На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

У додатку Г наведено порядок заповнення кожної статті Звіту про рух грошових коштів.

3.2 Аналіз руху грошових коштів

Для аналізу якості управління підприємством скористаємося даними Звіту про рух грошових коштів (форма № 3).

До реформування системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні у складі річної фінансової звітності були присутні аналоги нинішнього "Балансу", "Звіту про фінансові результати" і "Звіту про власний капітал". Що ж до "Звіту про рух грошових коштів", то ця форма звітності є принципово новою в системі фінансовій звітності підприємств України. В зв'язку з цим висвітлимо основні принципи її складання і роль в системі фінансової інформації, що міститься в звітності [40, с. 120].

Підприємство може бути дуже прибутковим і в той же час мати надзвичайний дефіцит грошових коштів. Деякі можуть бути лише средньоприбутковими і в той же час мають в розпорядженні великі суми грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів призначений показати подібні надлишки і дефіцити. Він складається для того, щоб показати порядок фінансування операцій підприємства і використання їм фінансових ресурсів [42, с. 69].

Звіт про рух грошових коштів - одна з основних форм фінансової звітності, в якій підсумовується інформація про надходження і вибуття грошових коштів підприємства. Звіт про рух грошових коштів доповнює баланс і звіт про фінансові результати. Баланс відображає фінансове положення підприємства на певний момент часу (кінець звітного періоду), а звіт про рух грошових коштів пояснює зміни, що відбулися з одним з компонентів фінансової звітності - грошовими коштами - від однієї дати балансу до іншої. Звіт про фінансові результати відображає результати діяльності підприємства за період; і ця діяльність є основним чинником, який змінює стан грошових коштів, відбиваних в звіті про рух грошових коштів. Інформація про рух грошових коштів підприємства корисна тим, що вона надає користувачам фінансової звітності базу для оцінки здатності підприємства привертати і використовувати грошові кошти і їх еквіваленти [35, с. 361].

Звіт про рух грошових коштів, крім того, містить інформацію, яка корисна при оцінці фінансової гнучкості фірми. Фінансова гнучкість - це здатність фірми генерувати значні суми грошових коштів з тим, щоб своєчасно реагувати на несподівано виникаючі потреби і можливості. Інформація про рух грошових коштів за минулі періоди, особливо про рух грошових коштів від основної діяльності, допомагає оцінити фінансову гнучкість. Оцінка здатності фірми пережити, наприклад, несподіване падіння попиту може включати аналіз руху грошових коштів від основної діяльності за минулі періоди. Чим значніше потоки грошових коштів, тим вище виявиться здатність фірми витримати несприятливі зміни економічних умов.

Деякі інвестори і кредитори вважають звіт про рух грошових коштів корисним при оцінці "якості" доходів фірми. Визначення доходів при обліку по методу нарахувань вимагає безлічі бухгалтерських проводок, пов'язаних з нарахуванням, відображенням сум, що відносяться до майбутніх звітних періодів, розподілом і оцінкою. Такі коригування і процедури роблять процес визначення доходу більш суб'єктивним, чим хотілося б деяким користувачам фінансової звітності. Такі користувачі покладаються на більш об'єктивну оцінку ефективності, ніж чистий прибуток, - на рух грошових коштів від основної діяльності. З погляду таких користувачів, чим вище цей показник, тим вище “якість” доходу [36, с. 120].

За станом руху грошових потоків можна судити про якість управління підприємством. Цю залежність покажемо за допомогою схеми, зображеної на рис. 1.3 [37, с. 86].

Рисунок 1.3.

Залежність якості управління підприємством від структури грошових потоків


Аналізоване підприємство ТОВ “Вічунай-Україна” в 2004 році мало таку структуру грошових потоків:

Таблиця 3.1.

Структура грошових потоків

Вид діяльності

2004 рік

Операційна

124,6 (+)

Інвестиційна

0,4 (-)

Фінансова

2,0 (+)

Чистий рух коштів за звітний період

126,2 (+)

Загальна оцінка якості управління

Нормальне

Як випливає з табл. 3.1, в 2004 році ми маємо нормальну якість управління підприємства. На думку фахівців, якість управління підприємством можна охарактеризувати як нормальну у тому випадку, якщо за наслідками звітного періоду чистий рух грошових коштів в результаті операційної фінансової діяльності має позитивне значення, в результаті інвестиційної діяльності – негативне. Це означає, що в результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації товарів, підприємство одержує достатньо грошових коштів, щоб мати змогу інвестувати ці кошти, а також виплачувати відсотки по залученим кредитам. Причому підприємству для здійснення інвестицій достатньо тільки власних засобів. Якщо при цьому чистий рух коштів в результаті всіх видів діяльності підприємства за рік також має позитивне значення (в нашому випадку воно склало 126.2 тис грн.), то можна говорити про те, що керівництво підприємства повністю справляється зі своїми функціями.

Аналіз валюти балансу на початок і кінець звітного періоду показав збільшення суми.. Збільшення валюти балансу порівняно з попереднім періодом – позитивне явище, однак треба звернути увагу на те, за рахунок чого виник цей зріст. У нашому випадку ми бачимо збільшення непростроченої кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги порвняно з дебіторською.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат