На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Контроль надходження і вибуття основних засобів

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Контроль надходження і вибуття основних засобів

23. Контроль надходження і вибуття основних засобів

Ревізія основних засобів починається з перевірки правильності відображення їх в обліку й реальності балансових і звітних даних. Для цього зіставляють наявність основних засобів у балансі з даними синтетично­го й аналітичного обліку. Потім перевіряють первинні документи для встановлення законності й доцільності господарських операцій і так виявляють винних осіб, які допускають порушення і зловживання.

Тобто, за даними інвентарного списку основних засобів, описів інвентарних карток з обліку основних засобів і самих інвентарних карток обліку основних засобів ревізор встановлює, за ким числяться й де знаходяться основні засоби, час проведення інвентаризації і чи відображені в обліку її результати.

За первинними документами й картками обліку руху основних засобів перевіряють своєчасність і повноту оприбуткування надхо­дження основних засобів. Зокрема, ревізор з'ясовує, чи враховані в первісній вартості затрати на доставку і монтаж; чи відображені в обліку суми зносу основних засобів, які були в експлуатації, чи не зменшена кількість предметів, які надійшли на підприємство. Слід звернути увагу на наявність на предметах інвентарних номерів.

Ретельній перевірці підлягають операції щодо безплатного над­ходження і вибуття та ліквідації основних засобів. Тут особливо старанно перевіряють правильність складених актів приймання-здавання об'єктів, чи немає в них виправлень і підчисток, чи вказані дата, кількість і вартість об'єктів, їх технічний стан; щодо вибуття й ліквідації ревізор перевіряє обґрунтованість безплатної передачі ос­новних засобів, наявність документів, які підтверджують прийняття їх на облік покупцями.

Доцільність ліквідації основних засобів перевіряється суцільним способом за актами, зокрема, правильність їх складання, наявність актів на дефектність предметів, повноту і своєчасність оприбуткуван­ня матеріалів від ліквідації, відображення збитків від ліквідації не повністю амортизованих засобів.

Далі ревізор перевіряє правильність нарахування й використан­ня амортизаційних відрахувань, законність затрат на поточний і ка­пітальний ремонт основних засобів; правильність відображення ос­новних засобів за фактичними затратами на придбання, зведення й виготовлення, що становлять їхню первісну вартість.

Вивчаючи операції вибуття чи ліквідації основних засобів реві­зор має встановити, чи не був завищений відсоток зносу з метою дальшої реалізації за нижчими або вищими цінами.

Повноту й своєчасність оприбуткування основних засобів визна­чають шляхом зіставлення дати оприбуткування за рахунком 10 "Основні засоби" з даними, вказаними в первинних документах, ак­тах приймання-здавання, актах введення в експлуатацію основних засобів, актах переведення тварин із групи в групу, актах приймання багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію.

Документальній перевірці підлягають також операції щодо спи­сання основних засобів, правильність їх оформлення, законність і доцільність вибуття і правильність відображення його в обліку.

Необхідно також перевірити правильність оцінки основних за­собів. Основні засоби, які надійшли на підприємство, обліковуються за первісною вартістю, яка включає затрати на їх спорудження, вартість проектно-кошторисної документації, видатки на доставку, монтаж та установлення. При цьому придбані основні засобі, які були в експлуа­тації, оприбутковуються за сумою купівельної вартості (оплати), ви­датків на їхню доставку і установку з доданням суми зносу за цими об'єктами, вказаної у документах на оплату.

Ретельно перевіряють операції щодо передачі основних засобів у оренду. Для цього вивчають зміст договорів (на який строк, розмір орендної плати, умови проведення капітального ремонту орендова­них основних засобів та ін.) і їх виконання, а також правильність розрахунків за орендовані основні засоби і відображення вказаних операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

При списанні основних засобів внаслідок стихійного лиха і аварій необхідно перевірити, чи відшкодовувалися зазнані підприємством збитки винними особами.

Фінансовий результат (прибуток, збитки) від реалізації та іншо­го вибуття основних засобів відноситься на рахунок 79 "Фінансові результати".

38. Контроль операцій по реалізації продукції і розрахунків з покупцями і замовниками.

Реалізація продукції є одним із джерел грошових фондів підприємства. Це оціночний показник, від якого залежить фінансовий стан підприємства, оборотність оборотних коштів, розмір прибутку, відрахування до фондів. В загальній сумі балансового прибутку, прибуток від реалізації є основною статтею фінансових результатів. Завданнями контролю реалізації продукції, виконаних робіт та наданих послуг є перевірка обґрунтованості і своєчасності укладання договорів на продаж продукції, дотримання договірних зобов'язань, реальності та законності операцій по реалізації, маркетингової політики, правильності застосування цін і тарифів визначення фінансових результатів від реалізації та резервів підвищення рентабельності виробництва товарної продукції.

Основними аспектами контролю реалізації є

виконання плану реалізації продукції по загальному обсягу і з врахуванням виконання зобов'язань по поставках;

правильність обліку позавиробничих витрат;

достовірність облікових даних по реалізованій (відвантаженій) продукції;

своєчасність виписки платіжних документів і податкових накладних на відвантажену продукцію;

відповідність звітних показників про реалізацію продукції бухгалтерським записам і первинним документам;

своєчасність і повнота розрахунків за реалізовану продукцію;

правильність нарахування і перерахування ПДВ та акцизного збору;

повнота відображення в обліку господарських операцій по реалізації продукції.

3.

Під час перевірки розрахунків з рахунка 36 "Розрахунки з по­купцями та замовниками" слід уточнити правильність ведення аналі­тичного обліку розрахунків і повноту відображення всіх проведених операцій щодо розрахунків з покупцями й замовниками.

На рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселями. Рахунок 36 має два субрахунки:

1) 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";

2) 362 "Розрахунки з іноземними покупцями"'.

За дебетом рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовника­ми" показується продажна вартість реалізованої продукції, яка вклю­чає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'яз­кові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджету й позабю­джетних фондів та включені у вартість реалізації; за кредитом — сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства. Сальдо рахун­ка — заборгованість покупців і замовників за одержану продукцію.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ве­деться за кожним покупцем та замовником і кожним пред'явле­ним до оплати рахунком.

Основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин за товарними операціями слугують первинні документи з об­ліку розрахунків з покупцями та замовниками. Порядок та форми роз­рахунків між постачальником та покупцем визначаються в господар­ських договорах, а для обліку експертних угод — у договорі поставки.

На суму оплати за відвантажену продукцію підприємство надає покупцю (замовнику) розрахункові документи.

Ревізору слід ретельно перевірити повноту і своєчасність розрахунків покупців за придбану ними продукцію. Для цього проводиться інвента­ризація розрахунків, надсилаються копії карток аналітичного обліку (контокорентні виписки) при розрахунках з іногородніми покупцями (організації-кредитори висилають організаціям-дебіторам). Підприємство-дебітор повертає картку протягом 10 днів з дня одержання.

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" кореспондує:

За дебетом з кредитом рахунків

За кредитом з дебетом рахунків

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

70 "Дохід від реалізації"

71 "Інший операційний дохід"

76 "Страхові платежі"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

33 "Короткострокові векселі одержані"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

50 "Довгострокові позики"

63 "Розрахунки з постачальника­ми та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками і платежами"

70 "Дохід від реалізації"

93 "Витрати на збут"

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат