На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

Продовження табл. 2

Найменунання норм

Зміст норм

Використання норм

МІ1А 13 "Синте­

Рекомендації до узагаль­

При оформленні результатів

тичні процедури

нення аудитором викона­

аудиту у машинограмах, таб­

аудиту"

ної роботи

лицях, відомостях

МІ1А 1.1 "Інша

Характеризують інформа­

При складанні кон'юнктур­

інформація з фі­

цію разом з фінансовою

них оглядів на достовірність

нансової діяль­

звітністю

інформації керівництва під­

ності, яка підля­

приємств, корпорацій із оп­

гає аудиту"

рилюдненими фінансовими

звітами

МИЛ 15 "Аудит

Методичні рекомендації

Для дослідження проектної

при електронній

щодо проведення аудиту в

документації з створення

обробці даних"

умовах автоматизованої

АС01, використання авто­

системи обробки інфор­

матизованого банку даних

мації (ЛС01)

(АБД)

МНЛ 16 "Техні­

Методика проведення ау­

При дослідженні баз даних

ка проведення

диту з використанням нор-

АСОІ для аудиту фінансо­

аудиту з вико­

мативно-довідкоиої і фак­

во-господарської діяльності

ристанням ком­

тографічної інформації

п'ютерів"

АС01

МНА 17 "Конт­

Взаємний контроль опера­

При складанні актів вивірян­

рагенти замовни­

цій і документів при про­

ня взаєморозрахунків з контр­

ка і аудит"

веденні аудиту

агентами, банками та ін.

МНА 18 "Вико­

Види експертиз (технічні,

При залученні експертів з

ристання виснов­

графічні, екологічні, това­

окремих питань фінансово-

ків експертів при

рознавчі та ін.), зміст і

господарської діяльності

аудиті"

призначення їх

МНА 19 "Ауди­

Методичні прийоми несу-

Для застосування теорії ймо­

торська вибірка"

цільного статистичного дос­

вірності

лідження

МНА 20 "Вплив

Достовірність початкових

Для автоматизації інформа­

електронної об­

і вихідних даних бухгал­

ційного забезпечення аудиту

робки даних на

терського обліку, передба­

у реальному масштабі часу

оцінку облікових

чених проектною докумен­

систем і внутріш­

тацією із створення АС01;

нього контролю"

використання даних бух­

галтерського обліку для

внутрішнього контролю на

підприємстві

МНА 21 "Події,

Визначають відповідаль­

При внесенні змін до вис­

які відбулися у

ність аудитора після скла­

новку аудитора або при ро­

замовника після

дання висновку за даними

зробці додаткових рекомен­

складання балан­

балансу і подіями, які ви­

дацій акціонерам, директо­

су і висновку ау­

никли при затвердженні

рату щодо усунення нега­

дитора"

фінансового звіту збора­

тивних явищ у фінансово-

ми акціонерів, директора­

господарській діяльності

том

МНА 22 "Репре­

Звернення аудиторів до ад­

Для уточнення, пояснен­

зентація керів-

міністрації з проханням про

ня окремих показників фі-

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат