На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

Анотація

на дипломну роботу студента на тему: “Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія (на прикладі ДП ”Угерський спиртовий завод”)”

Дипломна робота на присвоєння кваліфікації економіста за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальністю 7.050106 “Облік і аудит” – Тернопільський державний економічний університет, Тернопіль. 2006 рік.

В дипломній роботі досліджені теоретичні питання, нові методологічні підходи та практичні рекомендації щодо вдосконалення обліку і ревізії виробничих запасів підприємстві.

В роботі проаналізована діюча методика обліку виробничих запасів та розроблені пропозиції щодо її вдосконалення. Розглянуто завдання та джерела ревізії виробничих запасів, здійснено аналіз ефективності використання засобів на підприємстві, а також наведені особливості проведення ревізії виробничих запасів.

Ключові слова: виробничі запаси, запаси підприємства, малоцінні та швидкозношувані предмети, інвентаризація, матеріальні цінності .

Аннотация

на дипломную работу студента на тему: “Информационная система "производственные запасы": учет и ревизия (на примере ДП ”Угерский спиртной завод”)”

Дипломная работа на присвоение квалификации экономиста за образовательно-квалификационным уровнем специалиста за специальностью 7.050106 “Учет и аудит” – Тернопольский государственный экономический университет, Тернополь. 2006 год.

В дипломной работе исследованы теоретические вопросы, новые методологические подходы и практические рекомендации относительно совершенствования учета и ревизии производственных запасов предприятии.

В работе проанализирована действующая методика учета производственных запасов и разработаны предложения относительно ее совершенствования. Рассмотрены задания и источники ревизии производственных запасов, осуществлены анализ эффективности использования средств на предприятии, а также приведенные особенности проведения ревизии производственных запасов.

Ключевые слова: производственные запасы, запасы предприятия, малоценные и быстроизнашиваемые предметы, инвентаризация, материальные ценности.

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студента (студентки)

факультет обліку і аудиту

спеціальності 7.050106 – “Облік і аудит”

_

(прізвище, ім'я, по батькові)

РЕЦЕНЗЕНТ: _

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Тема дипломної роботи:

виконана на матеріалах _

1. Актуальність теми дипломної роботи:

2. Найбільш суттєві висновки і рекомендації: _

3. Наявність самостійних розробок автора: _

4. Практична цінність розроблених питань: _

5. Наявність недоліків: _

6. Загальний висновок:

РЕЦЕНЗЕНТ:

(посада, місце роботи)

_ " " 200 _ р.

(підпис)

М.П.

План

Вступ

Розділ 1. Загальнотеоретична характеристика запасів підприємства

1.1 Роль і місце інформаційної підсистеми виробничі запаси в загальній інформаційній системі підприємства

1.2. Класифікація виробничих запасів

1.3. Особливості визнання та оцінки виробничих запасів

Розділ 2. Особливостіорганізаціїтаметодика відображення в обліку запасів

2.1. Документальне відображення, організація, методика обліку надходження виробничих запасів та вибуття їх у виробництво -

2.2. Організація обліку, документальне відображення, інвентаризація та особливості обліку переоцінки виробничих запасів

2.3. Документальне відображення та особливості обліку руху малоцінних та швидкозношуваних предметів

Розділ 3. Ревізія запасів як складоваконтрольноінформаційної підсистеми управління підприємством

3.1. Поняття ревізії як форми контролю, її принципи, завдання та інформаційна база

3.2. Особливості перевірки складського обліку запасів, переміщення та наявності виробничих запасів на складах

3.3. Ревізія операцій, пов'язаних із використанням виробничих запасів у виробництві та контроль за МШП

Список використаної літератури -

Додатки

Зміст

Вступ - - - - - - - - - - - 7

Розділ 1. Загальнотеоретична характеристика запасів підприємства- 12

1.1 Роль і місце інформаційної підсистеми виробничі запаси в загальній інформаційній системі підприємства - - - - 12

1.2. Класифікація виробничих запасів - - - - - 20

1.3. Особливості визнання та оцінки виробничих запасів - - 30

Висновок до розділу 1 - - - - - - - 44

Розділ 2. Особливостіорганізаціїтаметодика відображення в обліку запасів - - - - - - - - - - 45

2.1. Документальне відображення, організація, методика обліку надходження виробничих запасів та вибуття їх у виробництво - - - - - - - - - 45

2.2. Організація обліку, документальне відображення, інвентаризація та особливості обліку переоцінки виробничих запасів - - 68

2.3. Документальне відображення та особливості обліку руху малоцінних та швидкозношуваних предметів - - - 78

Висновок до розділу 2 - - - - - - - 87

Розділ 3. Ревізія запасів як складова контрольно інформаційної підсистеми управління підприємством - - - - 89

3.1. Поняття ревізії як форми контролю, її принципи, завдання та інформаційна база - - - - - - - - 89

3.2. Особливості перевірки складського обліку запасів, переміщення та наявності виробничих запасів на складах - - - - 99

3.3. Ревізія операцій, пов'язаних із використанням виробничих запасів у виробництві та контроль за МШП - - - - - 112

Висновок до розділу 3 - - - - - - - 128

Висновки та пропозиції - - - - - - - - 130

Список використаної літератури - - - - - - - 132

Додатки ----------- 140

ВСТУП

Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв'язків зумовили необхідність удосконалення обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів. Створенню інформаційної бази для забезпечення переходу до системи, орієнтованої на ринкові умови господарювання, підвищенню ефективності облікової інформації, необхідної для потреб управління і контролю на всіх рівнях, сприяло прийняття Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", який є головним нормативно-правовим документом у системі регулювання обліку і закріпив перехід підприємств і організацій України на систему фінансового обліку і звітності, основану на національних Положеннях (Стандартах) бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам міжнародних стандартів.

Перехід від планово-розподільчої до ринкової економіки вимагає перегляду методологічної основи обліку, уточнення його об'єктів, технологію збору і обробки даних. Зрозуміло, що методологічні аспекти відіграють вирішальну роль у структуризації внутрішньої будови інформаційної системи підприємства та визначають технологію облікового процесу, а тому їх розвиток в умовах ринку є об'єктивною необхідністю [83, с.183].

Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації економіки України і перехід до ринкових відносин потребують принципово нових підходів до управління запасами підприємства. Це зумовлює необхідність удосконалення організації та методики обліку запасів підприємства та відповідність до вимог ринкової інфраструктури.

Проблеми обліку виробничих запасів в умовах реформування економіки набувають особливої актуальності в зв'язку з потребою отримати точної і достовірної інформації. Система їх обліку, яка склалася роками, не задовольняє вимоги ринку, оскільки умови функціонування значно розширюють коло операцій, що проводяться з запасами.

Важливе практичне значення та виробничу спрямованість мають питання аналізу забезпечення та використання запасів на підприємствах (у виробництві) оскільки повне забезпечення виробничими запасами виробництво та їх ефективне використання є передумовою подальшого розвитку виробництва на підприємствах.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат