На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

Продовження табл. 2

Найменування норм

Зміст норм

Використання норм

ництва щодо ін­

надання письмових репре­

нансової звітності замов­

формації, поданої

зентацій з окремих питань.

ника

аудиту"

Репрезентації керівництва як

в усній, так і в письмовій

формі є джерелом інформа­

ції для аудиту

М НА 23 "Оцінка

Визначають критерії, за

При визначенні платоспро­

аудитором мож­

якими підприємство є бан­

можності підприємства, його

ливості постійно­

крутом

ліквідності та інших крите­

го функціонуван­

ріїв можливого банкрутства

ня підприємства"

підприємства

МНА 24 "Вис­

Рекомендації щодо аудиту

Для проведення комісійно­

новки аудиторів

з питань, які стосуються

го аудиту фінансово-госпо­

спеціального

різних галузей знань

дарської діяльності

призначення"

МНА 25 "Обгрун­

Достовірність інформацій­

При дослідженні достовір­

тованість і ауди­

ного забезпечення і запо­

ності інформації, представ­

торський ризик"

бігання ризику

леної аудитору д мстою за­

побігання помилкам

МНА 26 "Аудит

Методичні рекомендації

Для оцінки обліку матеріа­

облікових

щодо контролю оцінки ре­

лів, основних засобів, інвен­

оцінок"

сурсів підприємства-замов­

таря та обгрунтування дос­

ника, відображених в об­

товірності їх

ліку

МНА 27 "Аудит

Методи аналізу інформації

Для проведення перспектив­

перспективної

з перспектив розвитку фі­

ного аудиту фінансово-гос­

фінансової ін­

нансово-господарської ді­

подарської діяльності (біз­

формації (бізнес-

яльності підприємства-за­

нес-плану)

плану)"

мовника

МНА 28 "Ауди­

Стандарт аудиторського

При складанні висновку

торський звіт"

звіту включає структуру

(акта) про результати про­

висновку щодо проведеної

веденого аудиту фінансової

перевірки фінансової звіт­

звітності і балансу,адекват­

ності в цілому, балансу і

ність їх бухгалтерському об­

звіту про фінансовий стан,

ліку і відповідність чинно­

відповідність їх чинному

му законодавству

законодавству

МНА 29 "Відпо­

Правовий захист і відпо­

Додержання законодавства і

відальність ауди­

відальність аудитора при

виконання завдання (догово­

тора"

виконанні договірних зо­

ру) на проведення аудиту

бов'язань

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат