На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

Матеріали, доставлені автотранспортом, прибуткуються на підставі товарно-транспортних накладних (ф. № І-ТН, № І-ТН спирт). Приймання матеріалів від своїх цехів та інших підрозділів (невикористані матеріали, відходи виробництва (обрубки, обрізки, стружка тощо), непоправний брак, матеріальні цінності від списання основних засобів або малоцінних і швидкозношуваних предметів, зношені шини та утильна гума тощо) здійснюється за накладною, яка виписується цехом-здавальником або Іншим підрозділом.

На ДП "Угерський спиртовий завод" прихід матеріалів відображають в нагромаджувальній відомості про прихід матеріалів за певний місяць певного року відповідно до рахунку, на якому має обліковуватись певний матеріал (до рахунків 151, 152, 203, 207, 209, 221) (додаток Б).

Аналогічно відбувається облік розходу матеріалів, який відображається в нагромаджувальній відомості про розхід матеріалів (рахунки 153, 209); (додаток В). Постачання матеріалів відбувається безпосередньо від постачальника. Наприклад основною сировиною для виробництва спирту є зерно – його постачають від підприємців, державних господарств, а також від населення по договорами купівлі-продажу. Залежно від джерел надходження запасів в бухгалтерському обліку здійснюють такі записи які, відображено в таблиці 2.1.

Облік постачальників на ДП "Угерський спиртовий завод" ведеться в відомості № 3.3.1./2 що додається до журналу № 3 по рахунку № 36 "Розрахунки з постачальниками і замовниками" (додаток Д). Широкого використання на підприємстві набули лімітні картки (наприклад на ортофосфатну кислоту), за допомогою якого і ведуть облік запасів безпосередньо на складі.

Таблиця 2.1

Відображення запасів на рахунках бухгалтерського обліку залежно від джерел їх надходження

№п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Придбання запасів за грошові кошти у постачальника

1

Оприбутковано запаси, що надійшли від постачальника

20

631

2

Відображено су му ПДВ: • якщо перша подія - передоплата • якщо друга подія-надходження запасів

644 641

631 631

Придбання запасів підзвітною особою

3

Оприбутковано запаси, придбані підзвітною особою за грошові кошти

20

372

4

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ

641

372

Надходження запасів власного виробництва

5

Оприбутковано виробничі запаси виготовлені власними силами

20

23

Надходження запасів у результаті внеску до статутного капіталу

6

Оприбутковано виробничі запаси як внесок до статутного капіталу засновниками підприємства

20

46

Безоплатне надходження запасів

7

Оприбутковано безоплатно одержані виробничі запаси

20

719

Оприбуткування надлишків, виявлених при інвентаризації

8

Оприбутковано запаси, які раніше не обліковувались на балансі

20

719

У питанні управління запасами важливою є інформація щодо формування необхідного обсягу та складу товарно-виробничих запасів з метою забезпечення безперервного процесу виробництва та реалізації продукції з одночасною мінімізацією поточних витрат з обслуговування та забезпечення ефективного контролю за їх рухом. Облікова інформація використовується в цілях управління для:

1) визначення принципових підходів до формування запасів підприємства;

2) щоденного отримання інформації про надходження та витрачання запасів у розрізі їх кількості, якості та матеріально відповідальних осіб;

3) аналізу наявності та руху запасів у попередніх періодах;

4) безперервної оцінки реальної вартості запасів на складі та проведення аналізу ефективності використання запасів;

5) оптимізації обсягу закупівлі запасів, виявлення резервів зниження витрат, пов'язаних із заготівлею запасів;

6) оптимізації обсягу основних груп запасів;

7) створення ефективних систем контролю за рухом запасів на підприємстві;

8) контролю за дотриманням встановлених підприємством норм запасів, що забезпечує безперервний випуск продукції виконання робіт, надання послуг;

9) підвищення достовірності відображення на рахунках аналітичного обліку господарських операцій з надходження та витрачання запасів;

10) своєчасного складання та подання звітності про рух запасів.

В ході управління запасами керівництво підприємства вивчає усі рекламації та скарги покупців і споживачів відносно якості продукції, бере під контроль роботу щодо усунення виявлених недоліків.

Управління матеріальними потоками та рухом майна здійснюється на основі інформації про кількість ресурсів у натуральних одиницях виміру.

Джерелами даних для управління запасами є дані аналітичних рахунків, які відкриваються до рахунків класу 2 "Запаси" Плану рахунків.

Матеріальні цінності, які зберігаються на підприємстві в умовах обмеженості доступу інших працівників, закріплюються договорами матеріальної відповідальності за матеріально відповідальними особами, що забезпечує уникнення їх втрат. Такі догово­ри передбачають повну матеріальну відповідальність осіб, які приймають, зберігають та відпускають матеріальні цінності, і укладаються перед початком їх роботи. [8. c.92]

Синтетичний облік придбаних запасів на рахунку 20 "Виробничі запаси" та його субрахунках підприємства обліковують за фактичною собівартістю їх придбання (заготівлі), яка, як зазначалося раніше, включає: покупну вартість і транспортно-заготівельні витрати (витрати по транспортуванню, навантаженню, розвантаженню, доставці до складів підприємства, включаючи націнки постачальницьких і посередницьких організацій, вартість послуг товарних бірж і брокерських контор, мито і митні збори тощо). Ця собівартість виявляється, як правило, тільки наприкінці місяця - після відображення всіх заготівельних операцій і розподілу їх між окремими видами запасів. За дебетом рахунку 20 “Виробничі запаси” відображається надходження запасів на підприємство за фактичною собівартістю та їх дооцінка. За кредитом цього рахунку відображаються використання запасів на виробництво продукції (робіт, послуг) та інше їх вибуття за середньозваженою фактичною собівартістю або за іншими цінами згідно з пунктом 16 ПСБО 9 “Запаси” [7, c.172-182].

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат