На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика складання і аудит фінансової звітності

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Методика складання і аудит фінансової звітності

Зміст облікової політики оформлюється спеціальним наказом про облікову політику, який розробляє головний бухгалтер підприємства і несе відповідальність за його формування. Керівник затверджує наказ про облікову політику і несе відповідальність за його зміст; саме його підпис робить наказ про облікову політику чинним.

ВАТ “Чернівецький хлібокомбінат”

НАКАЗ № 6

“05”січня 2001р. М. Чернівці

1.Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється згідно із Законом України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" , а також чинними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку спеціалістами бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером підприємства.

2. Запровадити таку номенклатуру справ в цілому по підприємству:

2.1. Постанови уряду, накази Мінфіну, інструкції та'інгаи методичні вказівки по веденню бухгалтерського обліку.

2.2. Річний бухгалтерський звіт з додатками.

2.3. Звіти про сплату податків та листування з податковими органами.

2.4. Книги реєстрації;

- прибуткових касових ордерів

- видаткових касових ордерів

- платіжних доручень

2.5. Касова книга.

2.6.Головна книга.

2.7.Особові рахунки працівників підприємства з оплати праці та інші примірники довідок про доходи працівників.

2.8.Листи тимчасової непрацездатності, звіти по соціальних платежах та медичному страхуванню.

2.9.Договори :

- на оренду

- на комунальні послуги

2.10. Договори с постачальниками та замовниками. 2.1. Трудові договори з працівниками підприємства.

2.12.Картки по матеріальних рахунках (або їх реєстри).

2.13.Журнали- ордери.

2.14.Реєстри акціонерів

2.15.Матеріал й інаентарізацій

2.16.Акти документальних перевірок. 2.17.Виписки з наказів та розпоряджень

3. Фінансову та статистичну звітність за видами та користувачами подавати в таки терміни :

- Баланс підприємства та звіт про фінансова результати:

а) квартальний - до 25 числа наступного за звітним періодом місяца ;

б) річний - до 20 лютого наступного за звітним року;

4.3.Бухгалтерськії документи зберігати в архіві підприємства в окремих справах або в підшитому вигляді.

5.Встановити строки зберігання бухгалтерських документів :

5.1.Первинні документи бухгалтерського обліку зберігати протятм трьох років.

5.2. Бухгалтерськи регістри,договори,бухгалтерськи звіти та інша ділова документація,яка необхідна для відновлення господарських операцій під час проведення ревізій (листування з дебіторами), а також бізнес-плани, які подаються для одержання кредитів тощо, зберігати протягом десяти років.

5.3. Ділову документацію,яка стосується довгострокових забов»язань або прав,зберігати протягом семи років після закінчення термінів їх дій.

5.4. Внутрішні правила ведення бухгалтерського обліку підприємства зберігати протягом десяти років після їх зміни або заміни.

5.5. Первинні документи , бухгалтерські регістри та інші звіти за господарський рік при ліквідації підприємства передавати до районного архіву.

По закінченню термінів зберігання бухгалтерські документи (за виключенням документів довготермінового зберігання, які передаються до архіву) знищувати згідно їх складеним відповідним актом шляхом спалювання або здавання в макулатуру.

6. При документуванні та записах господарських операцій керуватись таким:

Підставою для проведення будь-якого бухгалтерського запису є первинний або складений на основі первинних документів зведений документ,який підтверджує здійснення господарської операції.

Первинним документом бухгалтерського оформлення вважати бухгалтерську довідку,що підтверджує здійснення господарської операції,в якій повинні бути зазаначені такі реквізіти:

- назва та номер документа, дата складання;

- зміст операції та підстава для її здійснення;

- цифрові показники операції ( кількість,ціна,сума);

- прізвища (назва ) та адреси учасників операцій;

- підпис (підписи).

в) для оцінки якості управління та прийняття рішень для потреб аналізу на останній день кожного місяца.

-Звіт про рух грошових коштів :

річний - до 20 лютого наступного за звітним року.

- Звіт про власний капітал :

річний - до 20 лютого наступного за звітним року.

- Примітки до фінансових звітів:

Складаються до кожного звіту з метою його деталізації.

Відповідальність за зміст фінансової звітності покладено на головного бухгалтера та його заступників.

Відповідальність за зміст фінансових звітів несуть особи,що його підписали - керивник , бухгалтер, та безпосередні віконавці, які візують складені ними документи,шдтверджуючи цим їх достоверність,

- Статистична звітність :

А ) фінансові показники підприємства - до 25 числа місяца, наступного за 1,2 та 3 кварталами.

Б ) фінансові показники підприємства за 4 квартал - до 15 лютого, наступного за звітним року.

В ) інша статистична звітність - згідно з термінами, передбаченими органами державної статистики.

4. Встановити такий порядок обробки документів :

4.1 .Первинні документи підшивати разом із. зведеними (звітами,накопичувальними або групувальними відомостями ) документами,з груповими за регістрами.

4.2.Журнали-ордери за звітний період (місяць ) підшивати в окрему справу у відповідності до зростання кодів бухгалтерських рахунків.

Інструкцію щодо його застосування , затверджену міністерством фінансів України ЗО листопада 1999 року № 291 . Із загального переліку рахунків першого та другого порядків з метою максимального та адекватного відображення майнового та фінансового стану підприємства в обліковому процесі використовуються рахункі (перечень рахунків додається),

12. Дотримуватись таких методичних принцшів бухгалтерського обліку:

12.1 .Д о кінця поточного року аммортжзацію основних засобів проводити за нормами ї методами передбаченими податковим законодавством.

12.2. По необоротних активах вартістю до 500 грн, знос нараховувати в р розмірі 100 % при передачі таких активів в експлуатацію

12.3. Вартість поточних та капітальних ремонтів відносити на витрати, Ва Вартість реконструкції, добудови основних засобів відноситься до капітальних вкладень І на збільшення вартості основних засобів,

а) записи відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за перв первісною вартістю,

12.5. Відпуск запасів у виробництво , продаж, при іншому вибутті здійснюється за такою оцінкою ;

а) запаси дкі відпускаються, та послуги, що виконуються по замовленням, а також записи, які не замінюють одне одного, оцінювати за ідентифікованою собівартістю ;

б) сировина та матеріали, призначені для виробничих потреб - за середньозваженою собівартістю;

в) незавершене виробництво - по собівартості;

г) товари - за цінами продажу.

12.6. Вартість малоцінних та швидкозношувальмих предметів , що передані в експлуатацію, виключаються зі складу активів ( списується з подальшою організацією оперативно- кількісного обліку таких предметів за місцем експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

12.7. Виручку від реалізації продукції ( робіт, послуг ) визначати в міру

оплати покупцем розрахункових документів.

12.8. Метод визначення доходу - по відвантаженню продукції, наданні послуг та виконанні робіт.

12.9. Чистий прибуток розподіляти та використовувати згідно установчими документами підприємства.

12,10, Облік валових доходів і валових витрат в системі бухгалтерських рахунків не відображається, а ведеться шляхом накопичування їх у відомостях.

Контроль за виконанням наказу покласти на головного бухгалтера Седель Валентину Володимирівну.

ІІ. Методика складання фінансової звітності.

Особливості інвентаризації грошових коштів у касі підприємства викладень в Порядку ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженому постановою Правління НБУ від 02.02.95 р. № 21, у редакції постанови Правління НБУ від 13.10.97 р. № 334.

Відображення в обліку наслідків інвентаризації може бути систематизов

таким чином:

• активи, за якими невідомі джерела їх надходження, оприбутковуються у тому ж порядку, що і їх безкоштовне отримання (табл. 1.6.)

• розбіжності за даними обліку розрахунків відображаються за тими ж рахунками, що і їх первісне визнання (у разі необхідності збільшити суму дебіторської чи кредиторської заборгованості) або зворотним записом (у разі необхідності зменшити суму дебіторської чи кредиторської заборгованості)

• списання з балансу безнадійної дебіторської заборгованості або кредиторе заборгованості, яка не підлягає відшкодуванню, здійснюється у кореспонде рахунками резерву сумнівних боргів, відповідних витрат та доходів (табл. 9.4.)

• нестача основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів списується на відповідні рахунки витрат. У разі наявності винної особи відображається виникнен заборгованості з відшкодування завданих збитків (табл. 9.4).

Таблиця 1.6. Основні проведення за наслідками річної інвентаризації активів.

Результати інвентаризації

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Оприбут-кування

Необоротних активів

10 “Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

12 "Нематеріальні активи"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

424 "Безоплатно одер-жані необоротні акти-ви"

Оборотних активів

20 "Виробничі запаси"

21 "Тварини на виро-щуванні та відгодівлі",

22 "Малоцінні та шви-дкозно­шувані предмети",

23 "Виробництво",

25 "Напівфабрикати",

26 "Готова продукція",

27 "Продукція сільськогоспо­дар-ського виробництва",

28 "Товари"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

Списання з балансу

основних засобів інших необорот­них матеріаль-них активів, не-мате­ріальних ак-тивів

Визначення залишкової вартості

13 "Знос необоротних активів"

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріг ні активи"

12 "Нематеріальні активи"

Списання залишкової вартості

976 "Списання необоротних

10 "Основні засоби" активів"

11 "Інші необоротні мані активи"

12 "Нематеріальні активи"

Списання з балансу

інших необоротних активів

977 "Інші витрати звичайної діяльності"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

16 "Довгострокова дебітор­ська заборгованість"

18 "Інші необоротні активи"

дебіторської заборгованості по розрахунках з покупцями і замовниками

38 "Резерв сумнівних боргів" (944 "Сумнівні та безнадійні борги" — якщо резерву недостатньо)

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

іншої дебіторської заборгованості

944 "Сумнівні та безнадійні борги"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

короткострокових фінансових інвестицій

977 "Інші витрати звичайної діяльності"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

запасів

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

20 "Виробничі запаси", 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

22 "Малоцінні та швидкозно­шувані предмети",

23 "Виробництво",

25 "Напівфабрикати", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогоспо­дарського виробництва",

28 "Товари"

неопераційних зобов'язань

60 "Короткострокові позики"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

62 "Короткострокові векселі видані"

67 "Розрахунки з учасниками"

68 "Розрахунки за іншими операціями" 69 "Доходи майбутніх періодів"

74 "Інші доходи"

операційних зобов'язань

62 "Короткострокові векселі видані"

63 "Розрахунки з постачаль­никами та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

65 "Розрахунки за страхуван­ням"

66 "Розрахунки з оплати праці"

68 "Розрахунки за іншими операціями" 69 "Доходи майбутніх періодів"

71 "Інший операційний дохід"

Заборго-ваність з відшкоду-вання збитків

Основних засобів, інших необо-ротних активів

375 "Розрахунки за відшкоду­ванням завданих збитків"

746 "Інші доходи від звичай­ної діяльності"

746 "Інші доходи від звиної діяльності"

641 "Розрахунки за податками" (сума ПДВ)

Запасів, грошових коштів

375 "Розрахунки за відшкоду­ванням завданих збитків"

716 "Відшкодування раніше списаних активів"

716 "Відшкодування ранщ списаних активів"

641 "Розрахунки за податками" (сума ПДВ)

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат