На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

Реферати > Фінанси > Фінансове забезпечення та відтворення основних засобів

Зміст

Завдання на курсову роботу.………………………………………………………..4

Вступ………………………………………………………………………………….5

1 Характеристика Товариства «Строй» …....……………………………….........7

2 Методи відтворення основних засобів Товариства……………………………………...………….……………………10

2.1 Сутність основних засобів та їх класифікація…………………………………………………………………………11

2.2 Знос і амортизація основних засобів………………………………………12

2.3 Показники стану, та ефективності використання основних засобів Товариства…………………………………………...………………………………16

3 Фінансове забезпечення капітальних вкладень Товариства…………………21

3.1 Сутність капітальних вкладень………………………………………….21

3.2 Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень…………...…23

3.3 Фінансування витрат на поліпшення основних засобів……………….27

4 Лізинг та оренда як методи фінансового забезпечення Товариства………...29

4.1 Поняття лізингу……………………………………………………………..29

4.2 Лізинговий договір………………………………………………………….31

4.3 Лізинг як перспективний вид фінансового забезпечення Товариства…..34

Висновок......................................................................................................................37

Перелік використаних джерел...................................................................................39

Додатки........................................................................................................................40

Вступ

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та кращого використання діючих основних фондів і виробничих потужностей підприємств, та безпосередньо ТОВАРИСТВА «СТРОЙ» (далі просто «товариство»).

Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня Товариства, а з іншого, – дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації та витрат на обслуговування виробництва і його управління. Підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

Всі основні фонди Товариства в процесі свого існування поступово зношуються чи то фізично, чи морально, що призводить до потреби в їх відновленні.

Ефективність відтворювальних процесів в ТОВАРИСТВІ певною мірою залежить від строків експлуатації перш за все активної частини основних фондів, тобто періоду функціонування у виробництві відповідно до їх первісного технологічного призначення. При цьому як скорочення, так і збільшення періоду експлуатації по-різному впливають на ефективність відтворення і використання знарядь праці.

Для продуктивної роботи ТОВАРИСТВА амортизації основних засобів буде недостатньо. Вона є лише відновленням балансової вартості основних фондів через прибуток від створеного товару, але в нинішніх умовах жорсткої конкуренції ринку попиту та пропозиції постійно потребує нових товарів, більш високої якості та низької ціни. Нажаль за допомогою застарілих засобів товариство навряд-чи зможе представити на ринок конкурентоспроможну продукцію.

Для випуску на ринок конкурентоспроможних товарів ТОВАРИСТВО повинне постійно поліпшувати склад своїх основних засобів. Для цього і існують капітальні вкладення.

Капітальні вкладення це витрати на створення нових, рекон­струкцію і технічне переозброєння діючих основних фондів. За до­помогою капітальних вкладень здійснюється як просте, так і розширене відтворення основних фондів.

В фінансовому забезпеченні на ТОВАРИСТВІ зайняли одне з важливіших місць орендні операції зайняли, а разом з тим все частіше почало підійматися питання про лізинг. В наш час широке використання лізингу стає дуже потрібним.

Завданням даної курсової роботи являється по-перше – визначення методів фінансового відтворення основних засобів в ТОВАРИСТВІ «СТРОЙ», правильність та своєчасність нарахування амортизаційних відрахувань, що забезпечує стабільну роботу ТОВАРИСТВА без перевитрат по оновленню основних виробничих та невиробничих фондів; по-друге – повне оновлення, заміна, основних засобів для випуску на ринок цілком нового, конкурентоспроможного товару, або заміна спрацьованих вузлів та устаткування. Для виконання даних дій ТОВАРИСТВО здійснює капітальні вкладення з внутрішніх та зовнішніх джерел.

Якщо товариство не буде виконувати зазначені нижче дії по фінансовому забезпеченню та відтворення основних засобів воно буде не здатне, в нинішній період переходу до ринкових відносин, випустити на ринок конкурентоспроможну продукцію, і прибуток, в кращому випадку, буде дорівнювати «0».

Розділ І Характеристика Товариства «Строй»

- Юридичний статус Товариства -

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ» (надалі - ТОВАРИСТВО) є Товариством з обмеженою відповідальністю, створене згідно з чинним законодавством України.

Місце знаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Драйзера1

Воно є юридичною особою-організацією , створеною та зареєстрованою у встановленому законом порядку. Товариство набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи. Воно володіє та користується, розпоряджається відокремленим майном, може від свого імені набувати майнових, та особистих не майнових прав, нести обов’язки, виступати позивачем та відповіда­чем на судах України.

Здійснює будь-яку підприємницьку діяльність яка не суперечить чинному за­конодавству України, та відповідає цілям затвердженим у Статуті. Товариство є ба­гато профільним Товариством і здійснює свою діяльність у сфері гуртової торгівлі, воно також може займатися іншими видами торгівлі передбаченими Статутом. Това­риство може створювати в Україні та за її межами філії, дочірні Товариства та представництва. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, та не відповідає за зобов’язаннями своїх учасників. Воно використовує працю гро­мадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними договори циві­льно-правового характеру. Воно самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу операційну діяльність.

- Цілі і предмет діяльності Товариства -

Товариство створюється з метою задоволення потреб населення в різного роду послугах, товарах, роботах. Предметом діяльності Товариства є:

торгівельна діяльність у сфері гуртової та роздрібної торгівлі;

діяльність у сфері громадського харчування, щодо реалізації продоволь­чих та не продовольчих товарів;

надання медичних послуг;

виробництво відеопродукції;

надання послуг пов’язаних з охороною колективної та приватної власно­сті;

надання складських послуг.

Вказані послуги виконуються Товариством в інтересах резидентів та не рези­дентів, на території та за межами території України.

Користуючись принципами комерційної діяльності, Товариство може займатися іншими, ніж вказано вище, видами діяльності, якщо вони не є забороненими для такого роду підприємств. Для здійснення своєї діяльності Товариство отримує ліцензії та дозволи, передбаченні чинним законодавством, за свій рахунок організовує навчання персоналу.

- Майно Товариства -

Для діяльності Товариства створюється Статутний фонд в розмірі 35 000 гри­вень. Внески засновників до якого становлять: 1-й засновник 17 500 гривень, 2-й засновник 17 500 гривень.

Розмір Статутного фонду може бути змінений у порядку, передбаченому за­конодавством, за рішенням Зборів учасників. Збільшення Статутного фонду допус­кається тільки після повної сплати засновниками своїх часток.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат