На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Коспект Логістика

Реферати > Логіка > Коспект Логістика

Отже, концепція вирішення СС в першу чергу повинна бути економічною. Економічний успіх забезпечується у випадку якщо планування і реалізація СС розглядається з точки зору інтересів всієї фірми, яка є лише частиною загальної концепції складу. А рентабельність складу і буде в кінцевому підсумку основним критерієм вибраної загальної концепції.

Одним із ключових понять логістики є поняття вантажної одиниці. Вантажна одиниця – деяка кількість вантажу, який навантажують, транспортують, вивантажують і зберігають як єдину масу. Вантажна одиниця – це той елемент логістики, який своїми параметрами зв’язує технологічні процеси учасників логістичного процесу в єдине ціле. Формуватися вантажна одиниця може як на виробничих дільницях, так і на складах.

В логістиці застосовується різноманітна МТБ. Для того, щоб вона була спів розмірна використовують деяку умовну одиницю площі, так званий базовий модуль. Цей модуль представляє собою прямокутник зі сторонами 600 х 400 мм, який повинен вміщуватися кратне число разів на площі вантажної платформи транспортного засобу, на робочій поверхні складського обладнання і т.п. на основі базового модуля розроблена єдина система уніфікованих розмірів транспортної тари (піддонів, пакетів, контейнерів). Здатність вантажної одиниці зберігати цілісність в процесі виконання логістичних операцій досягається пакетуванням. Пакетування – це операція формування на піддоні вантажної одиниці і послідуюче зв’язування вантажів і піддону в єдине ціле.

Одним із найбільш прогресивних методів формування вантажних одиниць є пакетування вантажів з допомогою термостягувальної плівки. Вантажі в цій плівці захищені від пилу, бруду і вологи і можуть протистояти атмосферним умовам до 2-х місяців.

Є декілька основних проблем функціонування складів. Успішне вирішення цих проблем може гарантувати ефективне функціонування складського господарства. До них відносяться:

- вибір між власним складом або складом загального користування ;

- кількість складів і розташування складської мережі ;

- розмір і місце розташування складу ;

- вибір системи складування ;

- механізації і автоматизації складських операцій.

Питання для самоконтролю

1. Яка роль складування в логістичній системі?

2. Назвіть основні функції складу.

3. Назвіть основні логістичні (технологічні) операції, що виконуються на складах з матеріальним потоком.

4 .Коротко охарактеризуйте основні функції різних складів, як проходить матеріальний потік на шляху від первинного джерела до кінцевого споживача.

5. В чому суть вибору системи складування?

6. Який зміст логістичного процесу на складі?

7. Дайте визначення поняттю “вантажна одиниця”.

8. Що таке базовий модуль, його розміри?

Назвіть переваги пакетування вантажів з допомогою термозв’язуючої плівки.

10. Сформулюйте основні проблеми функціонування складів.

Практичне заняття 10

Тема 14. Управління запасами логістичній системі.

Питання для обговорення

1. Матеріальні запаси: визначення, економічний зміст.

2. Категорія товарно-матеріальних запасів та їх типи.

3. Види запасів. Промислові, збутові запаси продукції ВТП.

4. Системи управління запасами. Метод управління запасами “Точно вчасно”.

5. “Одиниця обліку запасів” як інструмент управління рухом матеріальних запасів.

6. Резерви матеріальних ресурсів та їх призначення.

7. Нормування запасів та система контролю за їх станом.

8. Понаднормативні запаси та залучення їх до господарського обігу.

9. Управління запасами в сучасних умовах. Оптимізація запасів як мобільної частини МТР

Стислий виклад теми та методичні рекомендації до її вивчення

Загально прийняте формулювання говорить: матеріальні запаси – це продукція виробничо-технічного призначення (ВТП), вироби народного споживання і інші товари, що знаходяться на різних стадіях виробництва і які очікують поступлення в процес виробничого або особистого споживання.

На рівні фірм запаси відносяться до числа об’єктів, які вимагають великих капіталовкладень, і тому представляють собою один із факторів, що визначають політику підприємства і які впливають на рівень логістичного обслуговування в цілому. Зміна обсягів товарно-матеріальних запасів в значній степені залежить від переважаючого на даний момент відношення до них підприємців, яке, безумовно, визначається кон’юнктурою ринку.

Товарно-матеріальні запаси завжди вважались фактором, що забезпечує безпеку системи МТП, її гнучке функціонування, і були свого роду “страховкою”, “дахом”. В залежності від часового періоду існує три види товарно-матеріальних запасів: сировинні матеріали (в тому числі комплектуючі вироби і паливо) ; товари, що знаходяться на стадії виготовлення ; готова продукція.

Запаси як економічна категорія відіграють важливу роль у сфері виробництва і обігу продукції. Дослідженню економічної суті запасів присвячена велика кількість праць вітчизняних і закордонних авторів. В закордонних літературних джерелах по логістиці і логістичному менеджменту визначення запасу дається стосовно конкретного його виду, загальне ж визначення (як економічної категорії) відсутнє.

Запаси відіграють як позитивну, так і негативну роль в економіці в цілому і в окремих організаціях бізнесу. Позитивна роль запасів полягає в тому, що вони забезпечують безперервність процесу виробництва і збуту, являючись своєрідним буфером, що згладжує непередбачені коливання попиту, збої в поставках і виробничому процесі, підвищують надійність логістичного менеджменту. В багатьох випадках запаси є необхідним елементом реалізації певної логістичної концепції (наприклад в системах MRP і DRP).

Негативною стороною запасів МР є те, що в них заморожуються (імобілізуються) значні фінансові ресурси і обсяги товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), які могли б бути використані суб’єктами підприємництва на інші цілі, наприклад, інвестиції в нові технології, маркетинг, підвищення продуктивності праці і т.п. Окрім того, великі рівні запасів ГП гальмують покращення її якості, так як підприємства, фірми перш за все зацікавлені в їх реалізації до інновацій в якість. І, нарешті, наявність значних запасів в постачанні, виробництві і збуті є перепоною для впровадження інтегральної парадигми логістики і концепції загальних витрат, так як ізолює групи ЛЛС і стадії бізнесу один від одного.

По існуючій класифікації запаси можуть бути різних видів, в залежності від ознаки класифікації. В цілому ж матеріальні запаси діляться на виробничі та товарні, кожний з яких ділиться на три види: поточні, страхові, сезонні. Виробничі запаси ще можуть бути: підготовчі (буферні) і перехідні.

По місцю продукції в логістичному каналі (ланцюгу) і її виду укрупнено можна виділити запаси МР, НВ, ГП, тари і повернених відходів. З позиції інтегрованого підходу по відношенню до базових логістичних активностей запаси діляться на МР в постачанні, виробничі запаси МР, НВ і ГП, збутові (товарні) запаси ГП в системі дистрибуції і сукупні матеріальні запаси.

Слід зазначити, що предметом вивчення тут є не самі МР як такі, а їх рух в просторі і в часі. Саме рух як предмет дослідження дозволив логістиці зайняти місце самостійної науки.

Основною проблемою логістичного управління запасами є узгодження (координація) дуже часто протилежних цілей різних сфер бізнесу фірм (маркетингу, виробництва і фінансів) по відношенню до запасів. Менеджмент маркетингу зацікавлений в як можна більш високому рівні задоволення потреб за рахунок ефективно поповнюваних запасів, здатних швидко і комплексно реагувати на зміни попиту.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат