На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Журнал операцій


Розділ 4. Журнал операцій

4.1. Призначення журналу операцiй

Вихiдними даними для "1С:Бухгалтерiї:Проф." є проводки,якi вводяться в журнал господарських операцiй. На основi введених проводок програма формує баланс, iншу звiтнiсть та рiзнi допомiжнi документи (вiдомостi, шахматку та iн.). При вводi в журнал типових операцiй Ви можете вiдразу роздрукувати вiдповiдний первинний документ (прихiдний i розхiдний касовий ордер, накладну i т.д.).

В програму слiд вводити всi проводки, якi вiдображають господарську дiяльнiсть пiдприємства. Програма дозволяє за певний час обробляти десятки тисяч проводок.

4.2. Проводки i документи

В "1С:Бухгалтерiї-Проф." версiї 2.0 в журналi операцiй можуть зберiгатися не лише проводки, але i данi про документи та розрахунки - платiжнi доручення, рахунки, переоцiнки валюти i т.д. Для кожного документауа (розрахунка) в журналi операцiй є:

стрiчка з заголовком документа (розрахунку);

одна або кiлька проводок. Можливi документи (розрахунки) без проводок (наприклад, при переоцiнцi валюти може виявитися, що нiяких проводок робити не треба).

При вводi документа програма запитує необхiднi реквiзити i будує по них проводки у вiдповiдностi з заданими формулами.

Для документiв, що зберiгаються в журналi операцiй Ви можете змiнювати реквiзити документа (вихiднi данi розрахунка), наприклад, кiлькiсть вiдпущеного товару в накладнiй, погодинну ставку в розрахунку зарплати i т.д., i програма перерахує всi вiдповiднi проводки. Бiльше того, для деяких видiв розрахункiв (переоцiнка валюти, розрахунок прибутку i податкiв) можна встановити режим автоматичного перерахунку згенерованих проводок. Тодi пiсля будь-яких змiн в журналi операцiй данi розрахунки можна перераховувати автоматично при пiдрахунку пiдсумкiв.

Бiльш детально про використання документiв та розрахункiв йтиметься в розд. 6.

4.3. Формат журналу операцiй

Журнал операцiй виводиться на екран при виборi пункту "Журнал операцiй" групи "Операцiї" головного меню. Журнал виводиться у виглядi списка, який складається з шести граф (колонок):

Дата

вказує дату здiйснення операцiї;

Деб/Док

вказує коди рахунка або субрахунка дебета проводки або назву документа;

Кред/N

вказує коди рахунка або субрахунка кредиту проводки або номер документа;

Сума

вказує суму проводки або документа;

Короткий змiст

призначена для опису змiсту проводки або документа;

N

вказує номер робочого мiсця, на якому вводилась дана проводка або документ. Ця графа використовується при перенесеннi або знищеннi операцiї.

Для стрiчок з описом проводок графи "Деб/Док" i "Кред/N" роздiленi вертикальною рискою, а у документiв цi графи об"єднанi, i в об"єднанiй графi мiж кутовими дужками “<” і “>” злiва виводиться коротка назва типу документа, а справа - номер документа.

Графа "Короткий змiст" роздiлена на змiст операцiї i проводки. Рекомендується в її лiвiй частинi вказувати текст, що характеризує операцiю вцiлому, а в правiй частинi - текст, що описує конкретну проводку. При описi операцiї спочатку бажано помiщати бiльш важливi слова, що характеризують тип операцiї (договiр, зарплата i т.д.), потiм детальнi (номер документа, прiзвища i т.д.). Це дозволить спростити пошук потрiбної операцiї.

Бажано детально продумати, якi вiдомостi Ви будете вносиитии в графу "Короткi вiдомостi", i притримуватися одного порядку заповнення цiєї графи.

Інформацiя про бiжучу проводку. В верхнiй частинi екрану (стрiчки 2-5) вiдображаються назви рахункiв дебета i кредита бiжучої проводки, яка вiдповiдає субконто (коди аналiтичного облiку), а також кiлькiсть операцiї (для проводок, якi вираховуються також i в натуральному виразi). Для проводок у валютi там виводиться також сума проводки в валютi, назва i курс цiєї валюти. Для стрiчок, якi вiдповiдають документам або викликаними ними проводкам, в лiвiй частинi п"ятої стрiчки екрана виводиться коротка назва i номер документа.

Варiанти виводу журналу операцiй. З допомогою запиту "Параметри" (який виводиться при натисненнi Alt F10 ) можна встановити режими виводу журналу операцiй:

якщо встановлений режим "В журналi суми без копiйок", то в журналi операцiй суми виводяться без копiйок, але з роздiлом розрядiв в цiлiй частинi;

якщо встановлено режим "Кiлькiсть тiльки цiла", то в журналi операцiй кiлькiсть буде виводитися як цiле число, а при запитi кiлькостi програма не дозволить ввести десяткову частину.

Зауваження.

Довжину поля "Змiст операцiї" можна при бажаннi збiльшити. Використайте для цього команду Modify Structure в dBase або FoxPro. Якщо Ви не можете зробити цього самостiйно, то слiд звернутися до дiлера, у якого Ви купили програму "1С:Бухгалтерiя-Проф.".

4.4. Перегляд i друк журналу операцiй

Журнал операцiй є звичайним списком, i Ви можете переглядати його так, як будь-який iнший список (див. розд.2.11). Зокрема, для переміщення курсора по журналу Ви можете використати наступні клавіші:

Клавіші é і ê - на один рядок вверх і вниз

PgUp і PgDn - на сторінку (розмір екрану) вверх і вниз;

i è - на одну колонку вліво і вправо;

Home i End - на початок і кінець журналу;

Ctrl PgUp i Ctrl PgDn - зсуває вміст вікна на один рядок вверх і вниз, при цьому курсор залишається на попередньому рядку.

Крiм того, Ви можете використовувати клавiшi:

Tab

- для перемiщення бiжучої стрiчки в середину екрана;

Ctrl Home

- для перемiщення по проводках з попередньою датою;

Ctrl End

- для перемiщення по проводках зi слiдуючою датою.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат