На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Контрольна робота з екології

Реферати > Екологія > Контрольна робота з екології

План:

1. Сучасна концепція раціонального природокористування.

2. Методи і апарати мокрого очищення газів від твердих домішок.

3. Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод.

4. Джерела і види забруднень земель.

5. Екологічна оцінка забруднень атомною енергією доцільність її використання.

А. Забруднення атомною енергією.

Б.Доцільність використання атомної енергії

Сучасна концепція раціонального природокористування

Як випливає з аналізу антропогенного циклу колообiгу речовин, для безперервного йога функціонування потрібно постійно i в зростаючій кількості (оскільки постійно зростають потреби суспільства) споживати первинні відновні та невiдновнi природні ресурси. Якщо раціональне приро­докористування передбачає господарювання таким чином, щоб забезпе­чити самовiдтворення відновних природних pecypciв, то використання невідновних ресурсів має обмежуватися i базуватися на само обмежувальному мінімумі, з одного боку. З іншого - слід бережливо i раціонально використовувати вже видобуті корисні копалини, дбайливо i довгостро­ково споживати виготовлені з них продукти та предмети вжитку, своєчас­но відновлювати їх. А якщо вони повністю вийшли з ужитку, то збирати й переробляти їх у вигляді вторинних матеріальних ресурсів. Для забезпечення оптимального використання природних ресурсів в Україні необхідно здійснити реструктуризацію економки, спрямувавши її в бік змен­шення використання матеріальних i енергетичних ресурсів та самозабез­печення, використовувати сучасні найефективнiшi безвiдходнi й та маловiдходнi технології в ycix галузях господарства.

Оскільки планета Земля - наш спальний дім, необхідно спільними зусиллями всього світового співтовариства вирішувати подолання світової екологічної кризи, що невпинно насувається. Для цього потрібно організувати ефективне i постійно діюче міжнародне спiвробiтництво для вирішення Bcix екологічних проблем взагалі та раціонального природокори­стування зокрема.

Беручи до уваги той факт, що розвиток науково-технічного прогресу в різних країнах відбувається нерівномірно, в подальшому Має все ширше здійснюватися міжнародне кооперування в науково-технiчнiй галузі, щоб залучити до сучасного технічного прогресу відсталіші в технічному відношенні країни. Тим більше, що в подальшому, коли вичерпається при­родна комора корисних копалин у земних надрах, людське суспільство обов'язково освоюватиме ресурси Світового океану, що почало робити вже нині. Розробка ефективних технологій раціонального використання первинних природних ресурсів, включаючи Світовий океан, зумовить також кооперування наукового потенціалу, наслідком чого будуть спільні розробки вчених. різних країн. Вже нині розпочалося широкомасштабне кооперування вчених у галузі охорони біосфери Biд антропогенних забруднень у рамках програми «Людина i біосфера».

З метою самообмеження використання невідновних та повiльновiднов­них енергоресурсів (вугілля, нафти та газу) потрібно ширше й ефективніше використовувати енергію Сонця та інших «нетрадиційних» джерел енергії: вітру, термальних джерел, морських припливів i хвиль, попутних газів, водневу енергетику, бiогаз, депоновану теплоту в глибинах земних надр i Світового океану тощо. При цьому слід повсюдно використовувати ефективнiшi технології енергозбереження.

У перспектива все більшого масштабу набуде використання біотехнологій у виробництві продуктів харчування, енергетиці та захисті біосфери Biд антропогенних забруднень. Набуває все більшого значення осво­єння космічного простору з господарськими цілями, як-то: прогнозуван­ня клімату, моніторинг біосферних процесів, дослідження антропогенних бруднень біосфери, а також з метою запобігання глобальним воєнним конфліктам i уникнення небажаних наслiдкiв природних стихій (буревіїв, землетрусів, виверження вулканів, цунамі тощо).

Відчуваючи вiдповiдальнiсть за наше майбутнє:, слід негайно розпоча­ти через систему «Інтернет» втілення міжнародної програми екологічної освіти та виховання населення планети з тим, щоб екологічне мислення

людства спрямувати обличчям до Природи, створити культ Природи з метою подолання екологічної кризи та запобігання екологiчнiй катастрофi. На сьогодні більш значущої проблеми немає:. Тому для її вирішення необхідно залучити наявний потенціал усього людського суспільства.

Методи і апарати мокрого очищення газів від твердих домішок

З метою зменшення забруднення атмосферного повітря пилом та іншими шкідливими домішками потрібно на всіх промислових підприємствах організовувати ефективне очищення вихідних газових викидів.

Один з провідних методів це мокре очищення. У мокрих пиловловлюва­чах запилений газ зрошується рідиною або контактує з нею. Найпроcтiшою конструкцією є промивна башта, заповнена кільцями Рашiга, скло­волокном або іншими матеріалами. До апаратів такого типу належать скрубери та труби Beнтypi. Часто для видалення шламів, що утворюють­ся, труби Beнтypi доповнюють циклонами. На мал.1(де 1-корпус; 2- форсунок) зображено порожнистий форсунковий скрубер-циліндрична (або прямокутна) башта, виготовлена з металу, цегли чи залізобетону. Скрубери працюють за принципом протитечії: газ рухається знизу вгору, а поглинальна рідина (частіше вода) розпилюється форсунками згори вниз. Швидкість газу в скруберах - 1,0-1,5 м/с. Ефективність очищення газів залежить від змочуваностi пилу i досягає 96- 98 %. Для вловлювання важко змочуваного пилу, наприклад вугільного, у воду добавляють поверхнево-активну речовину (ПАР). Скрубери можна застосовувати для холодних i гарячих газів, які не містять токсичних речовин (кислот, хлору тощо), оскільки вони видаляються в атмосферу разом з очищеним газом у вигляді туману.

У барботажних апаратах запилений газ пропускають крізь рідину (воду). їх доцільно використовувати для очищення гарячих газів з часточ­ками пилу розмиром понад 5 мкм. Барботаж використовують також у пінних апаратах. Для створення піни у воду добавляють ПАР. Ефективність очищення в цих апаратах досягає 97-99 %.

Недоліком мокрого очищення газів є те, що вловлений пил перетворюється на мокрий шлам. Для видалення останнього потрібно будувати шламову каналізацію, що здорожує конструкцію. Мокрі пиловловлювачі типу триби Вентурі характеризується значними витратами електроенергії для подавання й розбризкування пилу з розмірами часточок менш як 5 мкм. Під час очищення деяких газів можлива лужна або кислотна корозія. Значно погіршуються умови розсіювання через заводські труби відхідних газів, зволожених під час охолодження в апаратах цього типу.

Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод

В результаті діяльності людини гідросфера Землі зазнала значних змін. Одна із цих змін це скидання стічних вод в: озера, ріки, моря і океани.

За рахунок надходження разом з стічними водами кислот, луг, мінеральних солей сполук металів, нафтопродуктів тощо, відбувається забруднення питної води, що веде до захворювань при її споживанні, гинуть рослини і тварини, за рахунок кругообігу води забруднюютьсь літосфера, атмосфера, біосфера.

І для того щоб запобігти цьому потрібно очищувати стічні води.

Ступінь очищення або розбавляння стічних вод перед їх скиданням у проточні водойму визначають після встановлення величини α за рівнянням Фролова-Родзiллера:

α=(1- ß)/ (1+Q/ q ß),

деß= eˉª ³√L ;відстань за фарватером вiд місця скидання стічних вод до найближчого створу водокористування, м; α - коефiцiєнт, що враховує

гiдравлiчнi умови змішування, визначається за формулою

α = έ φ ³√Е/q,

де φ - відношення відстаней між місцями скидання стічних вод і водокористування за фарватером по прямій лінії; έ приймають таким, що дорівнює 1 за берегового і 1.5 – за стрижневого скидання стічних вод; Е – коефіцієнт турбулентної дифузії, що для рівних рік становить

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат