На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія

53. Косміна Р.М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - Київ: Вища школа, 2003. - 174 с.

54. Костенко В.В. Удосконалення обліку основних фондів та необхідність здійснення процесів відтворення // Статистика України. - 2003. - № 1. - С. 73 -75.

55. Криницький Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 120с.

56. Л.М. Крамаровский – Ревизия и контроль: М.: Финансы и статистика. – 1998 – 300с.

57. Лацис В.И. Ревизия в системе экономического контроля. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 224 с.

58. Литвин Ю.Я. Бухгалтерський облік в сільському господарстві. -Тернопіль.: Чарівниця 1995 р. – 260 c.

59. Лишаленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник. - Київ: Видавництво «Центр Учбової літератури», 2003. - 524 с.

60. Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: Теорія, практика, перспективи. -Житомир: ЖІТІ, 1998. - 384 с.

61. Матвієць С. Облік списання орендованих основних засобів // Баланс-Агро. - 2004. - лютий (№3). - С. 26- 27.

62. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: Навчальний посібник. – Київ: Кондор, 2003. - 128 с.

63. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. - Київ: Центр Навчальної літератури, 2003. - 412с.

64. Наказ Мінфіну України від 31.03.99р. №87 „Про затвердження П(С)БО"

65. Облік і аудит. Термінологічний словник. 2002. - 354с

66. Облік видів економічної діяльності: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / за ред. Гура Н.О. – К.: Знання 2004. - 541c.

67. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. Допущено МОН / за ред. Бобров В.Я. – К.: Знання 2003. - 519с.

68. Олійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на підприємствах. К.: 1995.- C. 55-96.

69. Основні засоби. Нематеріальні активи. МШП. // Баланс. Бібліотека бухгалтера. - 2005. - № 2. - С. 4 - 92.

70. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: Науково-методичне видання / За ред. д.е.н. проф. Чупіса А.В. - Суми: Довкілля, 2001. - 404с.

71. Папінова О. Витрати на поліпшення основних фондів: зміни порядку розподілу // Баланс-комплекс. - 2004. - 16 березня (№11). - С. 55 - 58.

72. Пархоменко В. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. -2003.-№ 6.-С. 21-23.

73. Пархоменко В.М., Баранцев П.П. "Реформування бухгалтерського обліку в Україні" Луганськ. "Футура" ДСД "Лугань" 2001 р. C. 243 – 280.

74. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Монографія. — Київ: КНЕУ, 2003.-260с.

75. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 // Галицькі контракти. Додаток. «Документи для роботи». - 2000. - № 34. - С. 99 - 106.

76. Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку // Збірник систематизованого законодавства. - липень 2003 (№7). - С. 82 - 185.

77. Положення МФУ, від 1999.20.10 №246 П(С)БО №9 „Запаси”.

78. Положення НБУ, від 2001.02.19 №72 „Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні” із змінами та доповненнями.

79. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання. Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 454 с.

80. Посібник. - Київ: Видавничий центр «Академія», 2002. - 672 с.

81. Примаков О., Піроженко О. Основні засоби: бухгалтерський та податковий облік - друге видання. - Харків: Фактор, 2003 - 144 с.

82. Пушкар М.С. Філософія обліку: Монографія. - Тернопіль, 2002. - 157 с.

83. Пушкар М.С Фінансовий облік: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с.

84. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. Навчально-методичний посібник. - Київ: ТОВ "НІОС", 1998. - 224 с.

85. Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. Теорія економічного аналізу: Підручник / за ред. Федоровича Р.В. - Тернопіль: «УкрМедКнига», 2002. - 324 с.

86. Скирпан. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 395 с.

87. Слатецкая Н.Ю. Планирование аудиторской проверки // Аудиторские ведомости. - 2004. -№ 10.-С.54-61.

88. Словник сучасної економіки Макміллана / За ред. Д. Пирса – К.: Знання, 2000. - 628 с.

89. Совінський В.С. Бухгалтерський фінансовий облік: Практичний посібник / Укл. Совінський В.С. - Тернопіль: Ерудит, 2001. - 274 с.

90. Сопко В.В. Бухгалтерський облік.: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ 2000. – 578c.

91. Сук П.Л. Черниш Л.О. Облік виробничих запасів // Бухгалтерія в сільському господарстві. 1998 - №1 с.7-10.

92. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. — 2-ге вид., стер. Рекомендовано МОН / за ред. Швець В.Г. – К.: 2004. - 444 с.

93. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. для ВНЗ. — 6-те вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / за ред. Грабова Н.М. – К.: Знання 2004. - 266с.

94. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. - Київ: А.С.К., 2003. - 784 с.

95. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування фінансового обліку. - Київ: А.С.К., 2001. - 348 с.

96. Указ президента України, від 1995.06.12, №434/95 „Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” із змінами та доповненнями.

97. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2002. – 253с.

98. Усач Б.Ф. Ревізія і контроль у споживчій кооперації. – Львів: Світ, 1992. – 320с.

99. Фінанси підприємств: Навч. посіб. Пайко П.А., Мних М.О. – К.: Знання 2004р. - 428с.

100. Фінанси підприємств. Кірєйцева Г.Г. - Київ: Вища школа, 2002. -268 с.

101. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей: Навчальний посібник / Гарасим П.М., Кізима А.Я. та інші. За ред. Хомина П.Я. -Тернопіль: Астон, 2000. - 288 с.

102. Фінансовий облік: Підручник для ВНЗ. — 2-ге вид. Рекомендовано МОН / за ред. Пушкар М.С. – Тернопіль. 2004. - 630с.

103. Шаманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навчальний посібник - Київ: Знання-Прес, 2003. - 278 с.

104. Шаповал В.М Економіка підприємств: Посібник, 2003. —288 с.

105. Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою. - К.: 1998 р. C. 165-175.

106. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: Монографія. -Львів: Каменяр, 2002. - 192 с.

Додатки

Додаток А

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 9 "ЗАПАСИ"

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України

від 20 жовтня 1999 р. N 246

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

2 листопада 1999 р. N 751/4044

[В текст внесено зміни та доповнення

Наказами Міністерства фінансів України

від 28 січня 2000 р. N 15

від 14 червня 2000 р. N 131

від 30 листопада 2000 р. N 304

від 25 листопада 2002 р. N 989

від 22 листопада 2004 р. N 731]

Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

3. Норми цього Положення (стандарту) не розповсюджуються на:

3.1. Незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг, що безпосередньо пов'язані з ними.

3.2. Фінансові активи.

3.3. Молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації відповідно до інших положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

4. Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Запаси - активи, які:

утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат