На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Економіка праці й соціально-трудові відносини

Реферати > Економічні теми > Економіка праці й соціально-трудові відносини

Зміст стор.

Вступ......................................................................................................................3

Розділ 1 Розробка місцевої технічно обґрунтованої норми витрат робочого часу за даними нормативних спостережень за процесом И-3,6,10.................4

Розділ 2 Розробка елементної виробничої норми витрат матеріалів на виробничий процес………………………………………………………............14

Розділ 3 Розробка калькуляції витрат праці та заробітної плати за типовим проектом виконання..………………………………………………………….19

Розділ 4 Розрахунок кількісного та професійно-кваліфікаційного складу бригади…………………………………………………………………………19 Розділ 5 Виписка і закриття акордного наряду на підрядні роботи……… 22 Розділ 3 Розподіл суми заробітної плати і премії

серед робітників бригади……………………………………………………23

Висновки..............................................................................................................29

Список використаних джерел.............................................................................30

Вступ

Економіка праці й соціально-трудові відносини - це наука про працю. Праця відіграє важливу роль у розвитку людського суспільства й людини. Праця - це доцільна, свідома, організована діяльність людей, спрямована на ство­рення матеріальних та духовних благ, необхідних для задоволення суспільних і особистих потреб людей. Процес праці містить три основні моменти: до­цільну діяльність людини, тобто власне працю; пред­мет праці, на який спрямована праця; засоби праці, за допомогою котрих людина впливає на предмет праці.

У процесі праці формується система соціально-трудових відносин, що є стрижнем суспільних відносин на рівні народного господарства, регіону, підприємства (організації) та окремих індивідів.

Праця - основа життєдіяльності і розвитку людсь­кого суспільства. Зміст і характер праці залежать від ступеня розвитку продуктивних сил та суспільних від­носин.

Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів систе­ми теоретичних і практичних знань із питань регулювання со­ціально-трудових відносин, оплати праці, стимулювання опти­мального використання ресурсів та підвищення продуктивності, ефективності праці, планування праці. Предметом навчальної дисципліни є праця, стосунки між людьми в процесі трудової діяльності, розвиток та використання трудового і творчого потенціалу працівників, під­вищення ефективності й дохідності праці та рівня її оплати.

Завдання дисципліни:

висвітлення теоретичних аспектів сучасних проблем еко­номіки праці;

- формування у студентів практичних навичок та вмінь до управління працею;

- розвиток здібностей до науково-дослідницької діяльності, само­стійності і відповідальності у роботі;

- формування професійних здібностей у майбутніх фахівців щодо розв’язання проблем економіки праці.

В умовах становлення і функціонування ринкової економі­ки, різноманітності форм власності великого значення набуває вивчення проблем продуктивності, вдосконалення оплати праці, організації і нормування, поліпшення планування трудових показників.

Метою розроблення курсової роботи є закріплення здобутих при вивченні дисципліни теоретичних знань практичними розрахунками; вироблення вміння узагальнювати отримані результати; вивчення методів нормування праці та обчислення заробітку бригади, методів нормування витрат матеріальних ресурсів; розроблення технічно обґрунтованих місцевих норм; складання виробничих калькуляцій і виписування нарядів на підрядні роботи; розподілення заробітку серед робітників при бригадній формі організації праці.

Розділ 1.

Розроблення місцевої технічно обґрунтованої норми витрат робочого часу робітників

Таблиця 1.1. Вихідні дані

Елементи виробничого процесу

Витрати часу за спостереженнями

Разом люд.-хв.

Од. виміру

3

6

10

Ґрунтування поверхні стелі

Люд.-хв.

кв.м

36

18

50

25

54

27

140

70

Нанесення розчину із затиранням

Люд.-хв.

кв.м

270

18

375

25

405

27

1050

70

Оброблення лузгів та усенків

Люд.-хв.

м

72

16

123

28

145

32

340

76

Перестановка інвентарних столиків

Люд.-хв.

кв.м

18

23

25

31

27

34

70

88

Прибирання сміття після вирівнювання

Люд.-хв.

кв.м

31

18

43

25

47

27

121

70

Одержання та здавання інструментів

Люд.-хв.

26

26

38

90

Чекання розчину

Люд.-хв.

76

48

39

163

Відпочинок

Люд.-хв.

174

138

142

454

Разом

796

962

1044

2802


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат