На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика складання і аудит фінансової звітності

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Методика складання і аудит фінансової звітності

Вправа 8.3. У 2000 році підприємство придбало автомобіль за 100 000 гри термін корисної експлуатації якого 4 роки. З метою складання фінансової звітності підприємство амортизує автомобіль за прямолінійним методом, а у податковому обліку застосовує прискорений метод подвійної норми амортизації. Проте, податкова ставка податку на прибуток становить 30%. Оподатковуваний прибуток за 2000 - 2002 роки без урахування суми податкової амортизації збігаєе з обліковим прибутком без урахування сум облікової амортизації і складає 85 000 грн. щорічно.

Необхідно розрахувати:

* суми поточних податкових витрат;

* оподатковувані тимчасові різниці;

* відстрочені податкові зобов'язання;

* загальну суму податкових витрат та чистий прибуток підприємства за перші три роки експлуатації автомобіля.

Вправа 8.4. За даними бухгалтерського обліку підприємства прибуток ; 2000 рік складає 300 000 грн. За даними податкового обліку оподатковувані прибуток дорівнює 305 000 грн.

Різниця в сумі 5 000 грн. виникла в результаті перевищення фактично пои сених витрат підприємства на відрядження над сумою витрат на відрядженім, яка визнається згідно з податковим законодавством.

Необхідно визначити:

* суму податкових витрат підприємства за 2000 рік, якщо ставка податку на прибуток складає 30%;

* яким бухгалтерським записом відображається операція з нарахування податку на прибуток за 2000 рік;

* як буде відображена сума податкових витрат підприємства у Звіті про фінансові результати за 2000 рік.


Організація підготовки та подання фінансових звітів.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінан­совий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Під час підготовки до складання та подання фінансової звітності підприєм­ство повинне дотримуватися вимог П(С)БО, а також Порядку подання фінан­сової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. Він визначає суб'єктів подання звітності, звітний період, який вона охоплює, і відповідно до цього склад та терміни її подання. Відпо­відальність за складання та надання фінансової звітності несе керівництво підприємства.

За звітним періодом фінансові звіти поділяються на річні та квартальні (рис. 2.5.).

Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є календарний рік. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим 12 місяців, але не може бути більшим 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.


Рис. 2.5. Тривалість звітного періоду за П(С)БО 1.

Квартальна звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду

Склад річної звітності різний для окремої юридичної особи (крім малого підприємства), малого підприємства та материнського підприємства. Фінам, звіти малого підприємства та консолідовані фінансові звіти відрізняються і лише складом форм, але і змістом.

Таблиця 1.3. Основні вимоги до подання фінансової звітності.

Звітній період

Суб‘єкт подання

Склад

Термін подання

Користувачі

1

2

3

4

5

рік

Окрема юридична особа (крім ма-лого під-приємства)

· Баланс

Не піз-ніше 20 лютого наступ-ного за звітнім роком

Органи управління, трудові колективи, власники (засновники), органи дер-жавної статистики, інші

·Звіт про фінансові результати

· Звіт про рух грошових коштів

· Звіт про власний капітал

· Примітки

Мале під-приємство

· Баланс

Не піз-ніше 20 лютого наступ-ного за звітнім роком

Органи управління, трудові колективи, власники (засновники), органи дер-жавної статистики, інші

·Звіт про фінансові результати

Материн-ське під-приємство

· Консолідована вартість

Визна-чається власника-ми не піз- ніше ніж 15 квітня наступного за звітнім роком

Власники (засновники)

· Баланс

·Звіт про фінансові результати

· Звіт про рух грошових коштів

· Звіт про власний капітал

· Примітки

Квартал

Окрема юридична особа

· Баланс

Не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітнім кварталом

Органи управління, трудові колективи, власники (засновники), органи дер-жавної статистики, інші

·Звіт про фінансові результати

Мале під-приємство

· Баланс

Не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітнім кварталом

Органи управління, трудові колективи, власники (засновники), органи дер-жавної статистики, інші

·Звіт про фінансові результати

Материн-ське під-приємство

· Баланс

Визна-чається власника-ми не піз- ніше ніж протягом 45 днів після за-кінчення кварталу

Власники (засновники)

·Звіт про фінансові результати

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат