На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Виготовлення внутрішніх стінових панелей

Реферати > Технічні науки > Виготовлення внутрішніх стінових панелей

Загальна характеристика технологічного

процесу виготовлення внутрішніх

стінових панелей

Панелі внутрішніх стін житлових будинків та громадських спо­руд виконують у вигляді одношарових плит, довжина яких до 7 м, товщина до 200 мм; висота панелі для житлових будинків до 2,9 м, а для громадських будівель може бути й більшою. Як правило, панелі внутрішніх стін мають прорізи для дверей, а також прихо­вану електропроводку (рис. 1). Для виготовлення панелей з важ­кого бетону використовують бетони класів В15, В20, В25 при кон­структивному армуванні та В25 і ВЗО при розрахунковому арму­ванні.

Процес виготовлення панелей може бути реалізований на ка­сетно-стендових і касетно-конвейєрних лініях, а також на візкових конвейєрах і вібропрокатних станах. Незалежно від способу ви­робництва технологічний процес виготовлення внутрішніх стінових панелей повинен забезпечити гладкі лицьові поверхні. До його складу входять такі операції:

Рис. 1. Внутрішня стінова панель:

1 — шпонка для з'єднання з прилеглою перегородкою; 2 — ка­нали для прихованої електропроводки; 3 —дерев'яні пробки для кріплення столярного блоку дверей

-підготовка форми або формувального відсіку чи формооснащення, яка полягає в очищенні та змазуванні формувальних поверхонь і складанні форми;

-встановлення арматурного каркаса із закріпленими трубками каналоутворювачів для прихованої змінюваної електропроводки, а також з пластмасовими фіксаторами, які забезпечують потрібну товщину захисного шару бетону;

-встановлення і закріплення анкерних та монтажних петель, вкла­дишів, дерев'яних пробок і кілець, що створюють гнізда для електро­арматури;

-укладання й ущільнення бетонної суміші;

-теплова обробка відформованих виробів за заданим режимом (одно- чи двостадійна);

-розпалублення виробів;

-шпаклювання лицьових поверхонь, підготовка їх до фарбуван­ня чи оклеювання шпалерами.

Касетно-єтендова лінія виготовлення внутрішніх стінових панелей та панелей перекриттів

Характерною особливістю виготовлення виробів в касетах є формування їх у вертикальному положенні в стаціонарних мета­левих формах-касетах. Цей спосіб виготовлення панелей забезпечує високі точність розмірів та якість лицьових поверхонь.

На заводах великопанельного домобудування України експлуа­тується майже 2 тисячі касетних установок. Але для виготовлення панелей на касетно-стендових лініях треба використовувати рухливі бетонні суміші з підвищеним вмістом в'яжучого, що призводить до неоднорідності показників міцності виробів по висоті.

Рис. 11.2. Касетно-стендова лінія:

1 — бетоновозна естакада; 2— роздавальний бункер; 3 — машина для очищення і шліфу-вання касет; 4 — касети з розпалублювальною машиною для плит перекриттів; 5 — те саме для панелей внутрішніх стін; 6 — консольний бетоноукладач; 7 — мостові крани; 8 — секція для складування виробів; 9 — лінія опоряджування; 10— місце для переоснащення касет­них відсіків; 11,12 — місця для складування столярних блоків та арматури

Касетно-стендову технологічну лінію (рис.2) обладнують ка­сетами, які залежно від типу можуть мати 10...14 формувальних відсіків, консольними або портальними бетоноукладачами, конвейє­ром для опоряджування панелей, стелажами для витримування виробів.

У багатовідсіковій касетно-стендовій установці панелі виготов­ляють у такій послідовності: машина для розпалублення відводитькрайню пересувну стінку касети. Після коротко­часного вмикання вібраторів, установлених на розділювальних листах відсіків, відокремлюють панель від стінки відсіку, підніма­ють мостовим краном і встановлюють наконвейєр опоряджування.У звільненому від панелівідсіку пневмоскребками очищають по­верхні стінок, прорізоутворювачів, конусів та обрамляючих кутни­ків, вручну змазують солідолом кути, на інші поверхні розпилю­вачем наносять емульсійні мастила.В очищений ізмазаний форму­вальний відсік краном чи спеціальним арматуроукладачем встановлюють арматурний каркас, закріплюють і фіксу­ють його тимчасовими дротяними фіксаторами в проектному поло­женні. Встановлюють анкерні та монтажні петлі, інші деталі. Після перевірки правильності армування відсік повертають у вихідне положення і з'єднують з підготовленим до розпалублення наступним відсіком касети. У такому порядку послідовно розпалублюють і підготовляють усі відсіки касети до бетонування.

Почергове виконання підготовчих робіт на кожному з відсіків спричинює технологічно неминучі простої відсіків. За кожний обо­рот касети цей простій становить приблизно 3 год. Укладання бетонної суміші починається після складання й закріплення всіх відсіків касети. Особливістю бетонування є те, що доводиться укла­дати одночасно великий об'єм бетонної суміші (до 18 м3), оскільки суміш безперервно пошарово укладають в усі формувальні відсіки. Суміш можна подавати стрічковим конвейєром і укладати консоль­ним укладачем або бетоноукладачем портального типу з бункером великої місткості. Касетну форму заповнюють бетонною сумішшю за три-чотири рази з вібруванням кожного шару. Час укладання та ущільнення суміші у десятивідсікову касету становить 60... 70 хв. Перерви під час укладання окремих шарів не повинні пере­вищувати 20 хв. Після завершення формування відкриті поверхні виробів накривають термоізоляційними щитами і подають пару в теплові відсіки. Орієнтовний режим теплової обробки панелі в касеті 1,0+4,0+4,5. Через 2,5...3,0 год після формування з застосу­ванням трубок-каналоутворювачів багаторазового використання їх виймають.

Потужність касетно-стендової лінії з восьми касетних уста­новок 45...48 тис. м3/рік. Питома трудомісткість виробництва 1,9 люд.-год/м3, металомісткість виробництва 22,5 кг/м3.

Касетно-стендову технологію використовують також для виго­товлення площинних ненапружених плит перекриттів.

Слід зазначити, що найдоцільніше експлуатувати описані вище касетно-стендові лінії на заводах великопанельного виробництва потужністю до ЗО тис. м2 житла на рік. Але ця технологія має ще певні резерви інтенсифікації виробництва (впровадження двоста-дійної обробки з камерами дозрівання, використання додаткових розділювальних листів, що переоснащуються поза касетою, реальні можливості скорочення витрат цементу за рахунок використання суперпластифікаторів), проте її не можна розглядати як прогре­сивну через недостатню механізацію та некомфортні умови праці.

Касетне-конвейєрне виробництво панелей внутрішніх стін та перекриттів

Перспективним напрямом вдосконалення виробництва панелей внутрішніх стін та ненапружених панелей перекриттів є використан­ня касетно-конвейєрних та касетно-напівконвейєрних ліній, які поєднують переваги виготовлення панелей у вертикальному поло­женні з перевагами безперервного конвейєрного виробництва. Різ­номанітне компонування схем та окремих стадійних процесів касет­но-конвейєрних ліній дає змогу поділити їх за способом теплової обробки на три групи.

До першої групи входять лінії з пересувних збірно-розбірних пакетів щитів і формооснащення та одностадійною тепловою об­робкою у пакеті. Це лінія Парнаського ДБК (м. Санкт-Петербург),

Рис. 11.3. Касетію-конвейєрна лінія Кам'янець-Уральського ДБК:

1—заштозхувальний візок; 2 — пневмобетоновод; 3 — пакет формувальних і теплових від­сіків; 4—досилач; 5 — візок для розпалублення; в — пост механізованого очищення форм;: ^ — пост ручного очищення форм; 8 — пристрій для змазування форм; 9 — пост переосна­щення відсіків;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат