На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Отже, до впровадження на підприємстві ТОВ «Клімат Індустрії» програмного комплексу "1С Бухгалтерія" або іншої бухгалтерської програми, для автоматизації обліку може бути використана програма "Макро Баланс".

Таким чином, автоматизація системи бухгалтерського обліку дозволяє істотно полегшити труд бухгалтера, позбавити його від рутинної роботи, підвищує оперативність та точність облікової інформації, дозволяє більше приділяти проведенню економічного і фінансового аналізу роботи підприємства та пошуку резервів щодо підвищення ефективності цієї роботи.

3 КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1 Економічний аналіз результатів господарської діяльності

Термін "Аналіз" буквально означає розкладання об'єкта, що вивчається на окремі частини (елементи), на внутрішні властиві цьому об'єкту складові (уявні або реальні). Аналіз виступає в діалектичній єдності з поняттям "синтез" - з'єднання раніше розкладених елементів об'єкта, який вивчається, в єдине ціле.

Діалектичний тандем аналіз-синтез розуміється як синонім всілякого наукового дослідження. У будь-якій галузі наукових знань, в будь-якій сфері людської діяльності (політичної, міжнаціональній, суспільній, соціальній, екологічній та інші) обійтися без аналізу-синтезу неможливо.

Аналіз-синтез як головна сутність процесу пізнання комплексно застосовується багатьма науками. Але аналіз економіки, аналіз господарської діяльності та її кінцевих результатів - галузь виключно економічного аналізу. Аналізом в більш широкому значенні займається теорія економічного аналізу; в професійному - економічний аналіз фінансово-господарської діяльності.

Сучасне формування ринкової економіки зумовлює розвиток аналізу насамперед на мікрорівні - на рівні окремих підприємств, їх внутрішніх структур та підрозділів, оскільки ці найдрібніші ланки складають основу ринкової економіки.

Аналіз на мікрорівні наповнюється абсолютно конкретним змістом, тому що він безпосередньо пов'язаний з повсякденною фінансово-господарською діяльністю підприємств, конкретними виробничими задачами та проблемами.

У наш час, коли відбувається становлення ринкових відносин та налагоджуються механізми ринкової економіки, необхідно постійно здійснювати аналіз обгрунтування та виконання бізнес-планів, детальний аналіз можливостей виробництва та збуту, з'ясування внутрішніх і зовнішньоекономічних чинників, що впливають на обсяги випуску та збуту, аналізувати співвідношення попиту і пропозиції, аналізувати якість виробів, що випускаються, проводити аналіз витрат живого й матеріалізованого труда з необхідною їх деталізацією та аналіз кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства.

Отже, у цьому розділі роботи найбільша увага буде приділена саме аналізу фінансово-господарської діяльності конкретного виробничого підприємства.

3.1.1 Аналіз динаміки техніко-економічних показників

Процес переходу до ринкової економіки вимагає від керівництва підприємства постійного забезпечення конкурентоздатності продукції, досягнення якого можливе лише на основі максимального зниження витрат та підвищення якості продукції, що випускається. Отже, для забезпечення конкурентоспроможності необхідно вести постійний пошук потенційних внутрішніх резервів на основі проведення всебічного аналізу всієї виробниче-господарської діяльності підприємства.

Отже, головним змістом економічного аналізу на підприємстві є виявлення і вивчення всіх причинно-слідчих зв'язків, які складаються в процесі формування всіх техніко-економічних показників підприємства (див. таблицю 3.1). При цьому складний показник повинен розглядатися як результат впливу великої кількості взаємозалежних чинників та обставин. При цьому економічний аналіз передбачає розкладання складного показника на прості елементи, які б дозволили виявити такі причини, щодо яких можна було б визначити конкретні заходи.

Таким чином, для загального аналізу такого комплексного показника, як собівартість одиниці продукції необхідно заздалегідь зробити аналіз його структурних елементів. При цьому необхідно визначити динаміку структури собівартості за допомогою визначення питомої ваги кожного елемента у загальній величині даного показника за кожний рік і розрахувати зміни цієї питомої ваги протягом періоду, що аналізується.

Результати розрахунку структури собівартості і її зміни протягом періоду, що досліджується, наведені в таблиці 3.2, а динаміка структури собівартості і її елементів відображена графічно на рисунку 3.1.

Загальний аналіз полягає у визначенні загальної оцінки виконання плану і задач, поставленого перед підприємством. Загальна оцінка визначається як абсолютне і відносне відхилення (виражене, як правило в процентах) фактичного показника від плану або величини аналогічного показника за минулий період. Такі відхилення визначаються загалом по підприємству, дільницям, цехам і видам продукції, що випускається. Отже, проведення економічного аналізу вимагає поглибленої деталізації не лише показника, який аналізується, але й організаційної структури підприємства.

Оскільки більшість техніко-економічних показників роботи підприємства виражені в грошових одиницях (див. таблицю 3.1), то для проведення загального аналізу цих показників за останні п'ять років, необхідно привести їх до порівнянних одиниць вимірювання.

Таблиця

3.1

Техніко-економічні показники

Найменування показника

одиниці виміру

роки

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Обсяг випуску продукції

м

39640

42300

42420

42840

44600

2.

Обсяг товарної продукції

тис. грн.

1941,3

2286,4

2723,4

3237,7

3947,1

3.

Обсяг реалізації продукції

тис. грн.

1939,2

2289

2720

3238

3926,6

4.

Середня ціна одиниці продукції

грн./м

48,973

54,052

64,201

75,577

88,5

5.

Індекс цін

 

1

1,1037

1,1878

1,1772

1,171

6.

Індекс інфляції

 

1

1,102

1,2

1,192

1,18

7.

Чисельність трудящих ПВП

чол.

242

258

260

264

280

8.

Облікова чисельність робітників

чол.

184

195

195

197

205

9.

Явочна чисельність робітників

чол.

138

145

146

148

152

10.

Продуктивність труда трудящого[1]

м/чол.

13,6501

13,6628

13,5962

13,5227

13,2738

11.

Продуктивність труда робочого1

м/чол.

17,9529

18,0769

18,1282

18,1218

18,219

12.

Коефіцієнт облікового складу

 

1,3333

1,3448

1,3356

1,3311

1,3421

13.

Загальна собівартість продукції

тис. грн.

1768

2086,2

2478

2945,2

3542

14.

Собівартість одиниці продукції:

грн./м

44,6

49,32

58,42

68,75

79,42

15.

матеріальні витрати

грн./м

16,84

19,58

23,34

27,32

31,24

16.

витрати на оплату труда

грн./м

12,68

13,82

16,35

19,45

22,97

17.

нарахування на зарплату

грн./м

4,75

5,18

6,13

7,22

8,61

18.

амортизація

грн./м

6,14

6,21

7,32

8,62

9,68

19.

інші витрати

грн./м

4,19

4,53

5,28

6,14

6,92

20.

Величина основних фондів

тис. грн.

1958,2

2378,4

2854,5

3402,6

4168,4

21.

в тому числі активної частини

тис. грн.

966,7

1164,6

1398,1

1688,5

2146,2

22.

Величина амортизаційного фонду:

тис. грн.

113,8

138,4

168,6

201,2

248,5

23.

на реновацію

тис. грн.

44,14

53,6

66,12

79,46

99,42

24.

на капітальний ремонт

тис. грн.

69,66

84,8

102,48

121,74

149,08

25.

Величина прибутку (+) / збитків (-)

тис. грн.

171,2

202,8

242

292,8

384,6

26.

Рентабельність

%

9,68%

9,72%

9,77%

9,94%

10,86%

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат