На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV // Бухгалтерський облік: нормативна база / Укладач О. Піроженко. – Х.: Фактор, 2002 р. – с. 5-17.

Про визначення розміру збитків, заподіяних підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею чи втратою дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів і валютних цінностей: Закон України від 06.06.95 р. № 217/95-ВР // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

Про застосування штрафних санкцій за порушення норм регулювання обігу готівки: Указ Президента України від 12.06.95 р. № 436 у редакції Указу Президента України від 11.05.99 р. № 491/99 // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління НБУ від 14.08.2003 р. № 337 // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій» від 15.02.96 р. № 51 (з урахуванням наказу Державного комітету статистики України від 27.07.98 р. № 263) // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

Iнструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291 // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку, доведені наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356 // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116 // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

Наказ Державної податкової адміністрації України від 19 вересня 2003 року № 440 „Про затвердження форми Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, та Порядку складання вказаного Звіту”// [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

Закон Украіни „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 р. № 889-IV // [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА”1994-2002.

1С:Предприятие версия 7.7. Руководство пользователя, Коллект. авторов., под ред. Алексеева А. – М.: Фирма «1С», 1999. – 520 с.

1С:Предприятие. Версия 7.7. Комплексная конфигурация „Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры для Украины». Описание. – М.: Фирма «1С», 2001. – 648 с. (356-365)

Банки и банковское дело: Учеб. пособие / Под ред. И.Т. Балабанова .-СПб.; М.; Х.; Минск: Питер, 2001.-254 с. - (Крат. курс)

Белуха, Н.Т. Аудит: Учебник: Для студентов экон. спец. вузов.-К.: Знання, 2000.-772 с.

Борщ Н. Касові операції. – Х.: Фактор, 2002. – 280 с.

Вареня, В.О. Ревiзiя касових, розрахункових i кредитних операцiй // Свiт бух. облiку .- 1998.- № 7-8.- C. 75-82.

Васюренко, О.В. Банкiвський менеджмент: Посiбник [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Васюренко.-К.: Академiя, 2001.-317 с..-(Альма-Матер).

Гайдай Н., Черная С. Методика операционной проверки денежных активов торговых предприятий // Бухгалт. учет и аудит.- 2002.- № 5.- С. 43-47; № 6.- С. 38-46.

Годовая финансвая отчетнсоть. Спецвипуск, 2005, № 12 (газета „Налоги и бухгалтерський учт”), 104 с.

Гуйда, Л. Нашла касса на инвентаризацию // Дебет-кредит: Прил. к газ. "Галиц. контракти".- 2001.- № 21.- C. 25-30.

Деньги. Кредит. Банки: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / Под ред. Е.Ф. Жукова.-М.: ЮНИТИ, 2000.-624 с..-Библиогр.: с. 617.

Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В.Лукашевича и др.; Под общ. ред. В.Лукашевича – М., 1996. – 612 с.

Iзмайлова, К.В. Фiнансовий аналiз: Навч. посiб. [для студ.] / К.В. Iзмайлова; Межрегiон. акад. упр. персоналом.-К., 2000.-147 с.

Завгородний, В.П., Савченко, В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка.-К.: Блиц-Информ, 1996.-832 с.

Згурский, О. Урок 17. Касса и кассовые операции // Дебет-кредит.-2001.- № 32.- С. 30-35.

Згурский, О., Пантелеев, В. Урок 16. Касса и кассовые операции. Оплата труда // Дебет-кредит: Прил. к газ. "Галиц. контракти".- 2001.- № 24.- C. 37-51.

Иванов, В.М. Деньги и кредит: Курс лекций / В.М. Иванов; Межрегион. акад. упр. персоналом.-2-е изд., стер.-К., 2001.-231 с.

Каморджанова Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский учет в схемах и рисунках: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 429 с.

Касса и кассовые операции. Регистраторы расчетных операций / Подгот. О. Згурский // Дебет-кредит. Шк. бухгалтера.- 2002.- № 6.- C. 83-96.

Касса и кассовые операции: Шпаргалка // Дебет-кредит. Шк. бухгалтера.- 2002.- № 11.- С. 114-124.

Ковалев, В.В. Финансовый анализ: Упр. капиталом: Выбор инвестиций: Анализ отчетности .-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 1998.-512 с.

Количественные методы финансового анализа: Пер. с англ. / Под ред. С.Дж. Брауна, М.П. Крицмена.-М.: ИНФРА-М, 1996.-336 с..-(Проф. б-ка. Сер. "Финансы")

Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2003. – 148 с.

Костюк Д. Новации операций с наличностью // Налоги и бухгалтерский учет. – 2003. – № 33. – С. 45-47.

Кулаковська, Л.П. Основи аудиту: Навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. освiти України I-IV рiвнiв акредитацiї / Людмила Петрiвна Кулаковська, Юрiй Володимирович Пiча.-К.; Л.: Каравела: Новий Свiт-2000, 2002.-500 с.

Лапiшко, М.Л. Основи фiнансово-статистичного аналiзу економiчних процесiв: Пiдруч. для пiдгот. мол. спецiалiстiв.-Львiв: Свiт. Вид-во Львiв. ун-та, 1995.-328 с.

Лапуста, М.Г. Финансы фирмы: Учеб. пособие [для студентов экон. вузов] / М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамай.-М.: ИНФРА-М, 2002.-264 с.

Лахтiонова, Л.А. Фiнансовий аналiз суб'єктiв господарювання: Монографiя / Людмила Анатолiївна Лахтiонова; Київ. нац. екон. ун-т.-К., 2001.-387 с.

Лончакова В. Знать каждому! Организация, учет и документальное оформление кассовых операций // Все о бух. учете.- 2001.- № 82.- C. 23-28.

Макконнелл, К.Р., Брю, С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ.: [Учебник].-М.: Республика, 1995.

Матвеева В. Учет кассовых операций: Кассовая книга (форма N КО-4) // Налоги и бухгалт. учет.- 2001.- № 88.- C. 45-47

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат