На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства


ДОДАТОК В

Статті доходу

Субрахунок (рахунок)

Статті витрат

Субрахунок (рахунок)

ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

І. Операційна діяльність

Основна діяльність

Реалізація продукції, товарів, робіт, послуг

701, 702, 703, 705

Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг

Загальновиробничі витрати

Адміністративні витрати

Витрати на збут

90, 91, 92, 93

Інша операційна діяльність

Реалізація іноземної валюти

711

Собівартість реалізованої валюти

942

Реалізація оборотних активів (крім готової продукції, виробів виробничих, виробничо-торговельних підприємств, товарів — для торговельних і виробничо-торговельних підприємств)

712

Собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, виробів виробничих, виробничо-торговельних підприємств, товарів торговельних, виробничо-торговельних підприємств)

943

Надання активів на умовах операційної оренди

713

Витрати, понесені у зв’язку зі здійсненням досліджень та розробок

941

Виникнення курсової різниці у зв’язку зі здійсненням операцій операційної діяльності

714

Втрати від курсової різниці за операціями, пов’язаними з операційною діяльністю

945

Втрати, пов’язані з розбіжністю курсу валют між курсом, установленим НБУ, та курсом, установленим на міжбанківському валютному ринку («комерційний» курс), за операціями, пов’язаними з операційною діяльністю

92 (949)

Надходження штрафів, пені, неустойки за порушення договірних відносин

715

Суми штрафів, пені, неустойки, визнані підприємством, що підлягають сплаті

948

Надходження відшкодування вартості раніше списаних активів

716

Понесені витрати, пов’язані з нестачами та втратами, у зв’язку із псуванням та розкраданням цінностей

947

Дохід, що виник за результатами проведеної інвентаризації

719

Дохід від списання кредиторської заборгованості у зв’язку із закінченням строку позовної давності

717

Витрати, понесені у зв’язку з визнанням дебіторської заборгованості сумнівною та безнадійною

944

Безоплатне надходження оборотних активів

718

Суми податків, що списуються у зв’язку з коригуванням

949

Дохід, що виникає в результаті дооцінки запасів у межах раніше проведеної їх уцінки

719

Втрати, понесені у зв’язку з уцінкою запасів у результаті їх знецінення, втратою первісних якостей, товарного вигляду

946

Доходи від операції з тарою у зв’язку з різницею, що виникає між обліковою вартістю тари, прийнятої на підприємстві, та вартістю тари, зазначеної постачальником

719

Витрати, що виникають у результаті виникнення різниці між обліковою вартістю тари, прийнятої на підприємстві, та вартістю тари, зазначеної постачальником

949

Доходи, що виникають у результаті діяльності житлово-комунальних та обслуговуючих господарств

719

Витрати, понесені підприємством у зв’язку з діяльністю житлово-комунальних та обслуговуючих господарств

949

Доходи, що виникають у результаті діяльності об’єктів соціально-культурного призначення, що значаться на балансі підприємства (будинки відпочинку, пансіонати, санаторії, дошкільні установи, дитячі табори відпочинку, будинки культури та освіти тощо)

719

Витрати, пов’язані з діяльністю об’єктів соціально-культурного призначення

949

Для страхових компаній:

Комісійні винагороди за перестрахування

Частка страхових сум та відшкодувань, сплачених перестраховиками

Суми повернення з централізованих страхових резервних фондів, сум страхових резервів (інших, ніж резерв незароблених премій)

719

Для страхових компаній:

Суми витрат страховика, а саме: відрахування до страхових резервів (крім резервів незароблених премій)

Відрахування до централізованих страхових резервних фондів

949

II. Інвестиційна діяльність

Повернення раніше наданих позик (крім позик, інвестованих у боргові цінні папери (облігації))

311

Витрати, пов’язані з наданням позик (крім позик, інвестованих у боргові цінні папери (облігації))

Втрати, пов’язані з неповерненням позики

977

Дохід, одержуваний у результаті продажу об’єктів необоротних активів

742

Витрати, пов’язані з придбанням необоротних активів

151, 152, 153, 154

Собівартість реалізованих об’єктів необоротних активів

972

Дохід, визнаний унаслідок припинення існування причин, що призвели до зменшення корисності об’єктів основних засобів (у сумі попереднього зменшення корисності з одночасним зменшенням суми нарахованого зносу)

746

Витрати, визнані у зв’язку зі зменшенням корисності об’єктів основних засобів (з одночасним збільшенням суми нарахованого зносу)

975

Дохід, пов’язаний зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування в результаті:

— отримання прибутку асоційованим підприємством

— отримання прибутку спільним підприємством

— отримання прибутку дочірнім підприємством

721

722

723

Втрати, пов’язані зі зменшенням частки інвеститора в чистих активах об’єкта інвестування в результаті:

— збитків, понесених асоційованим підприємством

— збитків, понесених від спільної діяльності

— збитків, понесених дочірнім підприємством

961

962

963

Доходи, отримані у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або частини статутного капіталу інших підприємств

Дохід, отриманий у вигляді відсотків від фінансових інвестицій у боргові цінні папери (облігації)

Дохід, отриманий у вигляді відсотків за використання оборотних активів, переданих на умовах фінансової оренди

746

Витрати, пов’язані зі здійсненням довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій: придбання цінних паперів, боргових цінних паперів, участь у статутному капіталі інших підприємств.

141, 142, 143, 351, 352

Дохід, одержуваний у результаті:

— реалізації фінансових інвестицій

— реалізації майнових комплексів

741

743

Собівартість реалізованих:

— фінансових інвестицій

— майнових комплексів

971

973

Дохід, що виникає в результаті збільшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу (крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі)

731

732

733

Витрати, пов’язані зі зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу (крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі)

Втрати, понесені у зв’язку зі зменшенням корисності фінансових інвестицій (з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій)

977

Дохід, отриманий у результаті виникнення курсової різниці за операціями, не пов’язаними з операційною діяльністю

744

Втрати, понесені в результаті виникнення курсової різниці за операціями, не пов’язаними з операційною діяльністю (у результаті зміни курсу валют, установленого НБУ)

974

Втрати, пов’язані з розбіжністю курсу валют між курсом, установленим НБУ, та курсом, установленим на міжбанківському валютному ринку («комерційний» курс), за операціями, не пов’язаними з операційною діяльністю

977

Дохід, отриманий у результаті безоплатно отриманих необоротних активів, що визначається в сумі, пропорційній сумі амортизації, що нараховується на вартість таких активів

745

Втрати, пов’язані зі списанням залишкової вартості ліквідованих, безоплатно переданих необоротних активів

976

Витрати, пов’язані з ліквідацією необоротних активів (розбирання, демонтаж)

976

Дохід, що виникає в результаті списання кредиторської заборгованості, яка не виникла під час операційного циклу після закінчення строку позовної давності

746

Сума витрат, що виникають під час звичайної діяльності, які не пов’язані з виробництвом, реалізацією продукції (робіт, послуг) і товарів, а також із фінансовою діяльністю (наприклад, плата за навчання працівників)

977

Дохід, що виникає в результаті зменшення вартості негативного гудвілу

746

Витрати, пов’язані зі списанням залишкової вартості гудвілу, що не відповідає ознакам активу

977

Дохід, що виникає в результаті дооцінки раніше уцінених необоротних активів

746

Витрати, понесені в результаті уцінки необоротних активів та фінансових інвестицій

975

III. Фінансова діяльність

Надходження в результаті отримання позик (банківські кредити, позики, облігації, векселі, випуск яких не пов’язаний з операційною діяльністю, інші види зобов’язань, не пов’язаних з операційною діяльністю)

Обороти по кредиту субрахунків рахунків 50, 51, 52, рахунка 55, субрахунків рахунків 60, 61, 62

Витрати, пов’язані з погашенням кредиторської заборгованості, пов’язаної із залученням позикових коштів

Обороти по дебету субрахунків рахунків 50, 51, 52, рахунка 55, субрахунків рахунків 60, 61, 62

Витрати, пов’язані зі сплатою відсотків за користування позиковими коштами

95

Надходження грошових коштів, пов’язаних з розміщенням акцій, збільшенням власного капіталу за рахунок внесків засновників, пайовиків

46, 41, 422

Витрати, пов’язані з викупом акцій власної емісії з метою подальшого перепродажу чи анулювання

45

Витрати, пов’язані з виплатою дивідендів

Витрати, пов’язані з виплатою засновнику частки у зв’язку з його виходом зі складу засновників (зі зменшенням розміру статутного капіталу)

Витрати на виплату компенсації засновникам у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної вартості акцій

672

Надходження грошових коштів у вигляді відсотка банку, що нараховується на залишок грошових коштів поточного рахунка

Дохід, отриманий у вигляді відсотка банку за розміщені грошові кошти на депозитних рахунках

732

733

Витрати, пов’язані з погашенням заборгованості перед орендодавцем за договором фінансової оренди

95

Надходження грошових коштів у вигляді цільового фінансування

48

НАДЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сума відшкодування, що надійшла в результаті відшкодування втрат унаслідок надзвичайних подій

Надходження грошових коштів, отримання яких не передбачалося підприємством, наприклад:

— грошові кошти, отримання яких раніше передбачалося у вигляді позикових коштів

— грошові кошти, отримані понад установлений розмір фінансування тощо

751

752

Втрати, понесені в результаті настання подій непереборної сили:

— природних явищ (урагани, смерчі, повені, лісові пожежі, землетруси тощо)

— техногенних катастроф, аварій, пожеж (настання яких не пов’язане з природними явищами)

Інші втрати надзвичайної діяльності, наприклад:

— втрата грошових коштів на поточних рахунках у результаті банкрутства банку

— втрати грошових коштів, що зберігаються на депозитних рахунках, у результаті банкрутства фінансової установи

— втрати, понесені держателями цінних паперів (із гарантованою виплатою дивідендів) у зв’язку з неможливістю емітента таких цінних паперів виконати свої зобов’язаннями перед такими держателями

991

992

993


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат