На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика складання і аудит фінансової звітності

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Методика складання і аудит фінансової звітності

Інші етапи складання фінансової звітності (Балансу, Звіту про фінансовії зультати. Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та міток) будуть розглянуті в наступному розділі.


2.1. Методика складання Балансу.

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдив неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну , Баланс дає можливість визначити склад та структуру майна підприєї» ліквідність та оборотність оборотних засобів, наявність власного та запо ного капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості та інших показників. Отримання такої інформації є необхідною умовою для І няття обґрунтованих управлінських рішень, а також для оцінки ефектив майбутніх вкладень капіталу та ступеня фінансових ризиків.

Бухгалтерський Баланс складається на основі бухгалтерських записів підтверджені відповідними первинними документами. Перед складанням баланлансу необхідно звірити дані на аналітичних рахунках з даними на відповідних синтетичних рахунках - звіряються початкові та кінцеві сальдо та обороті звітний період.

З метою зіставності фінансових звітів різних періодів у Балансі наводиться інформація на початок та на кінець звітного періоду. Дані на початок переносяться в Баланс з попереднього річного звіту, а дані за кінець звітного періоду - переносять в Баланси з Головної книги, у якій згруповані дані по ного періоду.

Статті Балансу повинні бути узгодженими та дорівнювати залишкам на аналітичних та синтетичних рахунках у Головній книзі на кінець звітного періоду.

Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Звітним періодом для складання Балансу, як і всієї фінансової звітності, лендарний рік. Проміжна звітність (місячна, квартальна) складається нар ючим підсумком з початку звітного року.

Зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 2 "Баланс".

Необхідно пам'ятати, що згортання аатей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними П(С)БО.

Сальдо рахунків, які відображаються у відповідних статтях Балансу, мав дені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Взаємозв‘язок балансу та розрахунків.

Актив

Код рядка

Визначення статтей згідно П(С)БО 2 “Баланс”

Рахунки (субрахунки) сальдо яких відображені у відповідних статтях

1

2

3

4

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

первісна вартість

знос

010

У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами)

Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу

011

Первісна вартість нематеріальних активів

Дт12

012

Нарахована у встановленому порядку сума зносу нематеріальних активів

Кт 133

Незавершене будівництво

020

У статті "Незавершене будівництво" показується вартість незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва

ДтІ5

Основні засоби:

залишкова вартість

первісна вартість

знос

030

У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів

До підсумку Балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу

031

Первісна (переоцінена) вартість

Дт 10, Дт 11

032

Сума зносу основних засобів

КтІ32

Довгострокові фінансові інвестиції:

які облічуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент

Фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) облічуються методом участі в капіталі

Дт 141

Інші фінансові інвестиції

045

Дт 142, 143

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу

Дт 16

Відстрочені податкові активи

060

У статті "Відстрочені податкові активи" відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки

Дт 17

Інші необоротні активи

070

У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Необоротні активи"

Дт 18, Кт 19

Усього за розділом 1

080

II. Оборотні активи

Запаси: виробничі запаси

тварини на вирощуванні та відгодівлі

незавершене виробництво

готова продукція

товари

100

У статті "Виробничі запаси" показується вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу

Дт 20, Дт 22

110

У статті "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" відображається вартість: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кролів, дорослих тварин, вибракуваних з основного стада для реалізації, та молодняку тварин

Дт21

120

У статті "Незавершене виробництво" показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги)

Дт23

130

У статті "Готова продукція" показуються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплекто­вані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам, продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва

Дт 25, Дт 26, Дт27

140

У статті "Товари" показується вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу

Дт28

Векселі одержані

150

У статті "Векселі одержані" показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями

Дт34

Дебітроська заборгованість за товари, роботи послуги:

Чиста реалі-заційна вар-тість

Первісна вартість

160

У підсумках балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається вирахувавнням з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів

161

У статті “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги” відображається заборгованість покупців або замовників за нашлдані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем)

Дт 36

Резерв сумнівних боргів

162

Кт 38

Дебіторська заборгованість за розрахун-ками:

з бюджетом

За виданими авансами

З нарахованих доходів

Із внутрішніх розрахунків

170

У статті “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за поадтками, зборами та іншими платежами до бюджету

Дт 641

180

У статті “Дебіторська заборгованість за виданими авансами” показується сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів

Дт 371, Дт 65

190

У статті “Деіторська заборгованість з нарахованих доходів” показується сума нарахованих дивідентів

200

У статті “Інша поточна дебіторська заборгованість” показується заборгоованість дебіторів, яка не мсоже бути вкулючена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів

Дт 372, Дт 374,

Дт 375, Дт376, Дт 377, Дт376,

Дт 642

Дт 651 – 653,

Дт643

Поточні фінансові інвестиції

220

У статті “Поточні фінансові інвестиції” відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (Крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів)

Дт 352

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В націо-нальній ва-люті

В іноземній валюті

230

У “Статті грошові кошти та їх еквіваленти” відображаються гроші в касі, на поточних та інших рахунках убанках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів

Кошти в національній валюті

Дт301, Дт311

Дт313, Дт 333

Дт 351

240

Кошти в іноземній валюті

Дт302, Дт312

Дт314, Дт334

Усього за розділом

260

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітніх періодів, але належать до наступних звітних періодів

Дт 39

Баланс

280

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат