На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

Реферати > Підприємництво > Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі

Звичайно, найбільш відомі ті готельні ланцюги, що оперують у бага­тьох державах, а не обмежуються контролем готелів однієї країни. На початку 90-х років лідерами з міжнародної діяльності були Ассог, пред­ставлені у 66 країнах; ITT Sheraton - у 61 країні; Holiday Inns -у 55 країнах; Hilton Int., Inter-Continental, Best Western Hotels - у 47 краї­нах. У лідерів 1999 p. міжнародна операційна діяльність значно роз­ширилася. Bass Hotels має готелі в 98 країнах, Best Western Int. - у 84 країнах, Ассог -у 81 країні, Starwood Hotels - у 80 країнах, Carlson Hospitality Worldwide - у 57 країнах, Marriott Int.- у 56 країнах, Hilton Int. - у 53 країнах, Forte Hotel Group - y 51 країні. Багато готельних ланцюгів прагнуть територіально розширити свою діяльність.

Процес зростання значення готельних ланцюгів в управлінні світо­вим готельним господарством характеризується істотним протиріччям: з одного боку, укрупнюються головні готельні ланцюги, що оперують у багатьох країнах, з іншого, -все більше країн створюють власні готельні ланцюги, що успішно конкурують з інтернаціональними монополіями. Штаб-квартири 325 готельних ланцюгів, що потрапили в рейтинг жур­налу Hotels за 1999 p., розташовані в 39 країнах. Причому понад 60 % із них припадає на США, 17 штаб-квартир -у Великій Британії, 14 -у Японії, 11 -у Німеччині, 8-у Гонконгу, по 6- у Франції і Сінга­пурі (табл. 1.2).

Таким чином, готельні ланцюги мають в управлінні готелі місткістю 5698,7 тис. номерів. Лідируюче положення зберігають США, на частку яких припадає 62,5 % від усіх номерів, а на частку головних європейських країн -усього 27,1 %. Роль готельних ланцюгів в управлінні постійно зростає. У табл. 1.3 наведено кількість готельних номерів у ланцюгах у різних країнах світу за 1999 р. Нині готельні ланцюги об'єднують приблизно половину всіх існуючих у світі готелів.

Крім готельних ланцюгів, на світовому туристському ринку активно функціонують специфічні об'єднання, основна мета яких -виявляти кращих представників готельного бізнесу. Наприклад, з 1928 р. прово­дить роботу з визначення найкращих готелів світу міжнародна корпо­рація "Ведучі готелі світу". Вона щорічно поміщає дані про кращі під­приємства у своєму спеціальному каталозі. Міжнародна організація "Привілейовані готелі і курорти світу" проводить таку роботу близько ЗО років. З 1968 р. функціонує міжнародна готельна асоціація "Найтихі-ші готелі світу", штаб-квартира якої знаходиться в Парижі. При вступі в цю асоціацію оцінюються три критерії: природне і приємне навколишнє середовище; затишна будівля та інтер'єр готелю з характерним вигля­дом; гостинність, що відповідає всім сучасним вимогам, у тому числі і чудовій кухні.

Питаннями координації функціонування готельних ланцюгів і асоці­ацій незалежних готелів і ресторанів у Європі займається Конфедерація національних асоціацій готелів і ресторанів Європейського економічного співтовариства (ХОТРЕК).

Кількісний ріст готельних ланцюгів, їхнє злиття й об'єднання справ­ляють помилкове враження про зниження різноманіття пропозиції та відпочинку. Проте на практиці спостерігається інша тенденція: поши­рення ланцюгів не може задовольнити всіх різноманітних вимог туристів (через деяку знеособленість, стандартизованість обслуговування), що створює підґрунтя для розвитку малих незалежних готелів, які роб­лять ставку на унікальність і неповторність. Такі готелі спеціалісти вважають прототипами готелів XXI ст.: комфортабельні, без ресторану (передбачається, що ресторан знаходиться поруч), побудовані в сільсько­му стилі, пропонують послуги за помірну ціну і мають все необхідне для роботи та відпочинку, де клієнти можуть одержати вишукане персо­ніфіковане обслуговування. Саме унікальність малого готелю є голо­вним інструментом ринкової політики.

Як свідчить практика, малі готелі у своїй більшості - це незалежні готелі, тобто вони перебувають у вільному володінні, розпорядженні і користуванні володаря, що одержує прибуток від такої власності. Наяв­ність договірних зобов'язань з іншими компаніями в питаннях управ­ління або використання чужого знака обслуговування не призводить до зміни статусу підприємства як незалежного стосовно інших суб'єктів ринкових відносин.

За останні десятиліття ніщо так не підвищило професіоналізм та продуктивність підприємств і організацій індустрії гостинності, як впро­вадження нових комп'ютерних технологій, що докорінно змінили способи ведення готельного бізнесу, дали можливість власникам підприємств розв'язати ряд проблем і створили багато зручностей клієнтам.

В свiтi сьогоднi iснує вiд 25 до 30 млн. готельних мiсць:

Європа - 45-50%

Америка - 38-38%

США - 2,7 млн гот. мiсць

Iталiя - 1 млн

Францiя, Iспанiя, Нiмеччина, Великобританiя - бiльше млн.

Забезпеченiсть готельними мiсцями (кiлькiсть мiсць на 1000 населення):

Австрiя - 86

Швейцарiя- 42

Францiя - 23

Завантаженiсть готелiв:

40% - межа рентабельностi,

64-66% - нормальна межа,

оптимальне 70-80%,

>80 - проблемно.

Середнiй тариф - за мiсце в 1-2 мiсних номерах дещо бiльше 100$

Управлiння готелями: 30% - готельнi ланцюги,їх кількість бiльше 200.

3.1.Транс Нацiональнi Корпорацiї

Найбiльшi Американськi - Хiлтон, Марiотт, Шератон, Редiсон, Холiдейс Iнн

Європейськi - Аккор (Софiтель, Iбiс, Новотель, Коралiте), Форте-хотел,

Метрополiтен, Клаб Медiтеранее, Голден Тьюлiп.

МГА - мiжнародна готельна асоцiацiя. Утворенна 1946-47 р.р.

На Європейському рiвнi HotRes - Конфедерацiя Нацiональних Асоцiацiй Готелiв i Ресторанiв. Регулює стандарти, пiктограми, iнформацiйна допомога.

Тенденцiї розвитку:

готелi будуються як комплекси;

розвиваються додатковi засоби розмiщення (тур селища, бази, кемпiнги,

караванiнги);

спецiалiзацiя готельної бази;

концептуалiзацiя;

екологiзацiя ;

гедонiзацiя (зробити вiдпочинок радiсним - любими методами);

новiтнi технологiї i використання новiтньої технiки (АСУ, бронювання);

На рiвнi обслуговування тенденцiї:

великий комплекс додаткових послуг;

концентрацiя обслуговування в номерi;

комплiментарнi послуги (безкоштовнi, готель показує свою прихильнiсть до

гостей);

Класифікація готельних споруд у світі

В багатьох країнах Європи найпоширеніша система класифікації готелів - по зірках. Але за піввіку існування такої системи, дотепер так і не виникло єдиних правил присвоєння готелям певної категорії. У більшості країн число "зірок" на фасаді готелю – справа абсолютно добровільна. Проте, власники готелів різних країн у прагненні додати певний статус об'єкту керуються національними засадами відповідності.
Як не сумно це усвідомлювати, але сьогодні "зірковість" готелів діє як своєрідна принада для туристів. У різних країнах готелю з рівною кількістю "зірок" можуть відрізнятися за рівнем сервісу, комфортабельності номерів, місцю розташування.
Всесвітня туристична організація (ВТО) кілька років назад спробувала покласти кінець цьому "параду зірок" й увести універсальну систему класифікації готелів. Секретаріат ВТО виніс на розгляд міжнародним готельним компаніям новий звід правил для визначення "зірковості" готелів. Приміром, "нові зірки" прижилися в Польщі, де більшість готелів відкрито американськими фірмами, що опираються у своїй роботі на стандарти ВТО. Втім, фахівці готельного бізнесу з жалем відзначають, що критерії Всесвітньої туристської організації теж недосконалі.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат