На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Економіка Дніпропетровської області

Реферати > Економічні теми > Економіка Дніпропетровської області

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретичні основи регіональної економіки

1.1. Поділ праці і економічна регіоналізації

1.2. Дніпропетровська область в системі Дніпропетровського мезоекономічного району

1.3. Територіальна структура виробництва і валова додана вартість Дніпропетровської області

2. Баланс зайнятості і продуктивність праці в області

2.1. Балансовий метод оцінки продуктивних сил і економіки області

2.2. Зайнятість і продуктивність праці в області

2.3. Регіональний ринок праці

3. Галузева характеристика економіки області

3.1. Природні умови і мінерально-сировинні ресурси області. Оборотні ресурси

3.2. Транспортна система області

3.3. Економіка промисловості області

3.4. Економіка сільського господарства області

3.5. Зовнішньоекономічна діяльність області

Висновок

Література

Вступ

Поняття розміщення продуктивних сил характеризується територіальним розміщенням підприємств з відповідним рівнем розвитку елементів відповідних сил. Розміщення продуктивних сил - це динамічний процес обгрунтування, прийняття та впровадження у життя рішень про просторовий розподіл окремих її елементів. Під поняттям продуктивних сил розуміють живу працю, яка формується методами відтворення населення, формування трудових ресурсів, а в першу чергу трудового потенціалу або трудового капіталу. Трудовий капітал є найголовнішою продуктивною силою. Як галузь економічної науки розміщення продуктивних сил грунтується на загальних економічних законах. Його завданням є вироблення і настанова теоретичних засад, необхідних для практичного вирішення завдань раціоналізації просторового розподілу населення і виробництва. Раціональне, правильне розміщення продуктивних сил є одним із найвагоміших чинників зростання економічної могутності України.

На території України виділено шість соціально економічних районів.

В межах кожної області, як територіального соціально-економічного комплексу існує багатогалузеве господарство, галузі якого взаємодіють між собою у процесі відтворення суспільного продукту, робочої сили та навколишнього середовища. Важливою ознакою цієї системи є її зовнішні і внутрішні зв’язки, які визначають місце її у республіканському поділі праці, тієї стійкої частини народного господарства, яке спеціалізується на виробництві певних видів продуктів. Внутрішні зв'язки регулюють специфічні регіональні відтворення, які скеровані на раціональне використання своєрідних природних умов, трудових і матеріальних ресурсів.

Область наділена політичним, державним і господарським керівництвом, яке здійснює управління всім соціально-економічним комплексом, приводячи в рух всі регіональні процеси відтворення суспільного продукту, робочої сили та навколишнього середовища.

Розділ 1

1. Теоретичні основи регіональної економіки

1.1. Поділ праці і економічна регіоналізація

В основі регіональної економіки та товарного виробництва лежить локальний і просторовий поділ праці, який не обмежується поділом видів діяльності, створенням нових видів продукції, готової до споживання, а спрямований на звуження видів діяльності і зосередження на виробництві окремих частин продукту, кінцева форма якого складається з таких частин на окремому підприємстві.

Рівні поділу праці

Поділ праці здійснюється не тільки між окремими індивідуальними виробниками, але й також між групами виробників, підприємствами, галузями, сферами виробництва і навіть країнами. Особливістю поділу праці є те, що він не відокремлює виробників одне від одного, а навпаки- взаємопов”язує їх у єдину господарську систему виробництва, обміну і споживання. Поділ праці має важливу економічну суть : він впливає на зростання продуктивності праці, зменшення затрат на виробництво, збільшує обсяги виробництва продукції остаточного споживання.

Безпосередньо поділ праці має такі рівні (локальний):

загальний- розчленування суспільно-товарного виробництва на такі найбільші його галузі за видами діяльності та сферами виробництва; впливає на формування промипромислових центрів, вузлів, аграрних агломерацій чи промислових районів;

частковий- поділ найбільших сфер людської діяльності на їхні складові частини (поділ праці за галузями: в промисловості- машинобудування, приладобудування; в сільському господарстві- рослинництво, тваринництво та інш); впливає на формування промислових центрів і галузевих районів,

одиничний (індивідуальний)- складається в середині підприємства на основі професійної спеціалізації виробників (поділ праці за професіями); впливає на територіально-економічну спеціалізацію підприємства- сполучення праці і капіталу у підприємства, фірми.

Поглиблення поділу праці призвело до формування територіально виробничих та соціальних систем, які за спеціалізацією і структурою виробництва відрізняються від інших регіонів.

Просторовий поділ праці характеризується двома рівнями:

національним ( в межах однієї країни);

міжнародним.

Просторовий поділ праці впливає на територіально-економічну організацію, а саме:

локальний (одиничний) поділ праці впливає на розташування на території підприємств, тобто сполучення праці і капіталу;

частковий- впливає на формування промислових центрів і галузевих районів;

загальний- на формування промислових центрів, вузлів, аграрних, промислових та економічних районів, агломерацій;

міжнаціональний- на формування агломерацій, мегаполісів та мегаекономічних районів.

Сутність економіки регіону

Економіка регіону- це господарська система певної організації регіону (території), яка володіє власними сировинними ресурсами, основним капіталом, живою працею, системою управління, фінансів, здійснює внутрішній і міжрегіональний товарообіг. У кожному регіоні формується така система виробництва (сільське господарство, промисловість, сфера послуг), яка найбільш сприятлива з погляду продуктивності праці, ефективності виробництва продукції, раціонального використання ресурсів та зайнятості в даному регіоні. Основними елементами економіки регіону є: наявність власної праці і капіталу, спільних територій, інфраструктура, адміністративне управління, фінанси, спеціалізація виробництва, торгівля.

1.2. Дніпропетровська область в системі Придніпровського мезоекономічного району.

Дніпропетровська область входить до складу Придніпровського економічного району, що розташований у Середньому Придніпров’ї. На півночі віе межує з Північно- Східним районом, на сході- з Донецьким, на заході- з Центрально українським, на південному сході- з Причорноморським. На південному сході район омивається Азовським морем. Густа мережа сухопутних транспортних магістралей, а також велика водна артерія Дніпро створюють сприятливі умови для різноманітних зв’язків з іншими районами України і зарубіжними країнами. Район розташований у межах двох природних зон- Лісостепу і Степу. Це визначає велику різноманітність території. За рівне розвитку район посідє друге місце в Україні після Донецького.

Дніпропетровська область- одна з самих високоурбанізованих територій України. На території області виділяються 3 міські агломерації: Дніпропетровська, Криворізька і Нікопольська.

Головна річка – Дніпро, що перетинає область із північного заходу на південний схід і ділить її на майже рівні частини. Дніпро ділить область на дві фізико-географічні провінції: Дністровсько-Дніпропетровську північно-степову і Лівобережно-Дніпровсько-Приазовську північно-степову.

У регіоні переважає міське населення. Це відображає індустріальний характер виробництва. За рівнем урбанізації район поступається лише Донецькому регіону. Значна частина населення зайнята у промисловості.

У Придніпровському економічному районі поєднуються сприятливі умови і багаті ресурси, що стало однією з основних передумов формування територіально- виробничого комплексу.

Клімат тут - помірно-континентальний з тривалим вегетаційним періодом. Літо жарке і сухе, часто з сильними вітрами і засухами; зима м'яка, малосніжна, з частою відлигою. Опадів мало- 400-500 мм за рік. Рівнинний рельєф і високо родючі ґрунти (переважно чорноземи) за сприятливих кліматичних умов забезпечують розвиток інтенсивного багатогалузевого землеробства.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат