На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

Тому з впевненістю можна сказати на даному етапі, що запаси для кожного підприємства – це також активи, які утримуються для продажу за умови звичайної господарської діяльності (товари); які перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва, (незавершене виробництво); утримуються для використання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли й АПК. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство «Дело й Сервис», 2000. - 432 с.

2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. / Под ред. Табурчака П.П., Тушина В.М., Саприкина М.С -Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 352 с.

3. Аналіз господарської діяльності / За ред. Барабаш Н - Київ: КНЕУ, 2002. - 552 с.

4. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник / Бутинець Ф.Ф. та інші., за ред. проф. Бутинця. - Житомир: ПП «Рута», 2001. - 416с.

5. Аудит.Теорія і практика. Навчальний посібник./ за ред. Загородній А. – 2004р. - 452с.

6. Білуха М.Т. „Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту" Підручник. – Вища школа Київ 1996. - 320 с.

7. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для спеціальності «облік і аудит» вищих навчальних закладів. - друге видання, перероб. та доп. - Житомир: ЖІТІ: ПП «Рута», 2002. - 672 с.

8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський, фінансовий облік: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» / за ред. проф. Бутинця Ф.Ф - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.

9. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник., Житомир: РУТА, 2001. - 576 с.

10. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. За ред. Хом'яка Р.Л. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр „Інтелект+” Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2001. - 728с.

11. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навч. посібник / за ред. Свідерський Є.І. – К.: Знання, 2004, - 233с.

12. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / за ред. Голова С.Ф - Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. - 768 с.

13. Бухгалтерський фінансовий облік /за ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: Рута, 2001.- 672с.

14. Бухгалтерський фінансовий облік: Навч. посіб. для ВНЗ /за ред. Чебанова Н., Василенко Ю. – К.: знання, 2002.- 672с.

15. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Бутинця Ф.Ф. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.

16. Венедиктова В.И. Ревизия и контроль в акционерных обществах и товариществах: Практическое руководство 2-е изд – М. : ИНЕ, 1995. – 176с.

17. Гарасим П.М. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах / Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я -Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 480 с.

18. Гарасим П.М., Хомин П.Я. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Гарасим П.М., Бруханський Р.Ф - Тернопіль: Астон, 2003. - 363 с.

19. Гарасим П.М., Хомин П.Я Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва. Навчальний посібник. - Тернопіль: Астон, 2003. - 296 с.

20. Глен А. Велш, Денієл Г. Шорт. Основи фінансового обліку / переклад Олександр Мінін, Олена Ткач. - Київ: Основи, 1997. - 942 с.

21. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. - Київ: Лібра, 2003. -704 с.

22. Головко Т.В. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник / Головко Т.В., Сагова С.В - Київ: КНЕУ, 2002. - 198 с.

23. Грабова Н.М. Кривоносое Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках.: Навчальний посібник. - К.: А.С.К.,2001- 416 с.

24. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. - К.:А.С.К., 2001. – 30c.

25. Григорчук Л.М. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. -Тернопіль, 2002. - 304 с.

26. Гуцайлюк З.В., Мех. Я.В., Щирба М.Т. Аудит (теорія, методика, збірник завдань), - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 190 с.

27. Довідник з бухгалтерського обліку. / За ред. Ценкпер H.L - Ужгород. "ІВА" 2000. - 356 с.

28. Дупай М.М., Денчук П.М., Питель С.В., Хомин П.Я. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньо економічних відносин. Навчальний посібник, - Тернопіль: Астон, 2003. - 200 с.

29. Економіка підприємств: Підручник / за заг. ред. Покропивого С.Ф -Київ: КНЕУ, 2001.-420с.

30. Економічна енциклопедія: В 3-х томах / Ред.кол. Мочерний С.В. та інші. - Київ: Академія, 2000. - 897 с.

31. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств / За ред. Шкарабана С.І., Сапачова М.І. - Тернопіль: ТАНГ, 1999. - 405 с.

32. Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. проф. Чумаченка М.Г. - Київ: КНЕУ, 2001. - 540 с.

33. Економічний аналіз: навчальний посібник за редакцією академіка НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - Київ: КНЕУ, 2001. - 423 с.

34. Журавель Г.Л., Крупка Я.Д., Палюх М.С., Гуцайлюк Л.О., Фаріон Т.І Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 449 с.

35. Завгородний В.П. Бухгалтерський учот, контроль и аудит в системе управления предприятием. – К.: Издательство „Ваплер”, 1997. – 976с.

36. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 17.07.1999 року № 996-ХІУ // Галицькі контракти. - 1999. - № 36. - С.54-59.

37. Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні ” № 2939 – ХІІ від 26.01.93р. із змінами та доповненнями

38. Закон України „Про податкову службу України" від 22.03.93 р. Ю.Білуха М.Т. Аудит: Підручник.-К.: „ Знання " ДОО 2000. - 769 с.

39. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у ред. Закону від 22.05.1997р. № 283/97-ВР (зі зміна і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - № 52. - С. 34 - 44.

40. Значення оцінки вартості в обліку запасів товарно-матеріальних цінностей на підприємстві. Бухгалтерський облік і аудит. 3/2002 C. 25 - 40

41. Контроль и ревизия: Практикум: Учеб. посіб. / за ред. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. - К.: Знання, 2003р. - 202с.

42. Контроль і ревізія. Нормативно-практичні матеріали: Навч. посіб. для ВНЗ. — 3-тє вид. Рекомендовано МОН / за ред. Романів Є.М. Львів. 2004. - 328с.

43. Контроль і ревізія: Практикум: Навч. посіб. для ВНЗ / за ред. Бардаш С.В. – Житомир 2004р. - 384 ст.

44. Контроль фінансової звітності та правильності її складання: Навч.-метод. посіб. для ВНЗ. Рекомендовано МОН України / за ред. Кужельний М.В., Калюга Є.В. – К.: 2001р. - 240с.

45. Івахненко В.М Курс економічного аналізу: Навчальний посібник - друге видання. - Київ: Знання-Прес, 2001. - 206 с.

46. Інструкція ГУ ДКУ, від 1994.10.30, №90 „Про проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу” із змінами та доповненнями

47. Інструкція МФУ, від 1998.03.13, №59 „Про службові відрядження” із змінами та доповненнями.

48. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 10.11.1999р. «Документи до роботи» // Галицькі контракти. Додаток. - 2000. -№34.-С. 107-175.

49. Інструкція про інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей затверджено наказом Мінфіну України від 11.08.94 №69.

50. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей, затверджено наказом Мінфіну України №99 від 16.05.96р.

51. Коваленко М. Бухгалтерське життя необоротних матеріальних активів. - 2003.-№ 11.-Бухгалтерія.-2003.-№ 11.-С. 132-134.

52. Контроль і ревізія. Практикум: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”/ С.В. Бордаш, В.А. Дерій, Н.І. Петренко; за ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, ЖіТі, 2000. – 384с.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат