На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Політична система і державний устрій Болгарії

Реферати > Географія > Політична система і державний устрій Болгарії

ЗМІСТ.

ВСТУП 3-5

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ 6-16

1.1. Історія конституційного розвитку 6-10

1.2. Конституція, основні закони та характеристика форми державного правління 10-16

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ .17-26

2.1. Історичний аспект формування Національних Зборів Республіки Болгарія 17-24

2.2. Діяльність Народних Зборів, їх функції. Провідні політичні партії 24-26

РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ .27-38

3.1. Глава держави 27-31

3.2. Характеристика уряду Республіки Болгарія .31-37

РОЗДІЛ ІV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ 38-42

4.1. Особливості функціонування судової системи Болгарії .38-41

4.2. Діяльність Конституційного суду РБ 41-42

РОЗДІЛ V. ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ .43-48

5.1. Основні обласні центри, загальна характеристика 43-46

5.2. Положення, які регулюють діяльність органів місцевої влади 46-48

РОЗДІЛ VІ. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 49-54

6.1. Адаптація законодавства та процес вступу до ЄС .49-51

6.2. Зміни в Конституції, яких вимагає членство в ЄС 51-54

ВИСНОВКИ .55-57

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 58-60

ВСТУП.

Проблема дослідження будь-якого суспільства є доволі складною, адже складним є саме суспільство. Воно має складну структуру, постійно творячи нові форми співжиття, нові ідеологічні і ідейні основи свого існування.

З одного боку, процес розвитку суспільства – це процес стихійний, який не можна пе-редбачити. Але, з іншого боку, розвиток суспільства характеризується певними закономір-ностями, які можна передбачити і за допомогою яких можна прогнозувати його розвиток. З плином часу і розвитком новітніх технологій суспільство стає все більш дослідженим, а відтак прогнозованішим.

Основою будь-якого суспільства є його структура. Проаналізувавши і дослідивши структуру, можна робити певні висновки про тип суспільства, рівень його розвитку, зла-годженість у функціонуванні його елементів, рівень конфліктності тощо. Політична систе-ма є складовою частиною суспільно-політичного устрою держави, яка регулює, насампе-ред, владні відносини в ньому. Завданням політичної системи є організація суспільства, створення передумов його розвитку, акумулювання та реалізація його ідей. В автори тар-них і тоталітарних системах закладається, що політична система має керувати суспіль-ством, але для демократичних суспільств це є неприйнятним і тут завдання політичної системи полягають саме в організації суспільства, а не в управлінні ним. Так чи інакше, політична система є надзвичайно важливим елементом будь-якого суспільства, а відтак її дослідження є ключовим у дослідженні суспільства, закономірностей його розвитку.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що Болгарія є відносно новою демократією на теренах Європи, а відтак відсутнє глибоке та комплексне дослідження її політичної системи та державного устрою. Іншим аспектом є те, що Болгарії довелося пройти нелег-кий процес трансформації суспільства та політичної системи після повалення соціалізму. На сьогодні цим нелегким шляхом проходить і Україна, а тому є досить цікавим побачити досвід країни, яка вирішувала подібні проблеми.

Об’єктом дослідження даної бакалаврської роботи є політична система та державний устрій Республіки Болгарія. Предметом дослідження є структура та механізми функціо-нування політичної ситеми, особливості державного устрою Болгарії в контексті інтеграл-ції до ЄС. Важливо також звернути увагу на характер внутрішніх та зовнішніх взаємо від-носин структурних одиниць в межах політичної ситеми.

Метою даної роботи є аналіз і дослідження політичної системи та державного устрою Республіки Болгарія. Особливу увагу приділено аналізу структури політичної системи, до-слідженню історичних передумов її виникнення, ролі парламенту, президента, уряду та судової гілки влади, розвитку місцевого самоврядування, а також впливу, який політична система справляє на розвиток суспільства. Крім того, значну увагу приділено адаптації політичної системи при вступі Болгарії до Європейського Союзу.

Відповідно до зазначеної мети у роботі поставлено такі завдання:

1. Надання загальної характеристики політико-правового функціонування Республіки Болгарія, описання форми державного правління, надання детальної характеристики Конституції держави та особливостей конституційного устрою;

2. Дослідження та описання розвитку інституту Парламенту, принципи його роботи, склад, особливості здійснення ним законодавчої влади, а також характеристика пар-тійної структури болгарського суспільства та перелік основних діючих політичних партій;

3. Характеристика органів виконавчої влади: повноваження глави держави, а також склад, діяльність та діючу програму уряду та інших державних інституцій виконав-чого характеру;

4. Вивчення структури і функціонування судової влади, а саме: дослідження принци-пів діяльності болгарських судів, серед яких особливе значення надаватиметься Конституційному суду;

5. Надання характеристики політико-адміністративного устрою Республіки Болгарія, сучасного стану функціонування органів місцевого і регіонального самоврядування;

6. Аналіз процесу адаптації національного законодавства та реформації політичної системи Республіки Болгарія відповідно до норм та принципів Європейського Со-юзу, а також характеристика сучасного стану питання.

Методологічною основою даної роботи стало комплексне використання різноманітних методів, серед яких можна виокремити: структурно-функціональний метод, метод аналізу, синтезу, індукції, дедукції та системний метод. Також було використано історичний метод та метод порівняння.

При написанні даної роботи була опрацьована та використана різноманітна джерельна база, зокрема нормативно-правові акти Республіки Болгарія (Конституція 1991 р. та ін.), ряд наукових праць та підручників, як вітчизняних так і іноземних авторів, різноманітні статті в періодичних виданнях. Велике значення мало використання Інтернет-джерел.

Оцінюючи стан дослідження даної теми у вітчизняній науці, варто визнати, що він за-лишається все ще низьким, особливо це стосується рівня дослідження адміністративно-територіального устрою та функціонування органів місцевого самоврядування Республіки Болгарія.

Бакалаврська робота складається з вступу, шести розділів і висновків загальним обся-гом 60 сторінок тексту.

У вступі висвітлено актуальність даної теми, окреслено об’єкт, предмет та методи до-слідження, визначено мету та завдання дослідження.

Перший розділ присвячено загальній характеристиці форми державного устрою і кон-ституційного ладу Республіки Болгарія, розглянуто історію конституційного розвитку, ха-рактеристику діючої Конституції та конституційних законів.

У другому розділі йдеться про принципи функціонування законодавчої влади, структур-ру Парламенту, його функції та повноваження, перелік основних політичних партій.

Третій розділ присвячено характеристиці органів виконавчої влади - Президента та уряду.

Четвертий розділ стосується судової гілки влади, а також функціонування Конститу-ційного суду.

У пятому – проаналізовано основні принципи адміністративно-територіального устрою держави та засади функціонування органів місцевої влади.

У шостому розділі охарактеризовано еволюцію політичної системи Болгарії в кон-тексті європейської інтеграції.

У висновках підведено підсумки виконаної роботи.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ.

1.1. Історія конституційного розвитку.

Болгарія розташована у східній частині Балканського півострова. Її територія складає 111 тис. кв.км. Населення Болгарії – 7761 млн. чоловік; 85% з них – болгари. Столиця дер-жави – м. Софія. Офіційна мова – болгарська. Традиційна релігія – східно-православне ві-росповідання.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат