На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Кадровий потенціал

Реферати > Економічні теми > Кадровий потенціал

Зміст

Вступ .3

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА .5

1.1. Поняття кадрового потенціалу та його характеристики 5

1.2. Творчий пошук в інноваційній діяльності 8

1.3. Оцінка кадрового потенціалу інноваційної організації .11

1.4. Мотивація та стимулювання творчої діяльності 16

1.5. Чинники, що впливають на розвиток кадрового потенціалу інноваційної діяльності 30

1.5.1. Організаційна структура та стиль керівництва .30

1.5.2. Режим роботи персоналу в інноваційній організації 34

1.5.3. Інноваційна культура .37

РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 40

2.1. Характеристика організації як суб’єкта інноваційної діяльності .40

2.2. Організаційна структура ТОВ «Продсервіс» 41

2.3. Умови роботи технологів .42

2.4. Кваліфікація персоналу, зайнятого творчою діяльністю 42

2.5. Генерування ідей та створення новації .43

2.6. Стимулювання творчої праці .44

2.7. Оцінка кадрового потенціалу .44

Висновки .51

Аналіз літературних джерел 53

Список використаної літератури .57

Додатки 59

Вступ

На сьогоднішній день у світовому господарстві формується новий погляд на фактори економічного зростання. Досвід розвинених країн показав, що основа стійкого економічного зростання забезпечується рівнем розвитку і динамізмом інноваційної сфери і відбувається на базі використання знань та інновацій як найважливіших економічних ресурсів. Саме інновації призводять до формування нових галузей і виробництв, а ініціатором їх є творчість людини-новатора.

Активізація людського фактора і прискорення науково-технічного прогресу — це взаємозалежні проблеми збалан­сованості та динамічного розвитку факторів виробництва. Сучасні технології мають ряд особливостей: вони вузько спеціалізовані, швидко застарівають, вимагають постійного удосконалювання, їх неможливо впровадити лише за допомогою документації, без люди­ни — носія ноу-хау.

Так, найрозвинутіші країни світу такі, як Японія, США, Великобританія, Німеччина, Франція, вже давно зрозуміли, що необхідною умовою прогресу науки і техніки є розвиток і максимальне розкриття творчого потенціалу науковців. Вони звертають на це особливу увагу і отримують відповідні результати. Ці країни заволікають „мізки” з усього світу як об’єкта інноваційної та економічної діяльності, розуміючи важливість людського капіталу та знаходячи необхідні мотиватори для їх роботи на благо не рідної країни.

На жаль, в Україні не досить звертають уваги на людський капітал, а особливо його людський потенціал, не має визнання людини як об’єкта капітальних вкладень, об’єкта економічної діяльності. У вітчизняних підприємців не достатнє розуміння того, що капітальні вкладення в людину є такими ж прибутковими, як і інвестиції у будь-який інший фактор виробництва, а в інноваційній сфері навіть в кілька разів більше. Тому не дивно, що в інноваційній сфері України спостерігаються негативні процеси, характерні в цілому для економіки країни. Інноваційна сфера не стала привабливою для творчого персоналу. Поряд із «вте­чею назовні» спостерігається «внутрішня», тобто перехід найбільш здібних молодих фахівців зі сфери досліджень до сфери бізнесу.

Тому тема кадровий потенціал інноваційної діяльності є актуальною темою на даному етапі розвитку економіки нашої країни.

Об’єктом аналізу даної роботи є механізм формування та використання кадрового потенціалу інноваційного підприємства.

Предмет дослідження – кадровий потенціал інноваційного підприємства, чинники, що впливають на його розвиток.

Метоювиконання роботи є:

§ ознайомитись з механізмом формування кадрового потенціалу інноваційного підприємства;

§ визначити і детально розглянути чинники, що на нього впливають;

§ вивчити методи оцінки кадрового потенціалу, можливість порівняння з конкурентами;

§ поглибити та закріпити свої знання за допомогою вивчення людського капіталу та його кадрового потенціалу в конкретній інноваційній організації.

Основними завданнямироботиє:

§ поглиблення знань у сфері управління людськими ресурсами, які є генераторами ідей в створенні інновацій, в межах інноваційного менеджменту;

§ аналіз чинників впливу на створення кадрового потенціалу організації;

§ оцінка кадрового потенціалу інноваційної організації;

§ визначення потреб і цінностей творчих людей як мотиваційних факторів до творчої діяльності;

§ методи стимулювання творчої діяльності задля повного розкриття здібностей працівників та вкладення їх в розвиток організації;

§ на базі отриманих знань зробити оцінку кадрового потенціалу в конкретній інноваційній організації, сформувати висновки за напрямом даної теми, розробити пропозицій для вирішення визначеної проблеми.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Поняття кадрового потенціалу та його характеристики

Творчий потенціал є однією з складових інноваційного потенціалу, основу якого складають кадрові і матеріально-технічні складові, а також наявність науково-технічної й інтелектуальної власності. Та особливо важливою складовою все ж є наявність кадрів спеціалістів і вчених, що забезпечують інноваційний процес новими знаннями, ідеями, винаходами, ноу-хау, новими технологіями. Саме такій складовій інноваційного потенціалу як кадровий потенціал (або людський капітал) має приділятися дуже велике значення.

Кадровий потенціал інноваційного підприємства визначається не тільки кількісним складом персоналу, який безпосередньо чи опосередковано пов’язаний з інноваційною діяльністю підприємства, а також і його якісними характеристиками, які розуміються як активи персоналу. Під активами персоналу розуміється сукупність колективних знань співробітників підприємства (організації), їх творчих здібностей, уміння вирішувати проблеми, лідерських якостей, підпиємницьких і управлінських навичок. Сюди також включаються психометричні дані і відомості про поведінку окремих осіб в різних ситуаціях. Тому можна дати наступні визначення творчого потенціалу.

Кадровий потенціал – це трудові можливості підприємства, здатність персоналу до генерування ідей, створення нової продукції, його освітній, кваліфікаційний рівень, психофізіологічні характиристики і мотиваційний потенціал.

За Краснокутською Н.В. кадровий потенціал інноваційної організації повністю ототожнюється з творчим і являє собою сукупність знань, здібностей, навичок, особистої майстернос­ті, системного мислення спеціалістів, які провадять інноваційну діяльність, їх творчі новаторські здібності і є базою забезпечення її іннова­ційного лідерства і конкурентоспроможності на ринку [9, с.401].

Специфіка інноваційної діяльності на підприємстві визначає структуру персоналу, складовими якого є: наукові та науково-технічні кадри; науково-допоміжний і обслуговуючий персо­нал; виробничий та адміністративно-господарський персонал [9, с.410-411].

Наукові та науково-технічні кадри — це професійно підго­товлені спеціалісти, які безпосередньо беруть участь у ство­ренні наукових знань і підготовці наукових результатів до прак­тичного використання (створення продуктів, процесів, методів, систем), включаючи наукову інформацію та проектно-конструк­торську діяльність.

Виділяється персонал, зайнятий в НДДКР. До його складу входять: дослідники, інженери, конструктори, техно­логи, техніки, допоміжний персонал, а також адміністративно-управлінський персонал, що здійснює безпосереднє керівництво інноваційним процесом (керівники науково-дослідних підрозді­лів). Техніки беруть участь у науково-дослідних розробках, об­слуговуючи лабораторне обладнання, підготовку матеріалів, кре­слень, проведення експериментів, дослідів, аналізів і т. ін. До допоміжного персоналу належать спеціалісти планово-еконо­мічних, фінансових підрозділів, патентних служб, відділів науко­во-технічного обладнання, приборів, а також персонал, який виконує функції загального характеру, що пов’язані з інноваційною діяльністю, як-от: робітники бухгалтерії, канцелярії, матеріально-технічного забезпечення тощо.

Основними складовими кадрового потенціалу є:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат