На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами

План

Вступ

1. Сутність поняття цінні папери та необхідність експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами.

2. Особливості обліку операцій з цінними паперами та інформація з якою працює експерт-бухгалтер.

3. Особливості оформлення висновків як результат проведення експертизи.

Висновки

Література

Вступ

Потреба у дослідженнях судово-бухгалтерської експертизи операцій з цінними паперами виникае у правоохоронних органах у випадках розслідування правопорушень, пов'язаних з протиправними діями. Такими діями є придбання цінних паперів з порушенням нормативних актів у oci6, які не мають ліцензії на їх реалізацію, не виплату дивідендів власникам акцій, розрахунки за векселями з порушенням податкового законодавства тощо.

Застосовуючи методичні прийоми документалістики судово-бухгалтерська експертиза досліджує операції, які мають відхилення від діючого законодавства та нормативно-правових актів.

Завданням експертизи цінних паперів є перевірка їх обігу (випуску, користування), збереження, правильності нарахування дивідендів, відсотків їх користувачам.

Об'єктом експертизи є наступні види цінних паперів: акції, облігації внутрішніх і місцевих позик, облігації підприємств, білети державного казначейства, ощадні сертифікати, векселі.

Експерт-бухгалтер перевіряє наявність обов'язкових реквізитів в акціях, щоб попередити навмисну їх фальсифікацію. До обов'язкових реквізитів відносять: фірмове найменування акціонерного товариства і його місцезнаходження, найменування цінного паперу — «акція», її порядковий номер, дату випуску, вид акції та її номінальну вартість, ім'я власника (для іменної акції), розмір статутного капіталу акціонерного товариства на день випуску акцій, а також кількість акцій, що випускаються, термін виплати дивідендів і підпис голови правління акціонерного товариства чи іншої уповноваженої на це особи, печатка акціонерного товариства.

1.Сутність поняття цінні папери та необхідність експертизи операцій пов’язаних з цінними паперами.

Цінні папери — це грошові документи, що застосовуються в комерійній i фіансово-господарській діяльності підприємствами, підприємцями й окремими громадянами. Виготовлення i використання цінних паперів у підприємницькій діяльності регулюється Законом України «Про цінні папери i фондову біржу», нормативними актами, виданими урядом України, Національним банком Укрфїни, Міністерством фінансів України i Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Права й обов'язки за цінними паперами виникають з моменту передачі їх емітентом або його уповноваженою особою одержувачу (покупцю), чи його уповноваженій особі.

Цінними паперами засвщчуються право володшня або відносини позики, визначаються взаемовідносини між особою, що їх випустила, та їх власником i передбачаеться, як правило, виплата доходу у вигляді дивщендв чи відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Вони можуть бути іменнимичи на пред'явника. Іменні передаються у володіння повним індосаментом, тобто передатним записом, що засвідчує перехід прав на цінний папір до іншої особи. Цінні папери на пред'явника мають вільний обіг і використовуються для розрахунків і як застава для забезпечення платежів і кредитів. Втрачені іменні цінні папери відновлюються державними органами, підприємствами, установами й організаціями, що їх випустили.

Юридичні особи, що випускають цінні папери від свого імені і приймають на себе виконання зобов'язань, що випливають' з умов їхнього випуску, називаються емітентами.

Акція — це цінний папір без установленого терміну обігу, що засвідчує участь у статутному капіталі акціонерного товариства, підтверджує членство в ньому і право на участь у його управлінні. Акції надають право його власнику на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Акції бувають іменні і на пред'явника, привілейовані і прості. Громадяни можуть бути власниками іменних акцій, обіг, яких фіксується в книзі реєстрації акцій, що веде товариство. У книзі відображають інформацію про кожну іменну акцію, включаючи дані про власника, час придбання акцій, а також акціях у кожного з акціонерів.

Досвід свідчить, що придбання різних видів акцій, їх облік та одержання дивідендів чи відсотків від них, викликає порушення нормативних актів, які досліджуються правоохоронними органами за участю експерта-бухгалтера.

За акціями на пред'явника в книзі реєструють тільки їх загальну кількість.

Привілейовані акції можуть випускатися із фіксованим у відсотках до їх номінальної вартісті щорічно виплачуваними дивідендами. Виплата здійснюється в розмірі, зазначеному в акції, незалежно від отриманого товариством прибутку за рік. У тому випадку, коли прибутку відповідного року недостатньо, дивіденди за привілейованими акціями виплачують за рахунок резервного фонду.

Якщо розмір дивідендів, що належать акціонерам за простими акціями, перевищує розмір дивідендів за привілейованими, власникам останніх здійснюється доплата до розміру дивідендів, виплачених іншим акціонерам. Привілейовані акції не можуть випускатися на суму, що перевищує 10 % статутного капіталу акціонерного товариства. Порядок здійснення переважного права на одержання дивідендів визначається статутом акціонерного товариства.

Розрізняють три види вартості акцій.

Номінальна — це вартість, зазначена на самій акції. Вона має винятково інформативний характер, указуючи розмір пайового капіталу акціонера. Коли акціонерне товариство проводить підписку на акції (тобто первинний продаж акцій), їх продають за емісійною вартістю, що залежить від популярності акцій серед населення. Чим вище попит на акції, тим більше їхня емісійна вартість. Продані акціонерним товариством акції надалі можна обмінювати на інші або продавати, але вже за курсовою вартістю.

Курсова — це вартість акції на визначений момент часу, за якою її можна купити чи продати. Вона залежить від успіху діяльності акціонерного товариства. Реальна вартість акції на певну дату дорівнює вартості акціонерного товариства, поділеної на кількість випущених акцій.

Акціонерам може видаватися сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій.

До акції може додаватися купонний лист на виплату дивідендів, що повинний містити такі основні реквізити:

порядковий номер акції, за якою виплачують дивіденди,

найменування акціонерного товариства і рік виплати дивідендів.

Власник акції одержує щорічний прибуток у формі дивідендів. Джерело цих прибутків — загальний прибуток акціонерного товариства, що частково йде на розширення діяльності самого товариства, а частково — на виплату дивідендів акціонерам. Коли справи акціонерного товариства йдуть добре, дивіденди підвищуються, попит на акції збільшується, відповідно росте їх курсова вартість. Акція є непідробленим цінним папером. Якщо акція належить декільком особам, то усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника. Прибутковість і надійність акцій визначаються розміром дивідендів і зростанням курсової вартості акцій.

Дивіденди — це частина прибутку акціонерного товариства, яка виплачується акціонерам відповідно до кількості акцій, якими вони володіють. Розмір дивідендів щорічно визначають на зборах акціонерів і вказують у відсотках від номінальної вартості. Дивіденди за акціями виплачують грошима, чи новими акціями. Залежно від встановленої акціонерним товариством періодичності, дивідендивиплачуються раз на рік, на півріччя або квартал. Вкладення грошей в акції компаній, що пропонують швидкі і високі прибутки, пов'язано з підвищеним ризиком. Існує наступна залежність: чим вище прибуток обіцяють за акціями, тим менша їх надійність. В основному це стосується компаній, що займаються одним видом діяльності. Невдача в цій сфері може привести до їх банкрутства. Акції інших акціонерних товариств дають не такий великий, але надійний і стабільний прибуток протягом багатьох років. Це товариства, що вкладають кошти в кілька об'єктів. Невдача в одному з напрямків діяльності не може значно вплинути на прибуток товариства і його акціонерів завдяки успіхам в інших сферах.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат