожне підприємство формує самостійно. При цьому особливе значення має правильна організація та своєчасність обліку витрат за видами продукції (робіт, послуг) і підрозділами, тобто правильна організація аналітичного обліку.

Аналітичний облік витрат на виробництво кожне підприємство організовує до характеру виробничого процесу, а також особливостей продукції, що випускається, або робіт, що виконуються (послуг, що надаються). Базуючи на загальних правилах ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерія підприємства забезпечує працівників інформацією, необхідною для контролю, аналізу та планування господарської діяльності, а також для прогнозування фінансових результатів. Дані аналітичного обліку використовуються при складанні внутрішньої звітності, яка будується на інформації про види і кількість продукції, про центри відповідальності і статті витрат.

Рахунок

Організація аналітичного обліку

Назва

Рахунки класу 2, пов’язані з обліком витрат

23

“Виробництво”

За статтями витрат, видами продукції та виробничими підрозділами (цехами, дільницями) з виділеннням на окремий рахунок обслуговуючих підприємств (житлово-комунальних, оздоровчих, культурних та інших установ, що перебувають на балансі підприємства)

24

“Брак у виробництві”

За статтями витрат, видами продукції, виробничими підрозділами і причинами виникнення браку

25

“Напівфабрикати (власного виробництва)”

За місцями зберігання, видами та найменуваннями

Рахунки класу 9

901

“Собівартість реалізованої готової продукції”

За видами реалізованої продукції та статтями витрат, списаних у реалізацію

902

“Собівартість реалізованих товарів”

За видами реалізованих товарів і статтями витрат, списаних у реалізацію

903

“Собівартість реалізованих робіт і послуг”

За видами прийнятих замовником робіт (послуг) і статтями витрат, списаних у реалізацію

91

“Загальновиробничі витрати”

За підрозділами підприємства і статтями витрат, понесених кожним окремо взятим підрозділом

92

“Адміністративні витрати”

За статтями, центрами відповідальності та місцями виникнення витрат

93

“Витрати на збут”

За статтями витрат

941

“Витрати на дослідження і розробки”

За видами досліджень (розробок) і статтями витрат

942

“Собівартість реалізованої іноземної валюти ”

За видами валют

943

“Собівартість реалізованих виробничих запасів”

За найменуваннями або групами (видами) реалізованих виробничих запасів. Якщо до собівартості цих активів додаються витрати пов’язані із їх реалізацією. То в обліку зазначаються статті понесених витрат

944

“Сумнівні та безнадій борги”

За дебіторами, заборгованість яких визнана сумнівною

945

“Втрати від операційної курсової різниці”

За обліковими об’єктами, у зв’язку з оцінкою яких виникла операційна курсова різниця

946

“Витрати від знеціненя запасів”

За видами знецінених запасів у розрізі їх найменувань

947

“Нестачі і втрати від псування цінностей”

За видами втрачених або зіпсованих матеріальних активів у розрізі їх найменувань

948

“Визнані штрафи, пені, неустой-ки”

За кредиторами, які пред’явили підприємству обгрунтовані претензії, що тягнуть за собою виплату санкцій

949

“Інші витрати операційної діяльності”

За статтями витрат

951

“Відсотки за кредит”

Без аналітики

952

“Інші фінансові витрати”

За статтями витрат

961

“Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства”

За видами втрачених інвестицій в асоційовані підприємства

962

“Втрати від спільної діяльності”

За видами втрачених інвестицій у спіль підприємства

963

“Втрати від інвестицій в дочірні підприємства”

За видами втрачених інвестицій у дочірні підприємства

971

“Собівартість реалізованих фінансових інвестиційй”

За видами реалізованих активів, які до моменту реалізації рахувалися на балансі як фінансові інвестиції. Якщо до собівартості цих активів додаються витрати, пов’язані з їх реалізацією, то в обліку зазначаються статті понесених витрат

972

“Собівартість реалізованих нео-боротних активів”

За найменуваннями реалізованих активів, які до моменту реалізації рахувалися на балансі як необоротні (крім фінансових інвестицій). Якщо до собівартості цих активів додаються витрати, пов’язані з їх реалізацією, то в обліку зазначаються статті понесених витрат

973

“Собівартість реалізованих майнових комплексів”

За найменуваннями реалізованих активів, які до моменту реалізації рахувалися на балансі як відособлені майнові комплекси. Якщо до собівар-тості цих активів додаються активи, пов’язані з їх реалізацією, то в обліку зазначаються статті понесених витрат.

974

“Втрати від неопереційних курсових різниць”

За обліковими об’єктами у зв’язку з оцінкою яких виникла неопераційна курсова різниця

975

“Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”

За об’єктами уцінених необоротних активів і фінансових інвестицій

976

“Списання необоротних активів”

За об’єктами необоротних активів, списаних не внаслідок їх реалізації на сторону

977

“Інші витрати звичайної діяльності”

За статтями витрат

978

“Виплата страхових сум і страхових відшкодувань”

За суб’єктами-страхувальниками

979

“Перестрахування”

За суб’єктами-перестрахувальниками

981

“Податки на прибуток від звичайної діяльності”

Без аналітики

982

“Податки на прибуток від надзвичайних подій”

Без аналітики

991

“Втрати від стихійного лиха”

За об’єктами, втрачених внаслідок стихійних лих

992

“Втрати від техногенних катастроф і аварій”

За об’єктами втраченими внаслідок техногенних катастроф і аварій

993

“Інші надзвичайні витрати”

За статтями витрат і об’єктами, втраченими внаслідок надзвичайних подій, що не належать до стихійних лих, техногенних катастроф і аварій

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат