На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Наличное [Тема: Сб. нормат.-правовых док. и консультаций] // Бухгалтер .- 2002.- №36.- C. 1т-40т.

Операции с наличными средствами [Сб. нормат.-правовых док.] // Б-ка "Фактора": Прил. к газ. "Налоги и бухгалт. учет".- 2003.- № 3.- 103 с.

Операції з готівкою // Податки та бухгалтерський облік. – Спецвипуск № 4. – 2002 р. – 56 с.

Позднякова М. Кассовые операции в национальной валюте // Баланс.- 2002.- N 46.- C. 29-36.

Решина, Г.А. Деньги и денежное обращение (вопросы теории и практики): Учеб. пособие / Балт. рус. ин-т.-Рига, 1998.-226 с.

Ришар, Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия: Пер. с фр. / Под ред. Л.П. Белых.-М.: Аудит, 1997.-376 с.

Савченко, Е. Кассовые операции / Е. Савченко, Н. Борщ.-Х.: Фактор, 2001.-227 с..-(Б-ка "Фактора". Налоги и бухгалт. учет)

Самоучитель версий 1С:Бухгалтерии версий 7.5-7.7 в вопросах и ответах.: Практ пособие под редю Комягина В.Б. – М.: Издательство ТРИУМФ, 2000. – 400 с.: ил. (135-327)

Справжній бух облік. — Х.: Фактор, 2005. — 1072 с.

Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. и управлен. специальностям: Крат. курс / [Коллектив авт.: Н.Ф. Самсонов (рук.), Н.П. Баранникова, Н.И. Строкова и др.; Под ред. Н.Ф. Самсонова].-М.: ИНФРА-М, 2002.-301 с..-(Высш. образование)

Усач Б.Ф. Аудит. – К.: Знання-Прес, 2002.

Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. для студентов экон. спец. вузов / Под ред. Л.А. Дробозиной.-М.: Финансы, 1997.-480 с.

Хелферт, Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. / Под ред. Л.П. Белых.-М.: Аудит, 1996.-663 с.

Цыганок Ю., Шеремет О. 1C:Бухгалтерия 7.7 для Украины. Занятие 14. Учет денежных средств: кассовые операции // Налоги и бухгалтерский учет. – 2002. – № 62. – с. 38-46.

Чернелевський Л. М., Беренда Н. І. Аудит: Навч. посіб. – К.: Міленіум, 2002.

Шеремет, А.Д., Сайфулин, Р.С. Методика финансового анализа.-М.: Инфра-М, 1996.-176 с.


ДОДАТКИ


ДОДАТОК А

Перелік документів, необхідних для відкриття рахунку

№ п/п

Перелік документів

Обличчя, уповноважене завіряти копії

Примітка

1

2

3

4

Юридична особа

1

Заява про відкриття поточного рахунку встановленої форми

-

Заяву підписують керівник і головний бухгалтер юридичної особи. Якщо в штатному розкладі відсутня посада головного бухгалтера або інша особа, на яку покладена функція ведення бухгалтерського обліку і звітності, то заяву підписує тільки керівник

2

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавської влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію

Нотаріус або орган, що видав дане свідоцтво

Не надається юридичними особами бюджетної сфери

3

Копія належним чином зареєстрованого засновницького документа (статуту, учредительського договору, засновницького акту, положення)

Орган, що здійснив реєстрацію, або нотаріус. Не вимагають завірення Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядженнями Президента України, органу влади Автономної республіки Крим або органу місцевого самоврядування

Не надається юридичними особами публічного права, діючими на підставі законів (державні підприємства, учбові заклади і ін.)

4

Копія довідки про внесення юридичної особи в Єдиний реєстр підприємств і організацій України

Орган, що видав довідку, або нотаріус, або уповноважений працівник банка

-

5

Копія документа, підтверджуючого узяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби

Орган, що видав довідку, або нотаріус, або уповноважений працівник банка

-

6

Картка із зразками підписів і печатки встановленого зразка

Нотаріус або організація, якій суб'єкт адміністративно підлеглий, в установленому порядку

В картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або засновницьких документів юридичної особи надано право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи

Юридична особа, що використовує найману працю і є платником страхових внесків (додатково)

7

Копія документа, підтверджуючого реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійної фундації України

Орган, що видав такий документ, або нотаріус, або уповноважений працівник банка

Якщо суб'єкт не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, інформація про це обов'язково указується в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація»

8

Копія страхового свідоцтва, підтверджуючого реєстрацію юридичної особи у Фундації соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України як платника страхових внесків

Орган, що видав такий документ, або нотаріус, або уповноважений працівник банка

Фізична особа — підприємець

1

Заява про відкриття поточного рахунку встановленої форми

-

Заява підписується фізичною особою — підприємцем

2

Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця уповноваженим органом державної влади України

Нотаріус або орган, що видав дане свідоцтво

-

3

Копія документа, підтверджуючого узяття фізичної особи — підприємця на облік в органі державної податкової служби

Орган, що видав довідку, або нотаріус, або уповноважений працівник банка

-

4

Копія документа, підтверджуючого реєстрацію фізичної особи — підприємця у відповідному органі Пенсійної фундації України

Орган, що видав такий документ, або нотаріус, або уповноважений працівник банка

-

5

Картка із зразками підписів встановленого зразка

Уповноважений працівник банку або нотаріус

-

Фізична особа — підприємець, використовуюче найману працю (додатково)

6

Копія документа, підтверджуючого реєстрацію фізичної особи — підприємця у відповідному органі Фундації соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України як платника страхових внесків

Орган, що видав такий документ, або нотаріус, або уповноважений працівник банка

Якщо суб'єкт не використовує найману працю, інформація про це обов'язково указується в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація»


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат