На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика складання і аудит фінансової звітності

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Методика складання і аудит фінансової звітності

При проведенні інвентаризації та регулюванні її результатів слід керуватися Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94р. № 69, змінами і доповненнями. Основні вимоги цього документа подані у табл 1.5.

На підприємстві за наказом керівника створюється інвентаризаційна комісія яка оформляє результати своєї роботи в інвентаризаційних відомостях, актах інвентаризації та протоколах засідань.

Інвентаризації підлягають усі активи та зобов'язання підприємства, крім майна, цінностей, коштів і зобов'язань, інвентаризація яких проводилася раніше 1 жовтня звітного року. Підприємство повинне також провести інвентаі ризацію майна і матеріальних цінностей, які йому не належать і облічуються на забалансових рахунках.

Основними завданнями інвентаризації є:

• виявлення фактичної наявності основних засобів, нематеріальних активів товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів, а також обсягів незавершеного виробництва в натурі;

• установлення лишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;

• виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також матеріальних цінн стей та нематеріальних активів, що не використовуються;

• перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних та грои вих цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних фондів;

• перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних фондів, не матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів І фінансових вкладень, сум грошей у касах, на розрахунковому, валютне та інших рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і кр диторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутні^ періодів, резервів наступних витрат і платежів.

Таблиця 1.5.Особливостфі інвентаризації окремих активів.

Вид активів (зобов‘язань)

Особливі вимоги до проведення інвентаризації

Особливі вимоги до оформлення результатів інвентаризації

Інвентаризаційний опис, акт інвентаризації

Протокол засідання інвентаризаційної комісії

1

2

3

4

Основні засоби

Періодичність іцнвентаризації будівель, споруд та інших нерухомих об‘єктів основних фондів – один раз у три роки, бібліотечних фондів – один раз у п‘ять років

Терміни, ініціатори та джерела списання витрат на спорудження неврахованих об‘єктів

Товарно-матеріальні цінності

·Перевантажування, обмір, підрахунок у порядку розміщення цінностей у даному приміщенні

· Здійснення послі-довно за місцями зберігання з оплом-бу ванням примі-щення після закін-чення інвентариза-ції

· Оприбуткування та видача цінностей під час інвентариза-ції з поміткою інвентаризаційної комісії

· Окремі описи на товарно-матеріальні цінності:

- у дорозі

- відвантажені, але не оплачені у сторк покупцями;

- що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці)

· Групові описи МШП, виданих в індивідуальне ко-ристування пра-цівників із зазна-ченням у них від-повідальних за ці предмети осіб (на яких ведуться облікові картки) з їх розпискового опису

Незавершене виробництво, ка-пітальне будів-ництво і ремонт

· Застосування тех-нічних розрахунків для визначення кількості сировини і матеріалів, що входять до складу неоднорідної маси або суміші в незавершеному виробництві

· найменування заділу, стадія або ступінь їх готов-ності, кількість або обсяг робіт

· окреме документування сировини, мате-ріалів, купованих напівфабрикатів, що перебувають біля робочих місць і не підда-вались обробці

· стан об‘єктів, що законсерво-вані і будівництво яких тимчасово припинене, при-чини і підстави для їх консервації

· причини затри-мки оформлення здачі в експ-луатацію об‘єктів, що фактично вве-дені в дію пов-ністю або час-тково, але прий-няття і введення в дію яких не оформлене належними документами, а також завершених, але з якихось причин не введених в дію яких не оформ-лене належними документами, а також заверше-них, але з якихось причин не вве-дено в дію

Витрати майбутніх періодів та резерви

· визначення за-лишку резервів на оплату відпусток, на гарантійний резерв за розра-хунком

· документальне підтвнрдження сум, віднесених до витрат майбутніх періодів

Розрахунки

·Термін відповіді на виписки, отримані від кредиторів (надані дебіторам) – 10 днів

· Отримання розра-хунково-платіжних документів на невідфактуровані поставки

· Неврегульовані розрахунки (крім розрахунків з банка-ми, фінансовими і податковими орга-нами відображається за даними обліку)

Надання довідки про дебіторську і кредиторську заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, із зазначенням осіб, винних у цьому, назви і адреси дебіторів або кредиторів, суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат