На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю

готує пропозиції про соціальні, економічні й правові ос­нови забезпечення якості продукції (робіт, послуг); взаємодіє з товариствами споживачів та іншими громадськими орга­нізаціями у галузі стандартизації, метрології та сертифікації;

визначає з урахуванням завдань соціально-економічного розвитку України пріоритетні напрями розвитку стандар­тизації, метрології та сертифікації;

здійснює методичне керівництво розробкою міністерства­ми, відомствами та об'єднаннями підприємств методологіч­ного забезпечення, затверджує і систематично провадить оцінку реалізації їх;

затверджує державні стандарти (за винятком стандартів проектування і будівництва, використання ресурсів, охорони навколишнього середовища від забруднення та інших шкід­ливих впливів), провадить експертизу проектів державних стандартів і технічних умов, відповідає за їхній науково-технічний рівень і техніко-економічне обгрунтування;

веде в установленому порядку облік і реєстрацію держав­них стандартів, технічних умов і змін, що до них вносяться, рішень про скасування їх, надсилає заінтересованим органі­заціям відповідну інформацію;

має виняткове право видання та перевидання державних стандартів;

організовує і координує роботу із сертифікації, здійснюс організаційно-методичне керівництво функціонуванням дер­жавної системи сертифікації, визнає у встановленому по­рядку сертифікати інших країн;

надає методичну допомогу підприємствам, їх об'єднан­ням і організаціям у впровадженні міжнародних стандартів із систем управління якістю, організовує сертифікацію цих систем.

Державний митний комітет України контролює додержан­ня митного законодавства і нормативних актів підприємця­ми і фізичними особами щодо сплати мита на експорт та імпорт товарів через кордон України, а також при внутріш­ньодержавних операціях, за які необхідно сплачувати мито.

Державний комітет України у справах захисту прав спо­живачів (Держспоживзахист) та його органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах і районах здійснюють дер­жавний контроль за додержанням підприємствами, організа­ціями та установами незалежно від форм власності й гос­подарювання, а також громадянами законодавства про захист прав споживачів, інших нормативних актів із питань торгів­лі та надання послуг населенню; здійснює перевірку безпосе­редньо на підприємствах промисловості, сфери послуг, торгів­лі та підприємствах громадського харчування, на базах, складах і в експедиціях незалежно від форм власності і гос­подарювання.

Державна автомобільна інспекція (ДАІ) контролює до­держання законодавства і нормативних актів щодо реєстра­ції та обліку рухомого складу транспортних засобів (автомо­білі, причепи, мотоцикли) підприємцями і фізичними осо­бами. Крім того, ДАІ контролює додержання власниками транспортних засобів і водіями правил дорожнього руху на шляхах України.

Державна пожежна інспекція здійснює контроль за до­держанням антипожежних правил підприємцями і населен­ням, профілактичні заходи щодо запобігання пожежам, а в разі виникнення — гасіння.

Державна санітарна інспекція контролює додержання санітарно-гігієнічного і протиепідеміологічного законодавства підприємцями і населенням, а також провадить профілакти­ку виникнення епідемій, масових захворювань.

Муніципальний економічний контроль здійснюється відповідно до законодавства про місцеві Ради народних депу­татів та місцеве і регіональне самоврядування. Комісії з пи­тань планування, бюджету і фінансів здійснюють контроль за виконанням планів та програм економічного і соціального розвитку і бюджету, виявляють внутрішньогосподарські ре­зерви і додаткові доходи бюджету; контролюють надходження та видатки позабюджетного фонду. До компетенції виконав­чих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів віднесено здійснення контролю за станом обліку та звітності на підприємствах, в організаціях і установах, які є комунальною власністю, за додержанням зобов'язань щодо платежів до бюджету місцевого самоврядування підприємст­вами і організаціями.

Державою делеговано місцевим Радам народних депута­тів та місцевому і регіональному самоврядуванню додатково такі контрольні функції:

здійснювати контроль за додержанням проектів будівницт­ва об'єктів житлово-комунального господарства і виробничо­го призначення, а також припиняти будівництво, яке здійс­нюється з порушенням планів забудови та затверджених проек­тів і може завдати шкоди навколишньому середовищу;

призначати державні приймальні комісії, затверджувати акти про приймання в експлуатацію об'єктів житлово-цивіль­ного призначення, а також брати участь у прийманні в екс­плуатацію інших об'єктів;

контролювати експлуатацію об'єктів комунального гос­подарства, торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування, які є у власності підприємств та окремих громадян; припиняти експлуатацію їх в разі порушення еко­логічних, санітарних правил, інших вимог законодавства, скасовувати у таких випадках видані їм дозволи на створен­ня та експлуатацію відповідних об'єктів.

Незалежний аудиторський контроль здійснюють аудито­ри, аудиторські організації (фірми) на госпрозрахункових засадах за договорами з державними і акціонерними під­приємствами, кооперативними, орендними підприємствами і організаціями, підприємствами із спільним капіталом та ін. При цьому перевіряють стан обліку діяльності зазначе­них організацій і підприємств, відповідність звітності даним обліку, правильність утворення прибутку і своєчасність роз­рахунків із державним бюджетом, а також розподіленням прибутку за акціями, розміром внесеного капіталу та іншими джерелами, передбаченими статутними документами і фі­нансовим планом підприємства. Результати контролю ауди­торська організація оформляє актом, експертним висновком або іншим документом, погодженим із замовником. Ауди­торські організації надають послуги підприємцям щодо поліп­шення господарювання з питань маркетингу, менеджменту, інвестицій та ін. Крім того, аудиторська організація може давати висновки про правильність складання звітності і дек­ларацій, які підприємства, кооперативи та інші організації подають фінансовим органам (податковим адміністраціям).

Аудиторський контроль здійснюють не лише незалежні аудитори, фірми, а й аудиторські підрозділи державних по­даткових адміністрацій. Функції цих підрозділів визнача­ються податковими органами щодо повноти нарахування і своєчасності сплати податків підприємцями і фізичними осо­бами.

Економічний контроль власника включає в себе внут-рішньосистемний і внутрішньогосподарський.

Внутрішньосистемний економічний контроль здійснюють міністерства, державні комітети, концерни, асоціації, акціо­нерні виробничі об'єднання відповідно до законодавчих та інших нормативних актів, якими передбачено, що комплексні ревізії і контрольні перевірки фінансово-господарської діяль­ності підприємства провадяться за ініціативою власника, тобто органом, якому підпорядковане підприємство на пра­вах власності.

Основним завданням внутрішньосистемного контролю є:

контроль виконання планових завдань із виробничої і фі­нансово-господарської діяльності, використання матеріаль­них і фінансових ресурсів, недопущення фактів безгоспо­дарності і марнотратства; забезпечення збереження власності, правильної постановки бухгалтерського обліку і контроль­но-ревізійної роботи; додержання чинного законодавства з виробничої і фінансово-господарської діяльності.

Внутрішньогосподарський економічний контроль включає контрольні функції, які здійснюються власниками під­приємств, комбінатів, організацій і установ, концернів, асо­ціацій відповідно до чинного законодавства. Завданням внут­рішньогосподарського контролю є перевірка господарських операцій у виробничих одиницях із метою недопущення перевитрат матеріальних і фінансових ресурсів, виконання виробничих і фінансових планів, раціонального використання робочої сили, впровадження нових методів праці і прогресив­ної технології в бригадах, дільницях, цехах та інших вироб­ничих підрозділах, забезпечення збереження коштів і товар­но-матеріальних цінностей, економного витрачання сировини і паливно-енергетичних ресурсів, випуску продукції високої якості, яка має попит на ринку.

Організація внутрішньогосподарського контролю відпо­відно до Закону України "Про підприємства в Україні" покла­дена на керівника підприємства. Іноді для виконання цих функцій на підприємствах створюються спеціальні ауди­торські підрозділи. Згідно із затвердженим планом праців­ники, зайняті управлінням, здійснюють систематичний та оперативний поточний контроль за виробничою і фінансо­во-господарською діяльністю підрозділів підприємства. За результатами контрольних перевірок керівництво підпри­ємства приймає управлінські рішення з усунення причин, які негативно впливають на діяльність підприємства.

У здійсненні внутрішньогосподарського контролю на під­приємствах провідне місце займають працівники бухгалтерії, зокрема головні бухгалтери. Відповідно до нормативних документів головний бухгалтер підприємства разом із ке­рівниками відповідних підрозділів і служб зобов'язаний кон­тролювати оформлення, приймання і відпуск товарно-матеріальних цінностей, витрачання заробітної плати, додержання штатної, фінансової, касової і платіжної дисципліни, закон­ності списання з бухгалтерського балансу нестач, проведен­ня інвентаризації цінностей, стягнення у встановлені строки дебіторської і погашення кредиторської заборгованості та інших операцій. Крім того, головний бухгалтер несе на рівні з керівником об'єднання, підприємства, організації, устано­ви відповідальність за порушення правил і положень, які регламентують ведення обліку і складання звітності.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат