На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Документальне оформлення видачі готівки з каси

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Документальне оформлення видачі готівки з каси

Організація проведення перевірок:

Вимоги цієї глави застосовуються при перевірках підприємств (підприємців) контролю­ючими органами, які діють згідно з чинним зако­нодавством України. Періодичність проведення цих перевірок та строк, протягом якого вони здій­снюються, визначають безпосередньо контролю­ючі органи. Також ураховується те, що перевір­ки в установах і організаціях, які утримуються з державного і місцевого бюджетів, проводяться, як правило, фінансовими органами. ""ЗТіТІГ Перелік підприємств (підприємців), що

підлягають зазначеним перевіркам за конкретні періоди, визначається з урахуванням обсягів здій­снюваних ними операцій з готівкою.

Під час перевірок з'ясовується структура під­приємства, кількість відкритих поточних рахун­ків у підприємства (підприємця) в установах банків, наявність податкового боргу у підприємс­тва (підприємця), результати раніше здійснених перевірок, дотримання ними порядку ведення операцій з готівкою.

Контролюючі органи беруть участь у прове­денні спільних перевірок.

Перевірка безпосередньо за місцезнаходжен­ням підприємства (підприємця) здійснюється на підставі документів, визначених чинним законо­давством за певний період - квартал, півріччя, рік тощо (але не менше ніж за три місяці).

Відповідальність за дотримання поряд­ку ведення операцій з готівкою покладається на підприємців та керівників підприємств. Особи, винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в уста­новленому чинним законодавством порядку.

У разі виявлення порушень установленого по­рядку ведення операцій з готівкою органи держа­вної податкової служби України застосовують до порушників штрафні санкції на підставі подання контролюючих органів згідно з Указом Президен­та України від 12.06.95 № 436 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулю­вання обігу готівки" (із змінами і доповненнями).

За результатами перевірки підприємс­тва (підприємця), у разі виявлення порушень, складається акт перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою (далі - акт перевір­ки) (додаток 2) у трьох примірниках, у якому викладається зміст порушення з відповідним об­грунтуванням. Акт містить висновки про резуль­тати перевірки, а також рекомендації керівницт­ву підприємства щодо усунення виявлених недо­ліків. Акт підписується службовими особами, які проводили перевірку, а також керівником та го­ловним бухгалтером підприємства (підприєм­цем). Перший примірник надсилається органам державної податкової служби за місцем держав­ної реєстрації підприємства (підприємця) для вжиття заходів, передбачених чинним законодав­ством, другий - передається безпосередньо відпо­відному підприємству (підприємцю), третій при­мірник залишається в документах контролюючо­го органу. Якщо порушень не виявлено, то служ­бовими особами, які проводили перевірку, скла­дається довідка довільної форми, у якій зазнача­ються назва підприємства, яке перевірялося, тер­мін перевірки, посилання на чинне законодавст­во, згідно з яким проводилася перевірка, питання, які були перевірені, яка підписується службови­ми особами, які проводили перевірку, а також керівником та головним бухгалтером підприємс­тва (підприємцем).

Керівник підприємства або особа, що його заміщує, підприємець, має право під час скла­дання акта перевірки не погодитися з результа­тами перевірки і надати щодо цього відповідні обгрунтовані зауваження (пояснення) у письмо­вій формі, які додаються до акта. Результати перевірки дотримання порядку ведення касових операцій розглядаються керівництвом підприєм­ства (підприємцем), як правило, у триденний строк після її закінчення.

Залежно від специфіки функціонуван­ня підприємства (підприємця), що перевіряють­ся, та завдань контролюючих органів під час пе­ревірки можуть розглядатися й інші питання, які не включені до цієї глави та використовуватися інші форми актів перевірок.

Ведення касової книги і касових докуме­нтів, їх оформлення:

Під час перевірок здійснюється конт­роль за виконанням підприємством вимог цього Положення, що пов'язані з веденням касової книги та оформленням операцій з приймання та видачі готівки з каси, веденням форм первинної обліко­вої документації.

Під час перевірок з'ясовується наяв­ність у підприємства касової книги, а також від­повідність її оформлення вимогам наказу Мін­стату. Крім того, перевіряється правильність ве­дення касової книги, оформлення в ній касових операцій із приймання і видачі готівкових кош­тів (у тому числі за строками), відповідність за­значених у ній сум про прийняту до каси або видану з каси готівку даним прибуткових і вида­ткових касових ордерів (типові форми відповід­но КО-1 і КО-2, якість і своєчасність записів ка­сира згідно із зазначеними в касовій книзі касо­вими документами, наявність підпису бухгалтера, який перевірив записи в касовій книзі за кількі­стю отриманих ним касових ордерів, правильність підрахунку в касовій книзі фактичних залишків готівки в касі на кінець дня тощо.

Перевіряється також правильність за­повнення всіх реквізитів прибуткових і видатко­вих касових ордерів та платіжних (розрахунко­во-платіжних) відомостей (проставлення потріб­них дат, номерів, сум, підстав для їх виписки, на­явність підписів службових осіб і одержувачів коштів, печаток, штампів, розписів про отримання готівки, правильність оформлення депонованих сум тощо). За окремими платіжними (розрахун­ково-платіжними) відомостями можуть вибірко­во перераховуватися суми виплаченої готівки.

Установлюється наявність у підприємс­тва журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів та книги обліку прийнятих та виданих касиром грошей (типові форми відповід­но КО-3 і КО-5 і правильність їх ведення, а також правильність відображення в касових документах номерів кореспондуючих рахунків, відповідність між кореспонденцією рахунків, унесених до касо­вої книги та проставлених у касових ордерах, на­явність потрібних виправдувальних документів, що додаються до касових ордерів (заяви, накладні, рахунки, довідки тощо), і відміток про їх погашення. У касових документах, які викликають сумніви щодо їх справжності, перевіряється достовірність підписів одержувачів коштів і службових осіб, які дають пояснення щодо цього.

Виявлені в результаті перевірки пору­шення і висновки про ведення касової книги та касових документів зазначаються в розділі і акта перевірки.

Оприбуткування надходжень готівки:

Особлива увага під час перевірки має приділятися встановленню повноти та своєчас­ності оприбуткування касами підприємств готів­кових надходжень, одержаних у результаті здій­снення підприємством господарської діяльності (за реалізовану продукцію, продані товари, вико­нані роботи, надані послуги і за позареалізаційні операції).

Під час перевірки аналізується загаль­ний стан касових оборотів надходжень готівки з кас банку до кас підприємства на підставі бан­ківських виписок за поточними рахунками під­приємства.

Звіряються банківські виписки (за су­мами коштів, що одержані з банку, і датами) та відповідні записи в касовій книзі з даними при­буткових касових ордерів. У разі потреби мо­жуть також порівнюватися дані корінців грошо­вих чеків з виписками банку.

Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися. Порядок оприбуткування готівки касами підпри­ємств, у тому числі і при розрахунках із застосу­ванням РРО (РК) визначені в пункті 2.10 цього Положення.

Під час перевірки контролюючими ор­ганами повного і своєчасного оприбуткування коштів, що надійшли до каси підприємства від здійснення господарської діяльності, записи в касовій книзі звіряються за сумами та строками з даними відповідних прибуткових касових ор­дерів (із залученням у разі потреби таких випра­вдувальних документів: товарних і касових че­ків, розрахункових квитанцій, квитанцій до при­буткових касових ордерів, рахунків-фактур, то­варно-транспортних і податкових накладних тощо). Перевіряється також проведення записів щодо реєстрації зазначених ордерів (за сумами і датами) у журналі реєстрації прибуткових і ви­даткових касових документів.

За потреби поглибленої перевірки повно­го оприбуткування в касі готівкових коштів, одер­жаних з різних джерел, можуть аналізуватися та­кож обороти за відомістю журналу-ордеру 1 за де­бетом субрахунку 301 "Каса в національній валюті" порівняно з оборотами за кредитом кожного корес­пондуючого рахунку/субрахунку (311 "Поточні рахунки в національній валюті", 370 "Розрахунки з різними дебіторами", 631 "Розрахунки з постача­льниками та підрядниками", 661 "Розрахунки за заробітною платою", 662 "Розрахунки з депонента­ми", 681 "Розрахунки за авансами одержаними" та іншими рахунками) з подальшим порівнянням їх із відповідними записами в касовій книзі та дани­ми документів, які підтверджують фактичне одер­жання підприємством певних сум готівки у відпо­відні строки.

Крім того, для контролю за повним і своєчасним оприбуткуванням готівки конкретним підприємством контролюючі органи можуть за­стосовувати відповідні зустрічні документальні перевірки, що здійснюються безпосередньо на підприємствах-покупцях (замовниках), які сплати­ли готівкові копіти, шляхом залучення відповід­них первинних документів та взаємного звірян­ня касових документів отримувачів готівки з да­ними покупців.

Під час перевірки контролюючі органи мають брати до уваги те, що за наявності в касі підприємства готівки, яка не підтверджена при­бутковими касовими ордерами, вона вважається неоприбуткованою в касі та зараховується в до­хід підприємства.

Установлені під час перевірки порушен­ня порядку оприбуткування надходжень готівки відображаються в розділі II акта перевірки.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат