На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

Реферати > Розміщення продуктивних сил > Контрольна робота з курсу розміщення продуктивних сил

План

1. Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка.

1.1. Суть природно - ресурсного потенціалу.

1.2. Природні умови і природні ресурси.

1.3. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу.

1.4. Елементи природно - ресурсного потенціалу.

2. Розміщення галузей машинобудівного комплексу.

2.1. Машинобудівний комплекс

2.2. Важкемашинобудуванняё

2.3. Загальне машинобудування

2.4. Середнє машинобудування

2.5. Виробництво приладів, точних машин, інструментів і імеханізмів

3.Територіально-виробничі комплекси у системі

економічного районування.

3.1. Сутність та типи територіально-виробничих комплексів.

3.2. Формування і розміщення територіально-виробничих комплексів.

3.3. Екологічні проблеми економічного розвитку України.

1. Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка.

1.1. Суть природно - ресурсного потенціалу

На всіх етапах розвитку суспільства виробництво матеріальних благ є процесом взаємодії людей і природи, яке посилюється в умовах науково - технічного прогресу. Використання природних багатств повністю залежить від рівня роз­витку продуктивних сил і, навпаки, наявність відповідних природних умов і ресурсів істотно впливає на розвиток продуктивних сил, прискорюючи або сповільнюючи динаміку їх.

Природно - ресурсний потенціал розглядається як сукупність усіх можли­востей, засобів, запасів, джерел, що є і можуть бути мобілізовані, використані для досягнення певної мети. Ресурси визначають як запаси, цінність, можливості, засо­би. Отже, застосування цих понять для кількісної характеристики природних ба­гатств вибиває їх споживну вартість, корисність для суспільства. Враховуючи це, поняття "природно - ресурсний потенціал" ( ПРП) найбільш поширене в науках, що вивчають території, є одним з найважливіших факторів розміщення продуктивних сил і включає тільки вже вивчені елементи природного середовища.

Обґрунтування розміщення продуктивних сил потребує врахування кіль­кісних і якісних параметрів ПРП певної території.

Подальший розвиток продуктивних сил неминуче пов'язаний з включен­ням у господарський обіг дедалі більшої кількості природних ресурсів і збільшення навантаження на навколишнє середовище.

1.2. Природні умови і природні ресурси

Природні умови - це елементи природного середовища, що не беруть безпосередньої участі в суспільному виробництві ( сонце, вода, атмосфера і ін.).

Природні ресурси - це ті елементи природного середовища, які безпосе­редньо беруть участь у матеріальному виробництві і в невиробничій діяльності.

Зростання економічного значення природних умов і природних ресурсів зумовлене тим, що вони розглядаються не тільки як предмети праці, а й як засоби виробництва.

Найчіткіше визначення природних умов і ресурсів дав у своїх працях А.А. Мінц. Природні умови ( у вузькому розумінні ) - це тіла і сили природи, які при певному рівні розвитку продуктивних сил суттєві для життя й діяльності людського суспільства і в невиробничій діяльності людини. Природні ресурси - це тіла і сили природи, які на повному рівні розвитку можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяль­ності.

Придатні для використання, але при наявному рівні вивченості території ще не вивчені ресурси мають назву потенційних природних ресурсів.

За запасами природних ресурсів Україна займає провідне місце в Європі. Зокрема, перше місце за кількістю орних земель, за запасами залізної й марганце­вої руд, сірки. Україна в числі перших за запасами кам'яного вугілля, природного газу, калійної і кам'яної солей.

Подальший розвиток продуктивних сил неминуче пов'язаний з включен­ням у господарський обіг дедалі більшої кількості природних ресурсів і збільшення навантаження на навколишнє середовище.

За минулі роки в країні досягнуто великих успіхів у вивченні природних ре­сурсів, нагромаджено велику фактичну інформацію про обсяги, розміщення і властивості окремих їх видів і родовищ, узагальнено досвід господарського використан­ня, досліджено закономірності територіальної організації.

Однак ще не повністю розв'язані методологічні й методичні проблеми економічної оцінки природних ресурсів.

1.3. Економічна оцінка природно - ресурсного потенціалу

Поняття “економічна оцінка природних ресурсів” широко дискутується в економічній та економіко - географічній літературі. Економіко - географи здебільшого використовують поняття " господарська оцінка природних ресурсів ". Проектування розміщення продуктивних сил потребує даних, що стосуються економічної оцінки природних ресурсів, яка передбачає розробку інтегральних кількісних і якісних показників природно - ресурсного потенціалу окремих регіонів і країни в цілому. Кількісні показники мають уможливлювати порівняння різних джерел однойменних ресурсів і варіантів використання їх. Водночас економічна оцінка виражає природі й виробничо-технічні аспекти освоєння і використання природних ресурсів через вартісні показники. Джерелом створення вартості можуть бути за­трати праці на підготовку їх до використання, відтворення і поліпшення. Однак вар­тісна оцінка дещо однобічна, оскільки не враховує територіально диференційованих властивостей природних ресурсів.

А.А.Мінц пропонує як економічну оцінку природних ресурсів враховувати вплив територіальних відмінностей у природних властивостях цих ресурсів та їхніх джерел на продуктивність суспільної праці. Нерівномірність їх просторового розподі­лу потребує врахування різниці в обсягах ресурсів оцінюваних об'єктів. Критерієм оцінки пропонується вважати порівняльну економічну ефективність використання повного джерела ресурсів або територіального поєднання їх.

Відмінності в ефективності виражаються в диференційованих сумарних затратах живої і уречевленої праці. Враховуючи це, показниками економічної оцінки повинністати собівартість, яка характеризує поточні витрати, і питомі капіталовкладення, що виражають величину одноразових витрат.

Залежно від практичних запитів, доцільно виробити кілька критеріїв еконо­мічної оцінки:

- поелементна оцінка окремих джерел природних ресурсів;

- оцінка територіальних поєднань різних природних ресурсів;

- оцінка природних умов життя або виробництва. Інші пропонують економічну оцінку природних ресурсів:

- пов'язують із витратами на освоєння і відтворення їх:

- що показниками оцінки є диференційована рента, диференційований до­ход, валова продукція, тобто ефект від експлуатації ресурсів:

- що для оцінки окремих їх видів найрезультативнішим слід вважати метод витрат на одиницю приросту продукції в певному районі на певному відріз­ку часу.

Для складання схем розміщення галузей господарства і комплексного роз­витку господарства економічних районів велике значення мають кількісні параметри певного виду ресурсу, тобто його запаси. За народногосподарським значенням за­паси корисних копалин поділяють на дві групи:

балансові використання яких економічно вигідне, тобто вони відповідають промис­ловим вимогам за якістю сировини і гірничо- технічними умовами експлуатації;

позабалансові які при наявному рівні технології експлуатувати економічно не вигід­но. До позабалансових відносять ресурси, що характеризуються малою потужністю запасів, низьким вмістом цінного компоненту, складними умовами експлуатації.

При визначенні запасів корисних копалин враховують потужність пластів або рудних тіл, їх протяжність або глибину залягання, вміст корисного компоненту та інші специфічні показники. В геології вирізняють чотири категорії запасів корисних ко­палин :

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат