На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

Реферати > Технічні науки > Способи виготовлення збірних збірних залізобетонних виробів

Принципи організації потокового виробництва

Для виготовлення збірних залізобетонних виробів застосовують найбільш ефективну потокову форму організації виробничого про­цесу, що базується на таких принципах: пропорційності процесів, який характеризується тим, що за певний проміжок часу на всіх ділянках процесу обробляють однакову кількість виробів; ритмічності процесів, який полягає в тому, що через одна­кові проміжки часу всі частини процесу повторюються; пара­лельності процесів, тобто одночасному виконанні всіх частин процесу виготовлення різних виробів; безперервності, що означає безперервне протікання (без простоїв) всіх частин проце­су виготовлення та стадій обробки виробів.

Технологічні лінії, на яких процес виробництва здійснюється з дотриманням зазначених принципів, називають потоковими.

У виробництві збірних залізобетонних виробів застосовують потокові технологічні лінії різних типів, які різняться ступенем спеціалізації та безперервності процесів, способом і характером переміщення предметів праці, рівнем механізації та автоматиза­ції.

Залежно від взаємного розміщення у просторі засобів праці (технологічного обладнання), предметів праці (форм, матеріалів та напівфабрикатів) та робітників можливі два варіанти органі­зації виробництва: 1) технологічне обладнання та робітники не переміщуються, а форми з виробами переміщуються; 2) форми не­рухомі, переміщуються обладнання та робітники.

До першого варіанта організації процесу належать агрегатне та конвейєрне виробництво, до другого — стендове та касетно-стен­дове.

Агрегатне виробництво

При агрегатному способі виробництва всі частини процесу здій­снюються на спеціалізованих постах, обладнаних машинами для виконання відповідної роботи. Форми з виробами для виконання всіх стадій обробки послідовно переміщуються від поста до поста.

Формують вироби на спеціально обладнаних установках-агре-гатах, що складаються з машини для встановлення форм на фор­мувальний пост (формоукладача), машини для укладання та роз­поділення бетонної суміші у формі (бетоноукладача), машини для ущільнення бетонної суміші (віброплощадки чи центрифуги). Від­формовані вироби піддають тепловій обробці в камерах прискоре­ного тверднення періодичної дії. Завершальною стадією виробни­цтва є видача виробів з камер, розпалублення їх на спеціалізо­ваному посту та вивезення до складу готової продукції. Звільнені форми подають на пост підготовки до чергового технологічного циклу. Підготовка форм полягає в очищенні їх від залишків за­тверділого бетону, змазуванні поверхонь. Усі транспортні операції здійснюють мостовими кранами або кран-балками.

При агрегатному способі виробництва форми з виробами мо­жуть зупинятися не на всіх робочих постах, а тільки на тих, які потрібні для виготовлення виробів даного типу. Час перебування форми на кожному посту залежить від обсягу робіт, що виконую­ться на відповідній стадії процесу.

Рис. 2.1. Схема організації агрегатного виробництва:

1 — бетоноукладач; 2 — віброплощадка; З — пост армування; 4 — камера тепловологісної обробки; 5 — пост розпалублення; 6 — пост підготовки форм; 7 — візок самохідний

На рис. 2.1 подано принципіальну схему організації агрегатної технологічної лінії. Технологічний процес реалізується на п'яти робочих постах: розпалублення та огляду виробу; складання фор­ми, очищення й змазування її; армування; заповнення форми бе­тонною сумішшю та ущільнення її; теплової обробки виробів.

Операції технологічного процесу виконують паралельно на всіх постах лінії. Найдоцільнішою є така організація процесу, яка за­безпечує однакові витрати часу на обробку виробів на кожній стадії процесу (на кожному посту); при цьому забезпечується рит­мічна робота технологічної лінії, зменшуються простої обладнання, підвищується продуктивність лінії. Продуктивність агрегатної тех­нологічної лінії визначається за середньою (залежно від номен­клатури продукції) тривалістю циклу формування виробів, яка ко­ливається в широких межах — від 10 до 50 хв.

Агрегатний спосіб здобув поширення тому, що найкраще від­повідає умовам серійного виробництва, не потребує великих ка­пітальних вкладень і дає можливість виготовляти вироби широкої номенклатури. Гнучкість агрегатного способу виробництва дає змогу заміною та переналагодженням обладнання здійснювати перехід від випуску виробів одного типу до випуску іншого.

На агрегатній технологічній лінії, обладнаній віброплощадкою, виготовляють плоскі та ребристі плити перекриттів і покриттів, колони, палі, ригелі, багатопорожнинні плити та інші вироби. На лініях, обладнаних центрифугами, виготовляють напірні та не-напірні труби, опори ЛЕП та освітлення, стояки, колони кільце­вого перерізу чи прямокутного з круглими порожнинами.

У сучасному виробництві поширені агрегатні технологічні лінії, в яких для транспортування форм використовують приводні та не-приводні рольганги, операційні конвейєри; при цьому агрегатні лінії наближаються до конвейєрного способу організації виробни­цтва.

До недоліків агрегатної технології слід віднести необхідність переміщення технологічного оснащення від поста до поста за до­помогою вантажопідйомних механізмів. Це вимагає посилення конструкцій форм, призводить до надмірного збільшення їхньої маси та є причиною утворення технологічних тріщин у незатвер-ділому бетон

Конвейєрне виробництво

Конвейєрний спосіб виробництва — це замкнене технологічне кільце, в якому форми переміщуються послідовно від одного спе­ціалізованого технологічного поста до іншого із заданою швид­кістю. Переміщення може бути пульсуючим або безперервним. За кожним постом закріплюють обладнання і ланку робітників для виконання відповідної роботи.

Головною умовою ефективного здійснення конвейєрного вироб­ництва є однакові витрати часу для виконання робіт на кожному посту; після закінчення цього часу форми переміщують до іншого робочого поста. Цей період часу зветься ритмом конвейєра.

Залежно від виду руху розрізняють конвейєри безперервної дії (пластинчасті, ланцюгові) та крокової дії (візкові).

Принцип виготовлення виробів на конвейєрі безперервної дії за­стосовано на ВПС — вібропрокатних станах (рис. 2.2). Усі техно­логічні операції (від укладання бетонної суміші до теплової об­робки й видачі готового виробу) тут здійснюють на одному устат­куванні — пластинчастому конвейєрі, що безперервно рухається з постійною швидкістю.

Рис. 2.2. Схема вібропрокатного стана:

1 — натягувальна станція; 2 — формувальна стрічка конвейєра; З — вібробрус; 4 — бетоно­змішувач; 5 — віброзагладжувальне устаткування; 6 — камера теплової обробки; 7 —

привод стана; 8 — обгінний рольганг; 9 — кантувач; 10 — знятий готовий виріб; зови: /

очищення й змазування формувальної стрічки; // — армування; /// — формування; IV -— теплової обробки; V — опоряджування виробів; VI — розпалублення

Виготовлення виробів на ВПС починають з очищення й зма­зування формувальної стрічки, встановлення на неї формоутворю­вального оснащення, потім укладають і закріплюють арматурні елементи та закладні деталі. Ці роботи повинні завершитися, поки стрічка стана пересувається до ділянки, обладнаної бетоноукла­дачем і вібраційним устаткуванням, де укладають та ущільнюють бетонну суміш. Теплова обробка виробів здійснюється в щілинній камері, яку створює знизу стрічка, стана, що безперервно рухає­ться, а зверху — нескінченна прогумована стрічка. Виріб після теплової обробки потрапляє на обгінний рольганг, потім на кан­тувач, з якого його знімають краном.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат