На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Порушення мислення у хворих на шизофренію

Реферати > Медицина > Порушення мислення у хворих на шизофренію

ПЛАН:

1. Вступ.

2. Загальні відомості про шизофренію.

3. Теорії патогенезу.

4. Порушення мислення, як основний симптом при шизофренії.

4.1 Порушення операціональної сторони мислення.

4.1.1 Зниження рівня узагальнення.

4.1.2 Спотворення процесу узагальнення.

4.2 Порушення особового компоненту мислення.

4.2.1 Різноплановість мислення.

4.2.2 Резонерствування.

4.3 Порушення динаміки розумової діяльності.

4.3.1 Лабільність мислення.

4.3.2 Інертність мислення.

4.4. Порушення процесу саморегуляції пізнавальної діяльності.

5. Висновок.

6. Список використаної літератури.

1. Вступ.

Порушення мислення є одним з симптомів, що найчастіше зустрічаються, при психічних захворюваннях. Клінічні варіанти розладів мислення надзвичайно різноманітні. Деякі з них вважаються типовими для тієї або іншої форми шизофренії. При встановленні діагнозу захворювання психіатр часто керується наявністю того або іншого виду порушень мислення. Тому у всіх підручниках і монографіях по психіатрії, присвячених самим різним клінічним проблемам, є немало висловів щодо розладу мислення; є безліч робіт, що описують розлади розумової діяльності, і в психологічній літературі. Проте єдиної кваліфікації, або єдиного принципу аналізу цих розладів немає. Відбувається це тому, що при описі і аналізі порушень мислення, дослідники базувалися на різних психологічних теоріях мислення, на різних філософсько-методологічних положеннях.

Порушення мислення, що зустрічаються в психіатричній практиці, носять різноманітний характер. Їх важко укласти в яку-небудь жорстку схему, класифікацію. Може йтися про параметри, навколо яких групуються різні варіанти змін мислення, що зустрічаються у психічно хворих.

Б.В.Зейгарник виділяла три види, патології мислення [1]:

Порушення операціональної сторони мислення

Порушення динаміки мислення.

Порушення особового компоненту мислення.

Особливості мислення кожного окремого хворого далеко не завжди можуть бути кваліфіковані в межах одного виду порушень мислення. Нерідко в структурі патологічно зміненого мислення хворих спостерігаються більш менш складні поєднання різних видів порушень. Так, наприклад, порушення процесу узагальнення в одних випадках поєднується з порушенням цілеспрямованості мислення, в інших – з різними підвидами порушень його динаміки.

Хоча встановлення діагнозу шизофренія – справа психіатрії, однак без комплексного психологічного дослідження, при цьому не обійтись.

2. Загальні відомості про шизофренію.

Креппеліном вперше була зроблена спроба об'єднати різноманітні психічні хвороби в одну групу – деменція прекокс [2].

Критерієм послужив результат цих хвороб, названий в сучасній литературі апато-абулічний синдром. Недивлячись на все різноманіття клінічних проявів шизофренії, Блейлером були виявлені загальні риси її різноманітних форм:

1. Розщеплення психічних функцій на незалежні комплекси, руйнуючі єдність особистості, котра поперемінно знаходится то під впливом одного, то під впливом іншого комплекса.

2. Ассоціативні порушення.

3. Афективні розлади.

Блейлер виділяв 4 основних види шизофренії:

- параноїдна форма

- кататонія

- гебефренія

- проста форма

- і надавав велике значення латентній формі шизофренії, вважаючи її найбільш поширеною. В сучасній міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду виділяють також кататонічну, гебофренічну, просту и параноїдну форми шизофренії, а також недифференційовану, неуточнену та інші.

Шизофренія, котрою хворіє приблизно 1% населення, найчастіше починається у віці до 25 років (в 50% випадків) і триває на протязі всього життя [Dorothy P., 1999; Седок, 1998; Лічко, 1985]. На шизофренію хворіють люди всіх верств суспільства. Найбільш часто хвороба трапляється серед підлітків, один або обидва батьки котрого хворіють на шизофренію. Імовірність захворіти в цьому випадку відповідно дорівнює 12 і 40 процентам.

З роками стан пацієнтів може значно поліпшитись, аж до повного виліковування.

Симптоми шизофренії діляться на позитивні, та негативні. До позитивних симптомів відносяться:

Маячні ідеї (пацієнт думає, що хтось вкладає йому в голову думки, змушує здійснювати якісь вчинки).

Галюцинації.

Атактичне мислення (наявність в мові пацієнта некоординованих, не співпадаючих між собою понять).

До негативних симптомів відносяться:

Емоційна тупість (послаблення емоцій).

Алогія (скупість, або повне припинення мови).

Гіпобулія (послаблення вольової активності, бажань).

Абулія (повна відсутність бажань).

Парабулії (спотпорені пози, жести, хода).

Найбільш важливим симптомом шизофренії - Блейлер вважав порушення мислення, які характеризуються порушенням асоціативного процесу.

Володимир Лєві так описує порушення мислення при шизофренії [3]:

„Cхильність до розумування, до пояснення і обгрунтування всього і вся; до всеохоплення, до однозначності суті, до глобальної послідовності, до всезагальних кінвих істин. („Почавши говорити , відчуваю нездоланне бажання розвивати думку дальше і дальше, хоча нема конкретної теми: приходжу до абсолютів, до часу і простору, питання: що первинне?) Це називають деколи філософською інтоксикацією; можливо, це компенсація якоїсь недостатньої інтуїції; тут теж гіпертрофія логіки, виключна раціональність. („В житті є справа і насолода, найвища справа – наука, найвища насолода жінка; ділю час між наукою і жінкою, але кожна вимагає всього часу; що вибрати? Що первинне?”

Об’єктивних методів діагностики шизофренії на даний час немає. Діагноз ставиться на основі бесід з пацієнтом і аналізу його поведінки.

3. Теорії патогенезу

Теоррії патогенезу шизофренії [4] багаточисленні і протирічні, і ні одна з них не в стані дати відповіді на ряд питань, пов'язаних з виникненням і лікуванням хвороби. Шизофренія вважається гетерогенним розладом. В основі його розвитку лежать, як порушення нейротрансміттерних систем, так і дія соціальних факторів, які впливають на пенетрантність генів. Існують також гіпотези про вірусну природу цього захворювання.

При шизофренії мають місце порушення, як мінімум, трьох нейромедіаторних систем: дофамінергічної, норадренергічної та ГАМК-ергічної системи. Вважається, що порушуються переважно два дофамінергічних тракти: мезокортикальний та мезолімбічний тракти. Клітини даних трактів зосереджені в чорній субстанції, аксони котрих підходять до нейроцитів фронтальної долі та долі Брока ( лімбічні структури). Роль мезокортикального тракта полягає в церебральній інтеграції. Ряд дослідників вважає, що недостатність ГАМК є днією з причин розвитку шизофренії: наприклад описані позитивні результати лікування пацієнтів бензодіазепинами.

Вважається, що при шизофренії порушується і серотоніергічна система, на на основі цих данних получені нейролептики з двойним механізмом дії: блокування дофамінових и серотонінових рецепторів. Попередні нейролептики, наприклад галоперідол мали здатність блокувати переважно дофаминові рецептори і в 35 раз меншу властивість – серотонінові рецептори.

Останнім часом з'явились дані, котрі свідчать про підвищення в крові рівня поліамінів, токсично діючих на гемато-енцефалічний прцес. Тим самим запускається аутоімунний механізм пошкодження головного мозку. Сканування головного мозку показало зміни в скроневих та лобних долях (зниження густини сірої речовини).

В пацієнтів з гострим початком шизофренії були виявлені атипічні макрофаги, що може відображати генетичну трансформацію імунної відповіді. При анатомічному дослідженні головного мозку виявляють змінені аномалії.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат