На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Одним з найважливіших завдань аудиту грошових коштів є перевірка відповідності кореспонденції рахунків за операціями на рахунках у банках чинним нормативним положенням щодо ведення бухгалтерського обліку. Суцільним способом перевіряють обґрунтованість списання грошей з рахунків підприємства в банках у дебет рахунків:

«Основне виробництво»;

«Брак у виробництві»;

«Витрати діяльності»;

«Витрати за елементами»;

«Фінансові результати»;

«інші витрати».

Кожен випадок порушення типової кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку перевіряється за первинними документами, які дають змогу виявити, чи не здійснено навмисне перекручення облікових і звітних даних та інші зловживання [34; с. 189].

При внутрішньому контролі на досліджуваному підприємстві перевірялась правильність ведення бухгалтерського обліку, зокрема грошових коштів на рахунках у банку. При внутрішньому контролі порушень не було виявлено.

Про проведенні аудиту на перевірку операцій з грошовими коштами було відведено чотири дні. При перевірці первинної документації, на основі якої здійснюються проведення в бухгалтерському обліку, виявилось, ще не дістає трьох виписок з банку, які підтверджували б здійснення розрахунків з контрагентами. Була проведена зустрічна перевірка здійснення цих операцій, а після цього банк надав засвідчені копії і порушення були усунуті.


ВИСНОВКИ

Грошовий обіг здійснюється в готівковій і безготівковій формах.

Безготівковий обіг - рух вартості без участі готівки. Частка безготівкових розрахунків у Україні раніш складала біля 80 %, сьогодні трохи збільшилась . Високий рівень безготівкових розрахунків у будь-якій країні говорить про правильну, грамотну організаціїю всього грошового обігу.

Готівково- грошовий обіг - прямування готівки в сфері обігу і виконання ними 2-х функцій: засобу платежу і засобу обігу. Готівка використовуються: для оплати товарів, робіт, послуг; для розрахунків за товари і послуги, для розрахунків, не пов'язаних із рухом товарів і послуг( розрахунків по виплаті заробітної плати, премій, посібників, стипендій, пенсій, по виплаті страхових відшкодувань по договорах страхування, при оплаті цінних паперів і виплаті прибутку по ним, по платежах населення, на господарські потреби, на оплату відряджень, на представительські витрати, на закупівлю сільгосппродукції і т.д). Готівково-грошовий рух здійснюється за допомогою різноманітних видів грошей: банкнот, металевих монет, інших кредитних інструментів.

У Україні починаються спроби обмежити готівково-грошовий обіг, тому що воно дозволяє йти від контролю держави за діяльністю юридичних і фізичних осіб. Цим пояснюється і ппідвищений інтерес до стану готівкових розрахунків з боку контролюючих органів. Незважаючи на це, готівкові розрахунки в практиці вітчизняних суб’єктів господарювання досить розповсюджені. І хоча останнім часом спостерігається значне скорочення обсягів готівкових розрахунків в порівняння з безготівковими, всілякі законодавчі обмеження та інші фактори роблять актуальною проблеми організації, обліку, а також аудиту операцій з готівкою

Досліджуване підприємство – ТОВ „Вічунай-Україна” – належить до тих, які використовують готівку в основному для розрахунків, не пов’язаних з рухом товарів. Зокрема, готівка використовується для виплати заробітної плати, розрахунків з підзвітними особами тощо.

В результаті проведеного дипломного дослідження питань руху та обліку грошових коштів, організації контролю за їх збереженням і використанням на ТОВ „Вічунай-Україна” можна зробити висновки, що облікова, фінансова і контрольна робота здійснюється керівником підприємства та бухгалтером відповідно до чинного законодавства та національних стандартів. Контроль за дотриманням законодавства з питань грошового обігу здійснюється банківськими установами та державними органами.

Що стосується комерційної діяльності підприємства, то можна зробити висновки, що воно розвивається досить швидкими темпами. Про це свідчить, наприклад, те, що підприємством було отримано прибуток уже в наступному після заснування кварталі. Крім того, аналіз структури грошових потоків підприємства за 2004 рік вказує на високий рівень управляння (тобто свідчить про те, що керівництво підприємства справляється зі своїми обов’язками).

В дипломній роботі розкрито також сутність та функції грошей, показано значення готівкових та безготівкових розрахунків в економіці України перехідного періоду. В роботі також розглянуто нормативну базу бухгалтерського обліку, його основні принципи.

На основі узагальнення питань нормативного регулювання готівкових та безготівкових розрахунків в Україні вивчено практику їх організації на діючому підприємстві України, а саме:

розглянуто організацію приймання готівки в касу та її видачі з каси;

вивчено проблеми розрахунків з підзвітними особами;

з’ясовано порядок установлення ліміту залишку готівки в касі;

описано порядок відкриття рахунків в банку;

розглянуто питання організацій операцій на банкківіських рахунках.

Бухгалтерський облік операцій з грошовими коштами наглядно представлено в другому розділі.

Третій розділ присвячено звіту про рух грошових коштів: роглянуто порядок його складання (у додатку Г наведено алгоритм заповнення його рядяків на основі даних рахунків бухгалтерскьго обліку), а також показано. як можна використовувати звіт про рух грошових коштів для оцінки якості управляння підприємством.

У четвертому розділі описано порядок організації та розроблено методику аудиту грошових коштів.

Важливою складовою аудиторської перевірки фінансово-господарського стану підприємства є аудит грошових коштів, який проводиться за такими напрямками:

аудит касових операцій;

аудит операцій на поточному рахунку;

аудит операцій на валютному та інших рахунках у банках.

Досліджуючи ці напрямки, можна зробити висновок про доцільність та ефективність використання грошових коштів клієнтом.

Аудит касових операцій підприємства рекомендується проводити в кілька етапів.

На підготовчому етапі аудиту касових операцій аудитор пови­нен розглянути загальні питання організації роботи каси на підприємстві.

Перший етап аудиту касових операцій передбачає проведення раптової ревізії каси з повним поаркушним перерахунком усіх гро­шей та інших цінностей, що знаходяться у касі підприємства (век­селів, зобов’язань).

Другим етапом є перевірка правильності заповнення касових документів та організації порядку ведення касових операцій. На­ цьому етапі перевіряється правильність заповнення прибуткових та видаткових касових ордерів.

Перевірка операцій з видачі готівки з каси проводиться на третьому етапі аудиту.

Четвертий етап передбачає перевірку повноти оприбуткування го­тівки в касі підприємства.

На п’ятому етапі аудитор перевіряє додержання підприємством встановленого ліміту залишку готівки в касі.

Останнім – шостим етапом перевірки є зіставлення даних первинних, аналітичних і синтетичних облікових документів з даними, відображеними у звітності підприємства, з метою встановлення їх відповідності.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.84 р. № 8073-Х // Бібліотека законодавства / Укладач Л. Мар горська. – Х.: Фактор, 2002. – 230 с.

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.99 р. № 679-XIV // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат