На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства


ДОДАТОК Г

Складання Звіту про рух грошових коштів (форма № 3)

Стаття

Код рядка

Дані для заповнення

графи «Надходження»

графи «Видаток»

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

Ф. № 2, ряд. 170, гр. 3

Ф. № 2, ряд. 175, гр. 3

Амортизація необоротних активів

020

Ф. № 2, ряд. 260, гр. 3

Х

Збільшення (зменшення) забезпечень

030

Ф. № 1 ряд. (400 + 410 + 420) гр. 4 - ф. № 1 ряд. (400+410+420) гр. 3 (у частині операційних витрат)

> 0

< 0

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

Ф. № 2 ряд. (060 + 130) - ряд. (090 + 160) гр. 3

< 0

> 0

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

Ф. № 2 ряд. (110 + 120 + 1301) - (1402 + 150 + 1603) гр. 3

< 0

> 0

Витрати на сплату відсотків

060

Ф. № 2 ряд. 1404 гр. 3

Х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

Ф. № 3 сума ряд. (010 — 060) гр. 3 - сума ряд. (030 — 050) гр. 4

> 0

< 0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

080

Ф. № 1 різниця між сумою ряд. 100 — 160, 170, 180, 200, 210, 250 по гр. 4 і сумою цих рядків по гр. 3

< 0

> 0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

090

Ф. № 1 ряд. 270 гр. 4 - ряд. 270 гр. 3

< 0

> 0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

100

Ф. № 1 різниця між сумою ряд. 520 — 580, 600, 610 по гр. 4 і сумою цих рядків по гр. 3

> 0

< 0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

110

Ф. № 1 ряд. 630 гр. 4 - ряд. 630 гр. 3

> 0

< 0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

Ф. № 3 різниця між сумою ряд. 070 — 110 по гр. 3 і сумою цих рядків по гр. 4

> 0

< 0

Сплачені відсотки5

130

Х

Ф. № 2 ряд. 140 + збільшення (-зменшення) заборгованості зі сплати відсотків або дані аналітичного обліку (ж/о № 2) до бухгалтерських записів: Дт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» Кт 30, 31 або Дт відповідних рахунків витрат Кт 30, 31

Сплачені податки на прибуток

140

Х

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 641 «Розрахунки за податками» (субрахунок «Розрахунки з податку на прибуток») — Кт 30, 31

Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій

150

Додатна різниця між ряд. 120 по гр. 3 і ряд. 130, 140 по гр. 4 (ф. № 3)

Від’ємна різниця між ряд. 120 по гр. 3 і ряд. 130, 140 по гр. 4 або сума ряд. 120, 130, 140 по гр. 4 (ф. № 3)

Рух грошових коштів від надзвичайних подій

160

Надходження грошових коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями в операційній діяльності

Вибуття грошових коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями в операційній діяльності

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності

170

Сума ряд. 150 і ряд. 160 по гр. 3 або додатна різниця ряд. 150 по гр. 3 і 160 по гр. 4 (ф. № 3)

Сума ряд. 150 і ряд. 160 по гр. 4 або від’ємна різниця ряд. 150 по гр. 3 і ряд. 160 по гр. 4 (ф. № 3)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація фінансових інвестицій

180

Аналітичні дані до змін таких рядків Балансу в частині, пов'язаній з рухом грошових коштів і з урахуванням прибутку від реалізації фінансових інвестицій: 040, 045, 210 (у частині заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції), 220

Х

Реалізація необоротних активів

190

Аналітичні дані до змін таких рядків Балансу в частині руху грошових коштів, з урахуванням прибутку від реалізації необоротних активів: 011, 020, 031, 050 (у частині заборгованості по необоротних активах), 210 (у частині заборгованості по необоротних активах), 070

Х

Реалізація майнових комплексів

200

Аналітичні дані про надходження грошових коштів від продажу майнових комплексів (надходження від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць за вирахуванням грошових коштів, реалізованих у складі майнового комплексу)

Х

Отримані відсотки

210

Аналітичні дані до бухгалтерських записів:

Дт 30, 31 — Кт 373 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

Х

Отримані дивіденди

220

Аналітичні дані до бухгалтерських записів:

Дт 30, 31 — Кт 373 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

Х

Інші надходження

230

Аналітичні дані до бухгалтерських записів:

Дт 30, 31 — Кт 681

Х

Придбання фінансових інвестицій

240

Х

Аналітичні дані до змін таких рядків Балансу в частині, пов'язаній з вибуттям грошових коштів: 040, 045, 220

Придбання необоротних активів

250

Х

Аналітичні дані до змін таких рядків Балансу: 011, 020, 031, 070

Придбання майнових комплексів

260

Х

Аналітичні дані регістрів обліку грошових коштів (ж/о № 1, 2) в частині придбання майнових комплексів

Інші платежі

270

Х

Аналітичні дані до бухгалтерських записів:

Дт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками, 37 «Розрахунки з різними дебіторами»

Кт рахунків обліку грошових коштів

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Різниця між сумою ряд. 180 — 230 і сумою ряд. 240 — 270 (ф. № 3)

> 0

< 0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Надходження грошових коштів від надзвичайних подій за даними аналітичного обліку

Вибуття грошових коштів від надзвичайних подій за даними аналітичного обліку

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

Додатна сума ряд. 280 і 290 по гр. 3

або

280 по гр. 3 і 290 по гр. 4 (ф. № 3)

Від’ємна сума ряд. 280 по гр. 4 і 290 по гр. 3

або

280 і 290 по гр. 4 (ф. № 3)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

Аналітичні дані до змін рядків Балансу (в частині надходження грошових коштів): 300, 310, 320, 330, 360

Х

Отримані позики

320

Аналітичні дані до змін рядків Балансу (в частині надходження грошових коштів): 440, 450, 470, 500

Х

Інші надходження

330

Аналітичні дані щодо інших надходжень грошових коштів та їх еквівалентів, пов'язаних з фінансовою діяльністю

Х

Погашення позик

340

Х

Аналітичні дані до змін рядків Балансу (в частині витрачання грошових коштів): 500, 510

Сплачені дивіденди

350

Х

Аналітичні дані до змін рядка 590 Балансу (в частині витрачання грошових коштів)

Інші платежі

360

Х

Аналітичні дані до змін рядків Балансу (в частині витрачання грошових коштів): 300, 310, 590 (крім виплат дивідендів)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

Різниця між сумою ряд. 310 — 330 і сумою ряд. 340 — 360 (ф. № 3)

> 0

< 0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Надходження грошових коштів від надзвичайних подій за даними аналітичного обліку

Вибуття грошових коштів від надзвичайних подій за даними аналітичного обліку

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

Додатна сума ряд. 370 і 380 по гр. 3

або

370 по гр. 3 і 380 по гр. 4 (ф. № 3)

Від’ємна сума ряд. 370 по гр. 4 і 380 по гр. 3

або

370 і 380 по гр. 4 (ф. № 3)

Чистий рух коштів за звітний період

400

Різниця між сумою ряд. 170, 300, 390 по гр. 3 і гр. 4

> 0

< 0

Залишок коштів на початок року

410

Ф. № 1 ряд. 230 + 240 по гр. 3

Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Ф. № 3 ряд. 040 гр. 4

Ф. № 3 ряд. 040 гр. 3

Залишок коштів на кінець року6

430

Ф. № 3 ряд. 410 гр. 3 + (-) ряд. 400 гр. 3 (гр. 4) + (-) ряд. 420 гр. 3 (гр. 4)

Х

1 За винятком сум курсових різниць, які вже відображені по рядку 040 Звіту про рух грошових коштів.

2 Крім відсотків, нарахованих за користування банківським кредитом (або оборот по субрахунку 952 «Інші фінансові витрати»).

3 За винятком сум курсових різниць, які вже відображені в рядку 040 Звіту про рух грошових коштів.

4 Оборот по субрахунку 951 «Відсотки за кредит».

5 Варто зазначити, що працівники органів статистики щодо цього рядка перевіряють таке: якщо значення цього рядка більше 0, то необхідно, щоб і значення графи 3 рядка 140 форми № 2 було більше 0.

6 Значення цього рядка Звіту про рух грошових коштів, розраховане за наведеною формулою, має дорівнювати сумі значень рядків 230 і 240 Балансу по графі 4. Якщо ця рівність для складеного вами Звіту справедлива, то можна з високою часткою імовірності говорити, що Звіт про рух грошових коштів складено вами вірно.


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат