На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Конституційний Суд України

Реферати > Правознавство > Конституційний Суд України

ПЛАН:

1. Статус Конституційного Суду України.

2. Принципи організації Конституційного Суду та його повноваження.

3. Склад Конституційного Суду та статус його суддів.

1. Статус Конституційного Суду України.

Конституційний Суд України розпочав діяльність 18 жовтня 1996 року. Своє перше Рішення прийняв 13 травня 1997 року. Конституційний Суд України — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Конституційний Суд України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.(Стаття 1.)

Завданням Конституційного Суду України є гаранту­вання верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Організація, повноваження та порядок діяльності Кон­ституційного Суду України визначаються Конституцією України та цим Законом. Конституційний Суд України приймає акти, що рег­ламентують організацію його внутрішньої роботи у від­повідності з цим Законом.(Стаття 3). Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегі­альності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень.

Конституційний Суд України складається з вісімнад­цяти судців Конституційного Суду України. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість судців Конститу­ційного Суду України. Президент України проводить консультації з Прем'єр-міністром України та Міністром юстиції України щодо кандидатур на посади суддів Конституційного Суду України.

Голова Конституційного Суду України

Призначеною на посаду судді Конституційного Суду України вважається особа, про призначення якої видано Указ Президента України, скріплений підписами Пре­м'єр-міністра України та Міністра юстиції України. У разі припинення повноважень судці Конституцій­ного Суду України, який призначався Президентом України, Президент України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

Верховна Рада України призначає суддів Конститу­ційного Суду України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.

Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів Консти­туційного Суду України вносить Голова Верховної Ради України, а також може вносити не менш як 1/4 народ­них депутатів України від конституційного складу Вер­ховної Ради України; при цьому депутат має право поставити підпис під пропозицією про висунення лише однієї кандидатури, і ці підписи депутатів не відкликають­ся. Відповідний Комітет Верховної Ради України подає Верховній Раді свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України, внесеної у встановленому порядку.

Призначеними на посади суддів Конституційного Су­ду України вважаються кандидати, які набрали найбіль­шу кількість голосів депутатів, але більше половини го­лосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Якщо кілька кандидатів набрати однакову кількість голосів і після їх призначення було б переви­щено необхідне для призначення число суддів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування.

У разі припинення повноважень судці Конституцій­ного Суду України, який призначався Верховною Радою України, Верховна Рада України у місячний строк при­значає іншу особу на цю посаду.

За результатами голосування Головою Верховної Ради України підписуються постанови Верховної Ради України про призначення суддів Конституційного Суду України.

З'їзд суддів України за пропозицією делегатів з'їзду відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх де­легатів з'їзду визначає кандидатури на посади суддів Конституційного Суду України для включення з бюлете­ні для таємного голосування.

Призначеним на посаду судці Конституційного Суду України вважається кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів від числа обраних делегатів з'їзду суддів України.

Якщо голосування проводиться щодо кандидатур, число яких перевищує квоту для призначення на поса­ди судців Конституційного Суду України, призначеними вважаються кандидати, які за умов, визначених у частині другій цієї статті, набрати більше голосів, ніж інші кан­дидати на ці посади.

2. Принципи організації Конституційного Суду

та його повноваження.

Питання провадження у справах та діяльності Консти­туційного Суду України, його Секретаріату, порядок діло­водства, правила внутрішнього розпорядку Конституцій­ного Суду України визначаються Конституцією України, цим Законом та актами Конституційного Суду України, що встановлюють порядок організації внутрішньої робо­ти Конституційного Суду України.

Фінансування Конституційного Суду України перед­бачається в Державному бюджеті України окремим рядком.

Пропозиції щодо обсягу фінансування Конституцій­ного Суду України і проект відповідного кошторису по­даються Головою Конституційного Суду України до Ка­бінету Міністрів України та Верховної Ради України при складанні проекту Державного бюджету України на кожний наступний рік.

Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Конституцій­ного Суду України здійснює Секретаріат Конституційного Суду України на чолі з керівником Секретаріату Консти­туційного Суду України.

Положення про Секретаріат Конституційного Суду України, його структура і штати затверджуються Консти­туційним Судом України.

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України призначається Конституційним Судом України за подан­ням Голови Конституційного Суду України з числа гро­мадян, які мають право на зайняття посади професійного судді.

Керівник Секретаріату Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, мати представ­ницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, ви­конувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викла­дацької та творчої.

Керівник та інші посадові особи Секретаріату Консти­туційного Суду України є державними службовцями.

Конституційний Суд України на своєму засіданні утворює з числа суддів Конституційного Суду України постійні комісії Конституційного Суду України, що є його допоміжними робочими органами з питань органі­зації його внутрішньої діяльності.

Положення про постійні комісії Конституційного Су­ду України затверджується Конституційним Судом України на пленарному засіданні.

Голови постійних комісій призначаються Головою Конституційного Суду України на строк своїх повнова­жень.

Конституційний Суд України може утворювати на своїх пленарних засіданнях тимчасові комісії для додат­кового дослідження питань, пов'язаних з конституційним провадженням у справі, за участю фахівців у відповідних галузях права.

Матеріали діяльності Конституційного Суду України зберігаються в Архіві Конституційного Суду України.

Матеріали справ, щодо яких Конституційним Судом України прийнято рішення або дано висновок, зберіга­ються в Архіві Конституційного Суду України сто років.

Оригінали рішень та висновків Конституційного Суду України зберігаються в Архіві Конституційного Суду України безстроково.

Інші матеріали щодо діяльності Конституційного Суду України зберігаються в Архіві Конституційного

Суду України на загальних підставах, визначених зако­нодавством України. Положення про Архів Конституційного Суду України затверджується Конституційним Судом України.

Для забезпечення Конституційного Суду України нормативно-правовими актами, науковою та іншою спе­ціальною літературою утворюється Бібліотека Конститу­ційного Суду України.

Положення про Бібліотеку Конституційного Суду України затверджується Конституційним Судом України.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат