На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Документальне оформлення видачі готівки з каси

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Документальне оформлення видачі готівки з каси

Дотримання встановлених лімітів каси:

Під час перевірки дотримання підпри­ємством ліміту каси визначається встановлений установою банку ліміт каси, уточнюються за на­явними копіями заявок-розрахунків та наказами (розпорядженнями) суми самостійно доведеного підприємством ліміту каси своїм відокремленим підрозділам.

Під час перевірок з'ясовують те, як під­приємство дотримується встановленого установою банку ліміту каси, строків і порядку здавання готівкової виручки, а також своєчасність повер­нення в банк не витрачених у визначений строк коштів, виданих на оплату праці та інші випла­ти. При цьому має враховуватися те, що кошти, одержані з каси банку або направлені з виручки на виплати, пов'язані з оплатою праці, пенсій, сти­пендій, дивідендів (доходу), можуть протягом 3-5 днів зберігатися в касі підприємства понад уста­новлений ліміт каси.

Для визначення понадлімітних залишків готівки в касі порівнюються записи про фактичні її залишки в касі за касовою книгою з установленим підприємству лімітом каси за кожний день незале­жно від того, здійснювалися в цей день касові обо­роти (надходження і витрати готівки) чи ні. Якщо в періоді, що перевіряється, виявлено перевищення ліміту каси, то визначаються, протягом якого часу (у днях) і які понадлімітні суми не здавалися в установлені строки до банку і з якої причини, а також загальна сума понадлімітних залишків.

Під час перевірок мають також урахо­вуватися особливості визначення понадлімітних залишків і порядку їх здавання до кас банків підприємствами торгівлі, громадського харчування та послуг.

При здійсненні цих перевірок у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг та­кож звертається увага на необхідність забезпечен­ня постійної наявності в касах підприємств, що перевіряються, розмінної монети для видачі здачі.

Виявлені порушення встановленого лі­міту каси відображаються у таблиці розділу III акта перевірки (зазначаються дані про діючий ліміт каси, фактичні залишки готівки каси в ті дні, коли було перевищено її ліміт, а також роз- рахунок загальної суми перевищення встановле­них лімітів за кожний день).

Цільове використання готівки, одержаної в установі банку:

Особлива увага під час перевірок має приділятися цільовому використанню готівки, яку підприємство (підприємець) одержує в установі банку. Цільове призначення цих коштів зазна­чається конкретним підприємством (підприєм­цем) при заповненні грошового чека встановле­ної форми і не повинно суперечити чинному за­конодавству України.

Під час перевірок цільового викорис­тання готівки, одержаної підприємством в уста­нові банку, використовуються банківські випис­ки, касові книги, звіти касира, видаткові касові ордери, журнали-ордери 1 за кредитом субраху­нку 301 "Каса в національній валюті", книги об­ліку придбання товарів (робіт, послуг), а також документи, що підтверджують факт витрачання готівкових коштів за призначенням. Крім того, можуть також використовуватися товарні та ка­сові чеки, розрахункові квитанції, квитанції до прибуткових касових ордерів, проїзні документи, інші розрахункові документи, а також акти про закупівлю товарів (виконання робіт, надання по­слуг), платіжні (розрахунково-платіжні) відомості, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори купівлі-продажу, авансові звіти підзві­тних осіб тощо.

Під час перевірки підприємства порів­нюються відповідні записи в касовій книзі та прибуткових касових ордерах з банківськими виписками щодо цільового призначення одержа­них у банку коштів, що визначається за символа­ми касових оборотів, які зазначаються в банків­ських виписках. У разі виникнення розбіж­ностей з'ясовуються їх причини.

Суми і напрями використання готівки, одержаної в касі банку, порівнюються з аналогіч­ними показниками їх фактичного витрачання із залученням відповідних виправдувальних доку­ментів. За результатами перевірки встановлю­ються конкретні факти нецільового використан­ня готівки, з'ясовуються їх причини. Якщо лише частина одержаної в банку готівки була викори­стана за цільовим призначенням, а інша не здана до каси підприємства, то сума витраченої на інші цілі готівки кваліфікується як нецільове викори­стання коштів. Уважаються порушенням також випадки фактичного використання підприємст­вом (підприємцем) одержаної в банку готівки за цільовим призначенням, але без надання підтверджувальних документів.

Результати перевірки цільового вико­ристання готівки, одержаної в банку, зазначають­ся в розділі IV акта перевірки.

Контроль за видачею значних сум готівки:

При здійсненні контролю за дотриман­ням ведення операцій з готівкою особлива увага має приділятися операціям з одержання підпри­ємством (підприємцем) значних сум (що переви­щують еквівалент 10000 євро за офіційним кур­сом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком) зі своїх банківських ра­хунків та їх цільовому використанню.

Під час перевірки систематизуються згі­дно з банківськими документами всі випадки оде­ржання підприємством (підприємцем) значних сум готівкових коштів, а за потреби використовуються також відповідні дані установ банків, у яких від­крито його поточні рахунки.

Під час перевірки аналізуються обсяги готівки, періодичність та структура її видачі, ди­наміка порівнянне з попередніми періодами. Звертається також увага на строки відкриття під­приємством (підприємцем) рахунку; проведення ним операцій, що не є економічно виправданими або суперечать чинному законодавству (які не відповідають характеру його діяльності; перека­зи значних сум готівки на рахунки фізичних осіб; надходження і вилучення з рахунків готівки в сумах, яка перевищує звичайний грошовий обіг цього підприємства (підприємця); внесення на рахунки готівки з подальшим переказуванням її в стислі строки іншому підприємству; система­тичне або повне зняття значних сум готівки в день її надходження на рахунок тощо).

Аналізується також видача готівки в сумах, що становлять менше ніж 10000 євро, але які підприємство (підприємець), що перевіряється, одержувало зі свого рахунку регулярно про­тягом короткого періоду (тижня, декади, місяця).

За потреби для контролю за цільовим використанням значних сум готівки, що одержані підприємством (підприємцем) в установі банку, можуть здійснюватися зустрічні перевірки.

Виявлені в результаті перевірки пору­шення зазначаються в розділі V акта перевірки.

Витрачання готівки з виручки на випла­ти, пов'язані з оплатою праці:

Під час перевірки встановлюється до­тримання підприємством чинного порядку витра­чання готівкової виручки, зокрема здійснення ним виплат, що пов'язані з оплатою праці, за наяв­ності податкового боргу.

Крім того, береться до уваги, що згідно з пунктом 2.12 цього Положення підприємству, яке має податковий борг, забороняється витрачати го­тівку з виручки, одержану від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та позареалізаційних над­ходжень на виплати, пов'язані з оплатою праці, за винятком виплат через екстрені (невідкладні) об­ставини, що можуть здійснюватися з виручки.

5.7.3. Під час перевірки контролюючі органи встановлюють, у які періоди підприємство, що пере­віряється, мало податковий борг, що обліковується в органах державної податкової служби України.

Під час перевірки встановлюються фа­кти проведення підприємством у ці періоди за­значених вище виплат, пов'язаних з оплатою праці, за наявності в нього податкового боргу. Для цього за записами в касовій книзі та за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями і вида­тковими касовими ордерами встановлюються суми і дати здійснення цих виплат із каси підприємс­тва. На підставі касової книги та прибуткових касових ордерів виявляються також джерела над­ходжень коштів (з установи банку або з вируч­ки) за сумами і датами, за рахунок яких здійсню­валися вищезазначені виплати.

Також слід звертати увагу на ті випадки, коли за однією платіжною (розрахунково-платіжною) відомістю частина виплат здійснювалася за ра­хунок коштів, одержаних в установі банку, а інша частина - за рахунок готівкової виручки.

З метою перевірки зазначеного питан­ня можуть також використовуватися: місячний (квартальний) бухгалтерський баланс (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 Головна книга, журнали-ордери, касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні (розрахун­ково-платіжні) відомості, банківські виписки тощо.

Дані про виявлені порушення (конк­ретні дати та суми) зазначаються в розділі VI акта перевірки.

Дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використання:

Метою перевірки є здійснення контро­лю за дотриманням підприємствами встановле­ного порядку видачі готівкових коштів під звіт (у тому числі на відрядження) та їх використан­ня відповідно до вимог цього Положення та Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон (із змінами), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 10.06.99 № 146 і зареєстрованої Міністерством юстиції України 29.06.99 за № 418/3711.

Під час проведення перевірок аналізу­ється порядок видачі підприємствами сум під звіт, їх цільове використання, виявляються факти не­правомірної видачі готівки під звіт працівникам, які повністю не розрахувалися за попередньо видані їм кошти, несвоєчасного звітування, а та­кож випадки передавання підзвітних коштів од­ним працівником іншому тощо.

Під час перевірки можуть аналізувати­ся дані бухгалтерських регістрів, а саме: журналу-ордера 7, субрахунку 372 "Розрахунки з під­звітними особами", у яких за дебетом відобража­ються кошти, видані з каси під звіт, і відшкоду­вання перевитрат за авансовими звітами, а за кре­дитом - суми витрат за авансовими звітами, під­тверджені бухгалтерією, та повернення невико­ристаних авансів. Дебетове сальдо зазначає суму заборгованості підзвітних осіб підприємству, кре­дитове - суму перевитрат підзвітних осіб за аван­совими звітами. Такий аналіз дає змогу визна­чити напрями використання підзвітних сум, ви­явити порушення під час їх видачі.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат